Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1672/13/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 17 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania zeznania CIT-8, a także sprawozdania finansowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania zeznania CIT-8, a także sprawozdania finansowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 marca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1672/13/PC wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 marca 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgromadzenie Sióstr (w dalszej części wniosku zwane "Zgromadzeniem") zostało erygowane przez Przełożoną Generalną na mocy Dekretu z 27 czerwca 1923 i zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169) jest kościelną osobą prawną. Zgodnie z "Dokumentem dotyczącym statusu prawnego i działalności Zgromadzenia realizowanym w duchu charyzmatu Założyciela opracowanym na podstawie prawa kanonicznego, prawa własnego oraz obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego" oraz Zarządzeniem Przełożonej prowincji z 10 maja 2008 r. w sprawie określenia niezarobkowej odpłatnej działalności statutowej Zgromadzenia, do niezarobkowej odpłatnej działalności statutowej Zgromadzenia należy miedzy innymi prowadzenie przedszkoli.

Zgromadzenie prowadzi placówkę przedszkolną w gminie R.

Przedszkole uzyskało zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy R., posiada nr REGON i nr NIP.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówce wnoszona jest częściowo przez rodziców, opiekunów oraz na każde dziecko w wieku od 3-6 lat dotacje wnosi gmina. W kosztach prowadzenia placówki partycypuje również Zgromadzenie w szczególności w zakresie bieżącego utrzymania przedszkola, zakupu wyposażenia sal, placów zabaw. Przedszkole mieści się w budynkach należących do Zgromadzenia. Siostry prowadzące placówkę również w nim mieszkają. Placówka jest pracodawcą i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za pracę dla zatrudnionego w niej personelu świeckiego, jak i zakonnego. Placówka jest objęta Systemem Informacji Oświatowej.

Przełożona Prowincjonalna Zgromadzenia, wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej o uznanie Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie za wyodrębniony podmiot podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją uznał ww. Przedszkole za odrębny podmiot podatkowy. Celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność oświatowa i wszystkie osiągane dochody są przeznaczone na ten cel.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT - 8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, Przedszkole nie posiada osobowości prawnej - zgodnie z art. 12 ww. ustawy działa w ramach kościelnej osoby prawnej (Zgromadzenia), które je powołało, jako forma realizacji działalności statutowej kościelnej osoby prawnej w zakresie działalności oswiatowo-wychowawczej. W związku z powyższym jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - zwanej dalej "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

a.

z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

b.

z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, zwanej dalej "uspdk"), majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. Jak wynika z art. 55 ust. 2 uspdk, kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Z kolei w myśl art. 55 ust. 3 uspdk, dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

W myśl art. 55 ust. 8 uspdk, kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12, mogą być na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe, jeśli są organizacyjnie wyodrębnione.

Zakres podmiotowy zwolnienia przewidzianego w ww. unormowaniach obejmuje kościelne osoby prawne oraz spółki, których udziałowcami są wyłącznie kościelne osoby prawne. Oznacza to, że inne jednostki organizacyjne nie mogą skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania swoich dochodów na podstawie art. 55 uspdk.

Zgodnie z art. 12 uspdk, kościelne wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, nie posiadające osobowości prawnej, działają w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały. W tym miejscu należy zauważyć, że dochody przedszkoli, które nie są odrębnymi podmiotami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w rzeczywistości będą stanowiły dochody kościelnej osoby prawnej, która je powołała. Kościelna osoba prawna może natomiast skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania wynikającego z art. 55 uspdk.

Uspdk w art. 6-9 ustanawia zamknięty katalog kościelnych osób prawnych. Tylko podmioty wymienione w tych przepisach mogą uzyskać status kościelnej osoby prawnej. Wnioskodawca (Przedszkole), który jest odrębnym od Zgromadzenia podatnikiem (został uznany przez Dyrektora Izby Skarbowej na mocy art. 55 ust. 8 uspdk za odrębny podmiot podatkowy) nie jest jednym z podmiotów wymienionych w art. 6-9 uspdk. Nie może zostać uznany zatem za kościelną osobę prawną.

Zatem dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu prowadzenia przedszkola, nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a u.p.d.o.p.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w myśl art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W myśl powyższych regulacji przedszkole (niebędące kościelną osobą prawną) będzie miało zatem obowiązek sporządzania i składania do właściwego urzędu skarbowego zeznania CIT - 8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności.

Stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania zeznania CIT-8, a także sprawozdania finansowego jest zatem nieprawidłowe.

Na marginesie wskazać należy, że Wnioskodawca mógłby korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (po spełnieniu przeslanek zawartych w tym przepisie); kwestia ta nie była jednak przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl