Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1442/10/PP
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 18 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania momentu powstania przychodu przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania momentu powstania przychodu przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka świadczy usługi w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków. Jednostka fakturuje swoje należności za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków po dokonaniu odczytów stanu wodomierzy w okresach rozliczeniowych: miesięcznych, dwuipółmiesięcznych oraz trzymiesięcznych, w zależności od okresów zawartych w umowie.

Spółka uznaje datę powstania przychodu należnego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wynikającego z wystawionych faktur, zgodnie z zawartymi umowami.

Od 1 stycznia 2011 r. Spółka zamierza zmienić taryfę, czyli cenę za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków.

Program komputerowy służący do fakturowania sprzedaży w tym wypadku zareaguje następująco. Jeżeli faktura zostanie wystawiona za okres miesięczny tj. od 15 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2011 r. i faktycznie na dzień 14 stycznia 2010 r. zostanie dokonany odczyt to system automatycznie dokona przeliczenia szacunkowego (proporcjonalnie do okresu wykonywania usługi) i wykaże na fakturze następujące pozycje: od 15 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wg starej taryfy i od 1 stycznia 2011 r. do 14 stycznia 2011 r. wg nowej taryfy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z podziałem usługi na dwa okresy w pozycjach faktury przychód należny w podatku dochodowym powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, czyli w 2011 r....

Zdaniem Spółki, za datę powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. w przypadku usług ciągłych uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego wykazanego w umowie. Zatem mimo, że na fakturze usługa ta jest szacunkowo podzielona ze względu na zmianę usługi, momentem prawidłowym do ujęcia przychodu jest okres, w którym dokonano fizycznie odczytu zgodnie z zawartą umową, tj. 14 stycznia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - zwanej dalej "u.p.d.o.p."), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast moment uzyskania przychodów określają przepisy art. 12 ust. 3a, 3c, 3d i 3e u.p.d.o.p. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W myśl art. 12 ust. 3d u.p.d.o.p. - przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Natomiast art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p. stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przepis art. 12 ust. 3c jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającego generalne zasady rozpoznawania przychodu podatkowego związanego z działalnością gospodarczą. Ustawa przewiduje rozpoznanie przychodu podatkowego na zasadzie określonej w art. 12 ust. 3c wyłącznie jeżeli:

1.

wynika on z wykonanej usługi,

2.

strony ustalą, że rozliczenie następuje w okresach rozliczeniowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia okresu rozliczeniowego. Wobec powyższego, wykładnia tego terminu wymaga odniesienia się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. Przywołując internetowy słownik języka polskiego (http://sjp.pwn.pl) "okres" to czas trwania czegoś, przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na określone wydarzenie, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg, natomiast "rozliczenie" to uregulowanie wzajemnych należności, załatwienie z kimś spraw finansowych. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych okres rozliczeniowy oznacza zatem stały przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych, np. miesiąc, kwartał, rok itp.

W zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku Spółka dokonuje rozliczeń z odbiorcami usług w okresach rozliczeniowych: miesięcznych, dwuipółmiesięcznych oraz trzymiesięcznych, w zależności jaki okres przewiduje zawarta umowa. W trakcie okresu rozliczeniowego zmianie ulegnie taryfa opłat za świadczone usługi, co spowoduje, iż na wystawionej fakturze wyodrębnione zostaną dwa podokresy.

Mając na uwadze przedstawione powyżej uregulowania stwierdzić należy, że przychód należny winien zostać rozpoznany z ostatnim dniem okresów rozliczeniowych (odpowiednio miesięcznych, dwuipółmiesięcznych oraz trzymiesięcznych). Zmiana taryf, a więc ceny usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie skutkuje jednakże jego zmianą, a tym samym nie spowoduje zmiany momentu rozpoznania przychodu należnego.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl