Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1718/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 18 marca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 - stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 marca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1718/13/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 marca 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE" lub "Strefa") w oparciu o uzyskane zezwolenie z 28 marca 2013 r. (dalej: "Zezwolenie"), które obejmuje swoim zakresem produkcję komponentów do pojazdów samochodowych (dalej: "Komponenty"). Spółka posiada liczne środki trwałe, jak również planuje w przyszłości nabywać lub wytwarzać je we własnym zakresie.

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p.") na zasadach tzw. amortyzacji liniowej.

Spółka rozważa możliwość obniżania wysokości stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych, działając w oparciu o art. 16i ust. 5 ustawy o p.d.o.p. i ponownego ich zwiększania z uwzględnieniem regulacji art. 16i ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Wątpliwości Spółki budzi jednak kwestia granicy maksymalnego obniżenia stawek amortyzacyjnych oraz możliwość zmiany (w tym przywrócenia do maksymalnie dopuszczanych ustawą o p.d.o.p.) stawek amortyzacyjnych określonych ustawą o p.d.o.p. w odniesieniu do środków trwałych amortyzowanych uprzednio przy pomocy obniżonych przez Spółkę stawek amortyzacyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o p.d.o.p., może zostać dokonane do dowolnego poziomu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 - stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 16i ust. 5 ustawy o p.d.o.p., podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

W opinii Spółki, przepis ten wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje w jakichkolwiek regulacjach obowiązujących w zakresie p.d.o.p. minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika w przypadku ich obniżenia.

W konsekwencji brak jest jakiegokolwiek limitu, do którego podatnik może obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych, co pozwala na dowolne ustalenie ich poziomu, w tym do 0%.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 lipca 2003 r. opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej (wydanie z 24 lipca 2003 r.), jak również przez władze skarbowe w interpretacjach indywidualnych wydanych m.in. przez:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2009 r. Znak: IPPB5/423-266/08-2/DG oraz z 25 lutego 2009 r. Znak: IPPB5/423-263/08-2/IŚ,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2008 r. Znak: ILPB3/423-265/07-3/EK, z 11 lipca 2008 r. Znak: ILPB3/423-226/08-2/EK oraz z 11 grudnia 2008 r. Znak: ILPB3/423-585/08-2/KS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2008 r. Znak: 1TPB3/423-495/08/AW, z 9 maja 2008 r. Znak: ITPB3/423-125/08/AW, z 8 lipca 2008 r. Znak: ITPB3/423-286/08/AW, z 2 października 2009 r. Znak: ITPB3/423-372/09/MK, z 5 stycznia 2010 r. Znak: ITPB3/423-593/09/MK.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że obniżenie stawek amortyzacyjnych o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o p.d.o.p., może zostać dokonane do dowolnego poziomu, w tym do 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie zdarzenia przyszłego oraz pytań oznaczonych nr 2, 3, 4, 5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl