IBPBI/2/423-1193/10/SD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1193/10/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej znaków towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej znaków towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nowoutworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Spółka"), otrzyma w przyszłości tytułem aportu przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W ramach tej masy majątkowej nowoutworzona Spółka nabędzie znak lub znaki towarowe (dalej "Znaki Towarowe").

Dla celów aportu wartość Znaków Towarowych ustalona zostanie w wysokości ich wartości rynkowej z dnia dokonania aportu (lub na okres poprzedzający wniesienie aportu). Wartość Znaków Towarowych odniesiona zostanie w całości na kapitał zakładowy Spółki.

W ramach aportu Spółka otrzyma Znaki Towarowe, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Możliwe jest że Znaki Towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowoutworzonej Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Co stanowić będzie dla Spółki wartość początkową Znaków Towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy wartością początkową Znaków Towarowych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, będzie ich wartość określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego (nie przekraczająca wartości rynkowej znaków towarowych z dnia dokonania aportu oraz nie wyższa niż wartość nominalna wydanych w zamian za te składniki udziałów).

Zależnie od tego, czy wystąpi ujemna wartość firmy czy dodatnia wartość firmy inaczej należy ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosownie do art. 16g ust. 10 ustawy o p.d.o.p.

Podstawą do wyliczenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji wystąpienia "dodatniej wartości firmy" będzie wartość rynkowa Znaków Towarowych z dnia dokonania aportu.

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym Znaków Towarowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy będzie równa wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za wkład, określona zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o p.d.o.p. (nie wyższa niż wartość określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego).

Należy ponadto podkreślić, iż w przedmiotowej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 16g ust. 9 i ust. 10a ustawy o p.d.o.p. Przepis o kontynuacji amortyzacji będzie miał zastosowanie wyłącznie do sytuacji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, o ile składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego byłyby wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W celu prawidłowego ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych w drodze aportu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu.

W przypadku nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych w prawnych tytułem wkładu niepieniężnego wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, do ustalenia ich wartości początkowej zastosowanie znajdują przepisy art. 16g ust. 10a, w związku z ust. 9 i 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p.").

O zastosowaniu właściwego przepisu decyduje fakt, czy składniki majątku zostały ujęte, bądź nie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 10a ustawy o p.d.o.p., przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka otrzyma w przyszłości tytułem aportu przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W ramach aportu Spółka otrzyma Znaki Towarowe, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 16g ust. 10.

W myśl tego artykułu, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

* suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

* różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują więc wystąpienie dwóch sytuacji związanych z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a mianowicie:

* przypadek w którym cena nabycia danego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych tego przedsiębiorstwa (wówczas wystąpi wartość dodatnia firmy), oraz

* przypadek, w którym cena nabycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nie jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych (wówczas nie wystąpi wartość dodatnia firmy).

Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o p.d.o.p., wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wystąpi dodatnia wartość firmy, tj. nadwyżka nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcowi nad rynkową wartością składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego aportu. Z uwagi na powyższe łączną wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie stanowić suma ich wartości rynkowej, określona na dzień wniesienia aportu.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, należy uznać, iż jeżeli w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka otrzyma składniki majątku nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport (znaki towarowe), a składniki te spełniają przesłanki, by uznać je za wartości niematerialne i prawne w Spółce, oraz wystąpi dodatnia wartość firmy, to wartość początkowa tych składników powinna zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej z dnia aportu.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl