Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1669/10/CzP
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych darowizny przekazanej stowarzyszeniu przez jego członka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 listopada 2010 r.), uzupełnionym w dniu 14 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania darowizny przekazanej przez członka Stowarzyszenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania darowizny przekazanej przez członka Stowarzyszenia.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 3 lutego 2011 r. znak: IBPP2/443-967/10/ICz, IBPBI/2/423-1676/10/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 14 lutego 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie jest organizacją mającą na celu pomoc w organizacji pracy zawodowej kierowcom taksówek należących do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w KRS. Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, członkowie wnoszą z racji swojej przynależności do Stowarzyszenia comiesięczną składkę członkowską. Zgodnie ze swoim statutem, Stowarzyszenie może osiągać przychody pochodzące ze składek członkowskich, z działalności gospodarczej oraz zapisów, dotacji, spadków i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna przekazana przez członka na rzecz Stowarzyszenia podlega w Stowarzyszeniu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Stowarzyszenia, dobrowolna darowizna przekazana przez członka na rzecz Stowarzyszenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 17 ust. 1 ww. ustawy).

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., określanej dalej jako "u.p.d.o.p.") przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Zwolnienie od podatku dochodowego unormowane powołanym przepisem dotyczy wyłącznie podatników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden rodzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty - składki członkowskie wnoszone przez członków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest przeznaczenie składek na cele inne niż działalność gospodarcza.

u.

p.d.o.p. nie definiuje pojęć organizacji politycznej, społecznej i zawodowej. Odnosząc się do znaczenia tych terminów w języku powszechnym, należy wskazać, że "organizacja" to "grupa podmiotów mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele". Przymiotnik "polityczny" oznacza "dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami", związany z polityką, tj. "działalnością władz państwowych, bądź z działalnością jakiejś grupy społecznej lub partii mającą na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej lub wywieranie na nią określonych wpływów". "Społeczny" to "odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, tworzący się w społeczeństwie, dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa, przeznaczony dla społeczeństwa", natomiast "zawodowy" - "związany z jakimś zawodem, przygotowujący do zawodu".

Kierując się kryterium celu powołania danej organizacji i przedmiotu jej działania, wyróżnia się zatem m.in.:

* organizacje polityczne, działające w celu osiągnięcia założonych celów poprzez zdobycie władzy lub wywieranie na nią określonych wpływów, np. partie polityczne,

* organizacje społeczne, zrzeszające podmioty w celu realizacji określonych celów społecznych, działania na rzecz spraw społecznych,

* organizacje zawodowe, zrzeszające przedstawicieli danego zawodu lub grup zawodowych, reprezentujące ich interesy, np. związki zawodowe, samorządy zawodowe.

Odnosząc się do przedmiotu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., należy wskazać, że pojęcie "składka" funkcjonuje w języku powszechnym w znaczeniu "kwoty pieniężnej wpłacanej, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel", "wkładu jednej osoby we wspólny fundusz". "Członkiem" jest natomiast "osoba lub jednostka prawna należąca do jakiejś grupy, organizacji". Składka członkowska stanowi zatem wpłatę wynikającą z faktu przystąpienia do danej organizacji, ściśle związaną z pozostawaniem jej członkiem. Zatem, analizowany przepis zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych kwoty otrzymywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe od zrzeszonych w nich podmiotów, wpłacane z tytułu członkostwa w tych organizacjach, o ile nie są przeznaczane na działalność gospodarczą.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, powołanym w celu pomocy w organizacji pracy zawodowej kierowcom taksówek należących do Stowarzyszenia. Jego wątpliwości budzi, czy dobrowolna darowizna przekazana przez członka na rzecz Stowarzyszenia podlega w Stowarzyszeniu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Pod pojęciem darowizny, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), należy rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna oraz składka członkowska są zatem dwoma odrębnymi tytułami stanowiącymi przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Jednocześnie darowizna, jako przysporzenie niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Stowarzyszenia jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl