Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1195/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 przez spółkę komandytowo-akcyjną będącą następcą prawnym przekształconej spółki akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 przez spółkę komandytowo-akcyjną będącą następcą prawnym przekształconej spółki akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 25 kwietnia 2008 r. nastąpiło połączenie spółki A ze spółką B, w trybie przejęcia przez spółkę A spółki B. W związku z połączeniem miało miejsce również podwyższenie kapitału zakładowego spółki A. Z tego tytułu Spółka obowiązana była ponieść koszty związane m.in. z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.). W dniu 27 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną - T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (Spółka). W wyniku połączenia nastąpiła zmiana właściwości organu podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy w sytuacji konieczności dokonania korekty zeznania podatkowego w postaci formularza CIT-8, podmiotem uprawnionym do jego złożenia będzie spółka komandytowo-akcyjna czy wspólnicy tej spółki (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN nr 2).

Zdaniem wnioskodawcy na gruncie regulacji zawartej w art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W dalszej części regulacja ta nakazuje odpowiednie stosowanie powołanego przepisu do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej), a więc także do przypadku, gdy spółka akcyjna będąca spółką kapitałową przekształca się w spółkę komandytowo-akcyjną, zaliczaną do kategorii spółek osobowych prawa handlowego. Dokonanie przekształcenia Spółki działającej w formie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną, na gruncie przepisów prawa podatkowego skutkować więc będzie wstąpieniem nowego podmiotu w prawa i obowiązki przekształcanej Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy analiza powyższych uregulowań wskazuje, że wraz z dokonaniem przekształcenia, uprawnienie do złożenia korekty podatku dochodowego przejdzie na spółkę komandytowo-akcyjną. W przepisie tym mowa o "osobowej spółce handlowej", tak więc podmiot ten, a nie poszczególni wspólnicy, stanie się następcą prawnym spółki akcyjnej. W związku z tym, że uprawnienia Spółki staną się uprawnieniami podmiotu działającego w formie spółki komandytowo-akcyjnej, to spółka komandytowo-akcyjna (a nie jej wspólnicy), będzie uprawniona do złożenia korekty zeznania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 tego kodeksu, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 ww. Kodeksu, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. Kodeksu spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Natomiast kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, w takich sytuacjach reguluje ww. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Obowiązujące zasady w tym względzie wyrażone zostały w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którymi osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - określonej dalej jako u.p.d.o.p., rok podatkowy kończy się, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Obowiązek zamknięcia ksiąg wynika z przepisu art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, czyli w dniu poprzedzającym wpis spółki przekształconej do rejestru sądowego. Przekształcenie więc spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji z obowiązkiem zakończenia roku podatkowego. Za każdy z okresów Spółka powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym oddzielnie.

Według art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p. podatnicy, za wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z powyższym spółka akcyjna była zobowiązana na dzień poprzedzający przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną (tj. na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki akcyjnej) zakończyć rok podatkowy, sporządzić zeznanie roczne CIT-8 (złożyć je do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego).

Jak to wyżej wskazano, skutkiem przekształcenia jest utrata bytu prawnego przez spółkę przekształcaną, tj. spółkę akcyjną. Za następny okres sprawozdawczo-rozliczeniowy zeznania podatkowe składają poszczególni wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (spółki osobowej), bowiem nowopowstały podmiot nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Należy zwrócić uwagę, że w myśl art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ani Wnioskodawca jako następca prawny spółki akcyjnej ani jego wspólnicy nie są żadnym z ww. podmiotów uprawnionych do złożenia korekty, bowiem nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Mając na względzie brzmienie art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego "podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu" stwierdzić należy, że uprawnionym do złożenia korekty była tylko spółka akcyjna. Jednakże uprawnienie to wygasło w momencie wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl