IBPBI/2/423-1164/10/SD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1164/10/SD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek oraz prowizji i innych opłat uzyskanych od przedsiębiorców w części sfinansowanej ze środków dotacji (zwrotnej) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek oraz prowizji i innych opłat uzyskanych od przedsiębiorców w części sfinansowanej ze środków dotacji (zwrotnej) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje projekt, w ramach Działania 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" Schemat A "Wsparcie kapitałowe funduszy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt ten jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Województwem, w imieniu którego działa Zarząd Województwa w dniu 21 czerwca 2010 r.

Realizacja projektu polega na udzielaniu pożyczek dla MŚP z terenu województwa. Spółka otrzymała na ten cel kwotę 10 mln. złotych. Projekt ma być realizowany 5 lat, po tym okresie następuje 5 letni okres zachowania trwałości projektu. Po okresie realizacji i zachowania trwałości, otrzymane środki powiększone o przychody osiągnięte przez Spółkę dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego oraz pomniejszone o koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym (średniorocznie max. 3% wartości dofinansowania) oraz wartość utraconego kapitału, podlegają zwrotowi na konto Instytucji Zarządzającej, albo po tym okresie może zostać podjęta decyzja o przedłużeniu umowy i dalszym funkcjonowaniu funduszu pożyczkowego. Kapitał funduszu pożyczkowego składa się z 10.000.000 zł zwrotnej dotacji oraz 1.111.112 zł wkładu własnego Spółki. Całość kapitału funduszu zgodnie z umową o dofinansowanie zaewidencjonowana jest na jednym koncie bankowym.

Na przychody funduszu składają się:

* wszelkiego rodzaju opłaty pobierane od MŚP,

* odsetki od udzielonych pożyczek,

* odsetki od lokat,

* odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty funduszu (zapisane w umowie o dofinansowanie):

* koszty administracji i zarządzania funduszem,

* utracony kapitał.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek oraz prowizji i innych opłat uzyskanych od przedsiębiorców w części sfinansowanej ze środków dotacji (zwrotnej) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, ponieważ w podpisanej umowie w części informującej o pomniejszaniu przychodów o poniesione wydatki nie zostały wymienione podatki, czyli Ministerstwo Finansów nie przewiduje opcji płacenia ich z tytułu osiągniętych przychodów.

Jednak z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 nie wynika wprost, że przychody jakie zostały określone w pytaniu są wolne od podatku.

Z drugiej jednak strony pomimo, że Spółka administruje tylko środkami (są zwrotne) są to niewątpliwie środki pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy otrzymanej w części z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje projekt, w ramach Działania 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" Schemat A "Wsparcie kapitałowe funduszy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt ten jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Województwem w imieniu którego działa Zarząd Województwa, w dniu 21 czerwca 2010 r. Realizacja projektu polega na udzielaniu pożyczek dla MŚP z terenu województwa. (...) Po okresie realizacji i zachowania trwałości, otrzymane środki powiększone o przychody osiągnięte przez Spółkę dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego (m.in. z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek oraz prowizji i innych opłat uzyskanych od przedsiębiorców w części sfinansowanej ze środków dotacji (zwrotnej) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) oraz pomniejszone o koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym oraz wartość utraconego kapitału, podlegają zwrotowi na konto Instytucji Zarządzającej.

Zatem, o ile w istocie środki finansowe uzyskane przez Spółkę m.in. z ww. tytułów podlegają zwrotowi do ww. instytucji wraz z "kwotą główną" przekazanych środków (i taki sposób rozliczania wynika wprost z zawartej umowy o dofinansowanie), przychody te nie stanowią przychodu Spółki dla celów podatkowych, albowiem nie mają definitywnego charakteru. Skoro zatem ww. środki nie stanowią przychodu podatkowego to kwestia czy korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania (i na jakiej podstawie) jest bezprzedmiotowa.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl