IBPBI/2/423-1535/13/SD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1535/13/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. Organu 26 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, która ze Spółek powinna ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, która ze Spółek powinna ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X jest spółką dominującą w Grupie. Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą m.in. Wnioskodawca zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy (dalej również jako: "Spółka Dzielona"), czy też Spółka Y zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła (dalej również jako "Spółka Przejmująca").

Spółka X wraz z wybranymi spółkami zależnymi, w tym Wnioskodawcą oraz Spółką Z, od 1 stycznia 2012 r. tworzy podatkową grupę kapitałową (dalej "PGK"), w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") i jest spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Spółka Y nie wchodzi w skład wskazanej wyżej podatkowej grupy kapitałowej.

Wydzielenie działalności związanej z wytwarzaniem i sprzedażą ciepła.

Jednym z aspektów strategii Grupy jest konsolidacja działalności związanej z produkcją ciepła - czyli działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła - w ramach jednego podmiotu, a mianowicie Spółki Y. Obecnie część działalności związanej z produkcją ciepła prowadzona jest również w ramach innych spółek z Grupy m.in. przez Wnioskodawcę. Konsolidacja działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła, wskazanej powyżej i skupionej obecnie u Wnioskodawcy, która docelowo ma zostać skupiona w Spółce Y, odbywa się w kilku etapach.

W jednym z etapów do Spółki Y ma zostać przeniesiony Oddział Wnioskodawcy - Zespół Elektrociepłowni (dalej: "ZEC" lub "ZCP"). Dotychczasowa działalność ZEC, działającej w formie odrębnego, zarejestrowanego w KRS oddziału Wnioskodawcy, polega w szczególności na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Planowane jest, iż czynność ta zostanie dokonana poprzez podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Skutkiem wskazanego podziału będzie przeniesienie ZEC, stanowiącej zorganizowany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, związany z produkcją energii elektrycznej i cieplnej do Spółki Y. Wskazany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ("ustawa o VAT") (dalej: "zorganizowana część przedsiębiorstwa" lub "ZCP"). Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale u Wnioskodawcy będzie również stanowiła ZCP. Wnioskodawca podkreśla, że składnikami majątku wchodzącymi w skład stanowiącego ZCP ZEC i przydzielonymi Spółce Przejmującej będą m.in. aktywa opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Dzień, na który nastąpi podział przez wydzielenie (dalej jako: "dzień podziału") Wnioskodawcy będzie miał miejsce w 2014 r.

W związku z dokonanym podziałem, na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, do Spółki Y przejdzie od Wnioskodawcy zakład pracy. W konsekwencji Spółka Y stanie się pracodawcą dla pracowników zatrudnionych obecnie w ZEC.

W przypadku PGK oraz Spółki Y rok kalendarzowy jest jednocześnie rokiem podatkowym.

Rozliczenia CIT związane z transakcjami zawartymi przed i po dniu podziału.

Możliwe jest, że w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca może uzyskać przychody, w stosunku do których, zgodnie z ustawą o CIT, datą powstania przychodu będzie dzień podziału lub okres po dniu podziału, podczas gdy dotyczą one również świadczeń zrealizowanych do dnia podziału.

Korekta rozliczeń.

W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Wnioskodawca wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów, bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Na potrzeby CIT Wnioskodawca rozlicza podatkowo faktury korygujące bądź wstecz, bądź na bieżąco.

Możliwe jest, że w dniu lub po dniu podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZEC, zrealizowanej do dnia podziału. Możliwe jest również, że w dniu lub po dniu podziału otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane z ZCP za okres przed dniem podziału. Możliwe są wreszcie sytuacje, w których w dniu lub po dniu podziału konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia podziału deklaracji i zeznań podatkowych Wnioskodawcy/PGK.

Wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy wypłacane są do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, którego to wynagrodzenie dotyczy. Wskazany termin wypłaty wynagrodzeń wynika z postanowień regulaminu obowiązującego u Wnioskodawcy w tym zakresie, co oznacza, że termin ten uregulowany jest przepisami prawa pracy wiążącymi Wnioskodawcę. W konsekwencji, wynagrodzenie pracowników za grudzień 2013 r. zostanie wypłacone do dnia 10 stycznia 2014 r. W związku z podziałem, możliwa jest sytuacja (w zależności od daty, na którą podział będzie miał miejsce), żr wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia pracowników ZEC zostaną poniesione przez Spółkę Y. Zważywszy na dokonanie płatności w terminie, wynagrodzenie za grudzień rozpoznane zostanie jako koszt uzyskania przychodów grudnia 2013 r. Z kolei zapłata składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę, podlegać będzie zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich faktycznej zapłaty.

Kontrakty długoterminowe na dostawę energii elektrycznej.

W ramach ZCP przeniesiony zostanie również majątek, do którego alokowane były zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (dalej: "ustawa o KDT"), rekompensaty z tytułu odstąpienia od kontraktów długoterminowych (dalej: "KDT"). Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o KDT, wskazany zwrot wydatków (rekompensaty), zwolniony z podatku dochodowego, wpływał na wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od wybranych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, które mogły podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od niektórych aktywów (środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych), ich wartość podlegała zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów jedynie w części.

Niektóre ze składników związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, do których alokowane były otrzymywane rekompensaty, w efekcie dokonanego podziału stanowić będą własność Spółki Przejmującej jako składnik majątkowy przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że pytania zawarte w niniejszym wniosku zostały zadane także przez Spółkę Y, Wnioskodawcę i Spółkę X (jako spółkę reprezentującą PGK) w związku z dokonaniem w styczniu 2013 r. podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do Spółki Y Oddziału Elektrociepłownia. W przedmiotowych wnioskach w szczególności pytano o sposób ujmowania przychodów i kosztów podatkowych, rozpoznawania podatku należnego i naliczonego oraz obowiązku składania deklaracji i zeznań podatkowych w związku z dokonywanym podziałem. Wszystkie otrzymane interpretacje potwierdzały stanowisko jako prawidłowe, a niniejszy wniosek o interpretacje ma potwierdzić, że przy analogicznym wydzieleniu ZEC zaangażowane podmioty powinny postąpić w ten sam sposób.

Numery i daty interpretacji indywidualnych:

* 12 lutego 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1462/12/AP,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1473/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1463/12/AP,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1474/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1464/12/AP,

* 18 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1469/12/AK,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1475/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPB1/2/423-1465/12/AP,

* 18 lutego 2013 r., Znak: IBPB1/2/423-1470/12/AK,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1476/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1466/12/AP,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1477/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1467/12/AP,

* 18 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1471/12/AK,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1478/12/JS,

* 12 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1468/12/AP,

* 18 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1472/12/AK,

* 13 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1479/12/JS.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Która ze Spółek powinna ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest, że w dniu lub po dniu podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących (tak zwiększających, jak i zmniejszających) dotyczących sprzedaży związanej z ZCP i zrealizowanej do dnia podziału.

W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do faktur sprzedażowych korygujących tak zwiększających, jak i zmniejszających przychody, decydującym czynnikiem dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do ujęcia takiej faktury jest moment, w którym taka faktura korygująca powinna korygować rozliczenia przychodów w CIT.

W tym zakresie można wskazać bowiem na sytuację, w której faktura korygująca będzie korygowała przychody w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę korekty albo w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (przychód należny) związany ze sprzedażą udokumentowaną fakturą pierwotną. W rezultacie oznacza to, że faktura korygująca, w zależności od danego przypadku, będzie podlegać rozliczeniu bądź na bieżąco (tekst jedn.: w okresie, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę korekty sprzedaży), bądź wstecz (tekst jedn.: w okresie, w którym korygowane przychody stały się należne).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację nie jest określenie momentu, na jaki należy ujmować faktury korygujące w zależności od tego co jest przedmiotem transakcji oraz czy faktura korygująca jest zwiększająca czy zmniejszająca, a jedynie wydanie interpretacji indywidualnej określającej, który podmiot będzie zobowiązany do ujmowania faktur korygujących wystawianych po podziale.

W tym zakresie, w opinii Wnioskodawcy, zwrócić należy również uwagę na fakt, że przychody alokowane do ZCP osiągnięte od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym nastąpił podział (od 1 stycznia 2014 r.) zostaną rozliczone na potrzeby CIT przez Spółkę Przejmującą. Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1364/10/SD, w której organ skarbowy dodatkowo wskazał, że "sukcesja prawno-podatkowa w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oznacza bowiem obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym Spółki Przejmującej przychodów i kosztów podatkowych wygenerowanych w trakcie całego roku podatkowego przez przejętą zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki".

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również uwzględniając okoliczność, że przychody podatkowe rozliczane są w ramach określonego roku podatkowego, do ujęcia korekt faktur sprzedażowych zmniejszających albo zwiększających przychody związanych z działalnością wydzielanego ZCP będzie zobowiązana w zakresie:

* faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które na potrzeby CIT powinny korygować przychody zakończonego roku podatkowego przypadającego w okresie przed dniem podziału, czyli przychody roku podatkowego 2013 i poprzedzających - Spółka Dzielona, przy czym jeżeli będą one ujmowane w rozliczeniach za rok przed przystąpieniem przez Wnioskodawcę do PGK, to będą one korygowały rozliczenia Wnioskodawcy,

* faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które powinny być ujęte w okresie przypadającym od początku roku podatkowego, w którym nastąpił podział (2014 r.) oraz w latach następnych, a zatem, które powinny korygować przychody w roku podatkowym, w którym podział nastąpił albo w latach następnych - Spółka Przejmująca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej "k.s.h."), podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 k.s.h.), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału).

W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej, istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z pierwszą sytuacją. Wydzielona część majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona do istniejącej spółki. Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 k.s.h., plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

Wskazane powyżej przepisy regulują problematykę związaną z sukcesją spółek kapitałowych na gruncie prawa cywilnego. Natomiast zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił zamknięty katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku.

W myśl art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia "praw i obowiązków podatkowych", będących na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, przedmiotem sukcesji. Jednakże należy podkreślić, że przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w ww. przepisie, będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis art. 93c Ordynacji podatkowej, zakłada wyodrębnienie praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz wskazuje, że w odniesieniu do tak wyodrębnionych zespołów praw i obowiązków zachodzi sukcesja podatkowa.

Powyższy przepis wprowadza do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku podziału przez wydzielenie przejmowane są prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, ale pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że jednym z aspektów strategii Grupy jest konsolidacja działalności związanej z produkcją ciepła w ramach jednego podmiotu, a mianowicie Spółki Y. Obecnie część działalności związanej z produkcją ciepła prowadzona jest również w ramach innych spółek z Grupy, między innymi przez Wnioskodawcę. Konsolidacja działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła i skupionej obecnie u Wnioskodawcy, która docelowo ma zostać skupiona w Spółce Y, odbywa się w kilku etapach.

W jednym z etapów do Spółki Y ma zostać przeniesiony Oddział Wnioskodawcy - Zespół Elektrociepłowni. Planowane jest, że czynność ta zostanie dokonana poprzez podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Skutkiem wskazanego podziału będzie przeniesienie ZEC, stanowiącej zorganizowany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, związany z produkcją energii elektrycznej i cieplnej do Spółki Y. Wskazany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale u Wnioskodawcy będzie również stanowiła ZCP. Dzień, na który nastąpi podział przez wydzielenie Wnioskodawcy będzie miał miejsce w 2014 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, która ze Spółek powinna ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału

Wskazać w tym miejscu należy, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura pierwotna.

W ocenie tut. Organu, prawami i obowiązkami, o których mowa w art. 93c Ordynacji podatkowej, są m.in. prawo do ujęcia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów oraz obowiązek rozpoznania przychodów do opodatkowania. Mając na względzie fakt, że planowany dzień wydzielenia (dzień podziału) Wnioskodawcy nastąpi w 2014 r., jedynym poprawnym sposobem rozliczenia podziału i ustalenia wysokości dochodu (a zatem również podstawy opodatkowania) przez Spółkę Dzieloną i spółkę, do której została wniesiona (wydzielona) zorganizowana część przedsiębiorstwa, za rok w którym nastąpił podział przez wydzielenie, jest ujęcie przez spółkę do której została wniesiona (wydzielona) zorganizowana część przedsiębiorstwa wszystkich przychodów i kosztów dotyczących przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wygenerowanych w całym roku podatkowym, w którym nastąpił podział, tj. w roku 2014.

Przepis art. 93c Ordynacji podatkowej wprowadza bowiem zasadę sukcesji podatkowej częściowej, zgodnie z którą w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana, a więc także w obowiązek uwzględnienia przychodów i kosztów związanych z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku (dochodu osiągniętego od początku roku do dnia podziału).

Mając na uwadze fakt, że wydzielenie nastąpi w trakcie 2014 r., jak również uwzględniając okoliczność, że przychody podatkowe rozliczane są w ramach określonego roku podatkowego, do ujęcia faktur korygujących przychody, związanych z działalnością wydzielanego ZCP, będzie zobowiązana w zakresie:

* faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które na potrzeby CIT powinny korygować przychody zakończonego roku podatkowego przydającego w okresie przed dniem podziału, czyli przychody roku podatkowego 2013 i poprzedzających - Spółka Dzielona, przy czym jeżeli będą one ujmowane w rozliczeniach za rok przed przystąpieniem przez Wnioskodawcę do PGK, to będą one korygowały rozliczenia Wnioskodawcy,

* faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które powinny być ujęte w okresie przypadającym od początku roku podatkowego, w którym nastąpił podział (2014 r.) oraz w latach następnych, a zatem, które powinny korygować przychody w roku podatkowym, w którym podział nastąpił albo w latach następnych - Spółka Przejmująca.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 3 i 4 oraz części pytania oznaczonego we wniosku nr 1 dotyczącego połączenia Spółki Y ze Spółką Z wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl