IBPBI/2/423-1813/10/PC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1813/10/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 16 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 2 grudnia 2010 r. (fax), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży praw wieczystego użytkowania nieruchomości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki otrzymującej aport w sytuacji wystąpienia dodatniej wartości firmy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży praw wieczystego użytkowania nieruchomości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki otrzymującej aport w sytuacji wystąpienia dodatniej wartości firmy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też, pismem z dnia 26 listopada 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1169/10/PC, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 2 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nowo utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma w przyszłości tytułem aportu przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W ramach tej masy majątkowej nowo utworzona Spółka nabędzie m.in. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, w szczególności użytkowanie wieczyste nieruchomości, składającej się z działki, położonej w miejscowości D., gmina T., użytkowanie wieczyste nieruchomości, składającej się w szczególności z działek, położonych w miejscowości D., gmina T. oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, składającej się w szczególności z działek, położonych w miejscowości D., gmina T.

Dla celów aportu wartość Nieruchomości ustalona zostanie w wysokości ich wartości rynkowej z dnia dokonania aportu (lub na okres poprzedzający wniesienie aportu). Wartość Nieruchomości odniesiona zostanie na kapitał zakładowy Spółki.

W ramach aportu Spółka otrzyma Nieruchomość, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Możliwe jest, że w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wprowadzone również znaki towarowe, które nie będą wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Możliwe jest również, że Nieruchomości, a także znaki towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej Spółki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 grudnia 2010 r. wskazano, że składniki majątkowe, których dotyczy pytanie są elementem dodatniej wartości firmy. Sprzedaż tychże składników majątku dotyczy sytuacji, w której występuje dodatnia wartość firmy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Co stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku braku wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku braku wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki - koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego będzie równy wartości Nieruchomości, określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie przekraczający wartości rynkowej Nieruchomości z dnia dokonania aportu (nie wyższy niż wartość nominalna wydanych w zamian za te składniki udziałów).

UZASADNIENIE

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1 ustawy CIT).

O kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz budynków stanowi art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych środków trwałych są kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Przez wydatek, o którym mowa w przytoczonym przepisie rozumieć należy wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (IPPB3/423-1185/08-2/JG, D-1/423-30/06, DP5/423-41/05/63073), za którą uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy CIT).

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, w odniesieniu do kosztów odpłatnego zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy CIT), ustawodawca posługuje się pojęciem "wydatek na nabycie". Przy tym jedynie w odniesieniu składników majątkowych w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych możliwe jest ustalenie co, na gruncie ustawy CIT, stanowi wydatek na ich nabycie tytułem wkładu niepieniężnego.

Wskazać należy przy tym, iż nie budzi wątpliwości organów podatkowych oraz sądów administracyjnych możliwość uznania za wydatki, o których mowa w przywołanych przepisach zarówno wydatków pieniężnych, jak i niepieniężnych (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 16 lipca 2008 r. sygn. I SA/Bk 155/08 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 kwietnia 2008 r. znak IP-PB3-423-214/08-2/KB).

Podstawą do ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie wartość początkowa ustalona na podstawie art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a ustawy CIT.

Zależnie od tego czy wystąpi ujemna wartość firmy czy dodatnia wartość firmy inaczej należy ustalić wartość początkową środków trwałych stosownie do art. 16g ust. 10 ustawy CIT.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych składników majątku niebędących środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi kosztem uzyskania przychodu z ich sprzedaży byłaby wartość rynkowa, nie wyższa niż wartość wydanych w zamian za te składniki udziałów.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać, iż jest ono ugruntowane w piśmiennictwie organów podatkowych dotyczącym kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych aportem. Tytułem przykładu wskazać można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 października 2009 r., nr lTPB3/423-396d/09/DK, interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 lutego 2009 r., nr ITPB3/423-652b/08/DK, pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 28 grudnia 2007 r. znak BI/415-1070/07, zgodnie z którym w sytuacji, gdy spółka zbędzie aktywa, które Podatnik wniósł do niej jako wkład, w celu ustalenia kosztów uzyska przychodów dotyczących takiej transakcji należy się odwołać do wartości w jakiej wyceniono wkład w umowie spółki.

Wnioskodawca podkreśla, iż w analizowanym stanie faktycznym wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie otrzymanych aportem składników majątkowych, rozumiany powinien być jako ich wartość określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego z uwzględnieniem art. 16g ust. 10 ustawy CIT.

Reasumując, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego będzie wartość tych składników majątkowych określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia do Spółki) i równa wartości nominalnej udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za ich wkład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; określana w dalszej części skrótem "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nowo utworzona Spółka z o.o. otrzyma aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W skład aportu wejdą m.in. Nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości), które w spółce otrzymującej aport nie zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ww. składniki majątkowe stanowiące przedmiot aportu nie ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, a wartość Nieruchomości odniesiona zostanie na kapitał zakładowy Spółki. W związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wystąpi dodatnia wartość firmy.

Odnosząc powołane wcześniej przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przepisy u.p.d.o.p. nie regulują wprost jak należy skalkulować koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne składników majątkowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 16g ust. 2 u.p.d.o.p., wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Pytanie oznaczone we wniosku numerem 3, dotyczy sytuacji w której w związku z wniesieniem aportu wystąpiła dodatnia wartość firmy. Na moment wniesienia wkładu niepieniężnego wartość wydanych za wkład niepieniężny udziałów będzie więc wyższa niż łączna rynkowa wartość wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za składniki majątkowe nie stanowiące majątku trwałego odpowiada zatem ich wartości rynkowej. W takim przypadku, wartość zbywanych składników majątkowych winna być ustalona na podstawie wartości rynkowej. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, gdy wartość aportu została zaliczona w całości na kapitał podstawowy, wartość wnoszonych składników majątkowych będzie odpowiadać wartości nominalnej wydanych za aport udziałów. Zważywszy na powyższe, w sytuacji zbycia Nieruchomości, gdy składniki te nie stanowiły majątku trwałego podmiotu wnoszącego wkład nie zostały uznane za majątek trwały przez Spółkę otrzymującą aport, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa zbywanych składników majątkowych ustalona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, która w rozpatrywanym przypadku będzie równa nominalnej wartości wydanych za te składniki udziałów (cena nabycia).

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że powołany we wniosku wyrok sądu administracyjnego oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonane przez organy podatkowe zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego niniejszą interpretację.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych numerami 1-2 i 4-6 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl