IBPBI/2/423-1126/10/JD - Kwalifikacja podatkowa kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1126/10/JD Kwalifikacja podatkowa kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 31 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2010 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 17 listopada 2009 r. Spółka, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarła umowę z Konsorcjum firm na wykonanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści dla projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Posiadanie ww. dokumentów jest wymogiem niezbędnym przy składaniu przez Spółkę wniosku aplikacyjnego o uzyskanie współfinansowania tych zadań inwestycyjnych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013.

Opracowania te, stanowiły również dla Zarządu Spółki główne narzędzie analityczne wykazujące celowość podejmowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Zasadniczym celem uzasadniającym realizację Projektów Inwestycyjnych będzie uzyskanie zwiększenia przepustowości obsługi ruchu pasażerskiego w budynku nowego terminala i statków powietrznych na płycie postojowej i drodze kołowania. Ponadto, poprawie ulegnie komfort obsługi pasażerów oraz standardy bezpieczeństwa obsługi operacji lotniczych, a także osiągane rezultaty ekonomiczno-finansowe Spółki.

W czerwcu 2010 r. nastąpił protokólarny odbiór dokumentów będących przedmiotem umowy z dnia 17 listopada 2009 r. za opracowanie których, Spółka wydatkowała na rzecz Konsorcjum wynagrodzenie w kwocie brutto 121.463,20 PLN, w tym podatek VAT 21.903,20 PLN (wysokość zgodna z przytoczoną umową).

Należy zaznaczyć, że w maju 2010 r. rozpoczęto rozbudowę płyty postojowej samolotów w ramach zadania "Zzz", a we wrześniu powinno nastąpić przekazanie placu budowy pod zadanie "XXX".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione przez Spółkę wydatki za opracowanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych zadań "XXX" i "Zzz" czy też powinny one obciążyć bieżące koszty eksploatacyjne i być traktowe jako koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.).

Zdaniem Spółki poniesione wydatki na opracowanie dwóch Studiów Wykonalności i dwóch Analiz Kosztów i Korzyści można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania "XXX" i "Zzz", a nie do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka uważa, że jest to zgodne z przepisami art. 16g ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy, które odnoszą się do ustalenia wartości początkowej środków trwałych. Przepisy te podają jedynie przykładowe elementy kosztowe jak: ceną nabycia, koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych. Z treści tych przepisów nie wynika aby przedmiotowe opracowania nie mogły być zaliczone do nakładów inwestycyjnych, podobnie jak opracowanie projektu budowlanego, raportu oddziaływania na środowisko czy uzyskanie pozwolenia budowlanego. Należy podkreślić, że na podstawie tych opracowań Spółka przystąpiła do faktycznej realizacji wspomnianych zadań inwestycyjnych.

W przypadku "XXX" posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę i rozstrzygnięty przetarg na jego wykonanie. W odniesieniu do drugiego zadania "Zzz" w maju rozpoczęto modernizację płyty postojowej samolotów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. stanowisko do odladzania samolotów).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Przepisy ww. ustawy podatkowej dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z całokształtem prowadzonej działalności.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystąpiła o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja ma finansować nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W tym celu Spółka zawarła z Konsorcjum umowę o sporządzenie:

* dwóch Studiów Wykonalności,

* dwóch Analiz Kosztów i Korzyści.

Wskazać należy, iż wydatki poniesione w związku z opracowaniem ww. Studiów i Analiz nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w postaci środków unijnych (dotacji). Zasadnym jest zatem, aby wskazane przez Spółkę wydatki zakwalifikować do kosztów pośrednich, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Uznanie przedmiotowych wydatków za koszty pośrednie oznacza, iż podlegają one potrąceniu zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z kolei art. 15 ust. 4e tej ustawy stanowi, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odnosząc się do kwestii zaliczenia wartości wydatków poniesionych na usługi doradcze w celu uzyskania dotacji, do wartości początkowej środków trwałych, należy wskazać, iż zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

* w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

* w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Za cenę nabycia, stosownie do treści art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Artykuł 16g ust. 4 stanowi natomiast, iż za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, iż do wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się tylko wydatki ściśle związane z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Natomiast przedmiotowe wydatki wskazane przez Spółkę w stanie faktycznym, zostały poniesione w celu pozyskania środków finansowych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl