IBPBI/2/423-1327/09/BG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1327/09/BG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 7 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od nagród wypłacanych pracownikom z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od nagród wypłacanych pracownikom z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje podziału wyniku finansowego netto za dany rok obrotowy na podstawie podjętych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zawartych w Protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm., aktualny tekst jednolity jest opublikowany w Dz. U. z 17 września 2009 r. Nr 152, poz. 1223.).

Podział wyniku następuje dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający i jest poprzedzony wydaniem opinii przez biegłego rewidenta. Natomiast Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje Uchwałę o podziale wyniku finansowego na wniosek Zarządu Spółki, który również poddawany jest ocenie przez Radę Nadzorczą.

Spółka jako jednostka, która zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynik finansowy netto pozostawia na koncie 860 "Wynik finansowy" do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Po podjęciu Uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego netto za dany rok obrotowy Spółka wynik ten przeksięgowuje w następnym roku na konto 825 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników część zysku netto może być przeznaczona na wypłatę dla załogi i na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Możliwość wypłaty nagród z podziału zysku wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z podziału zysku jest zgodne z zapisem o odpisach i zwiększeniach w Zakładowym Układzie Zbiorowym oraz Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wypracowany przez Spółkę zysk netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) przeznaczono:

* za rok obrotowy 2004 m.in. na wypłatę dla załogi i zasilenie funduszu socjalnego;

* za rok obrotowy 2006 m.in. na zasilenie funduszu socjalnego;

* za rok obrotowy 2007 m.in. na wypłatę dla załogi i zasilenie funduszu socjalnego.

Kwoty przekazane na wypłaty dla załogi uwzględniały wartość brutto tych wypłat oraz wartość składek na ubezpieczenia społeczne w części obciążającej pracodawcę.

Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów:

* postawionych do dyspozycji wypłat brutto,

* składek na ubezpieczenia społeczne w części obciążającej pracodawcę,

* wydatków na zasilenie funduszu socjalnego,

odpowiednio: w roku 2005 za 2004, w roku 2007 za 2006, w roku 2008 za 2007.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek w dacie poniesienia wydatku... (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)

Zdaniem Spółki, ww. składki winny zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Co prawda art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, Spółka uważa, że ten artykuł w tym przypadku nie ma zastosowania. Aby można było zastosować wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 40 muszą być spełnione wszystkie wymienione przesłanki związane z wypłatą premii i nagród z zysku. Po pierwsze, składnikiem wynagrodzenia, od którego nalicza się powyższe składki jest nagroda lub premia; po drugie, nagroda lub premia jest wypłacana w gotówce lub papierach wartościowych i po trzecie, źródłem wypłaty składników wynagrodzenia jest dochód pracodawcy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku Spółki nie będzie spełniony warunek drugi i trzeci.

Wynagrodzenia (i odpowiednio składki od nich) z tytułu nagrody z zysku były wypłacone na podstawie polecenia przelewu, czyli w formie bezgotówkowej, wypłata nagród dla pracowników wraz z pochodnymi winna zwiększyć koszty, a tym samym miałaby wpływ na dochód do opodatkowania w roku wypłaty. Podobne stanowisko prezentuje w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej, z dnia 30 grudnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - zwana dalej: u.p.d.o.p.), według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2006 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl natomiast obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 listopada 2009 r. wypłaty dokonane na rzecz pracowników z zysku netto nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencją nieuznania za koszt podatkowy ww. wypłat jest nieuznanie za taki koszt również związanych z tymi wypłatami składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Należy również wskazać, iż niewłaściwe jest rozumienie przez Spółkę pojęcia "wypłaty w gotówce", użytego w przytoczonym wyżej przepisie art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. Przez wypłatę "w gotówce" rozumie się otrzymanie premii w postaci pieniężnej, a więc nie tylko, przez bezpośrednią jej wypłatę (np. w kasie), ale również jej podjęcie z rachunku bankowego.

Reasumując, Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące nagród dla pracowników wypłaconych z podziału zysku.

Stanowisko Spółki uznać należy zatem za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl