IBPBI/2/423-1116/10/JD - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dotacji otrzymanej przez spółkę od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na zakup środków trwałych oraz modernizację placu wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1116/10/JD Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dotacji otrzymanej przez spółkę od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na zakup środków trwałych oraz modernizację placu wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 27 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dopłaty w części przeznaczonej na:

* zakup środków trwałych - jest prawidłowe,

* modernizację placu wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2010 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dopłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. fizycznym demontażem pojazdów. W lipcu 2010 r. Spółka zawarła umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uzyskując w ten sposób środki pieniężne.

W umowie zaznaczono, że środki te zostały przyznane w ramach pomocy "de minimis".

Umowa dotacji nie precyzuje dokładnie na co mają być wykorzystane te środki, za wyjątkiem, iż mają być przeznaczone na rozwój działalności związanej z demontażem pojazdów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, w związku z tym, że środki pieniężne z dotacji zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych, modernizację placu wykorzystywanego w działalności kasacji, które wprowadzone zostaną do ewidencji środków trwałych i będą amortyzowane zgodnie z art. 16a-16m, uważa, iż środki te są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p."), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z wyżej powołaną regulacją dotacja, subwencja, dopłata, co do zasady jako pieniądze i wartości pieniężne, w momencie otrzymania staje się przychodem podatkowym.

W art. 17 u.p.d.o.p. wymieniono rodzaje przychodów, których wystąpienie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Norma prawna zawarta w tym przepisie, wskazująca rodzaje przychodów zwolnionych z opodatkowania musi być interpretowana ściśle z jej literalnym brzmieniem. Zwolnienia przedmiotowe, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, nie mogą być bowiem interpretowane w sposób rozszerzający.

Brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p. dopuszcza możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń jedynie w sytuacji, gdy środki pieniężne otrzymano na zakup lub wytworzenie środków trwałych podlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami art. 16a-16m ww. ustawy.

Przeznaczenie ww. środków na inny cel niż zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in. na modernizację składników majątku trwałego, skutkuje koniecznością ich opodatkowania.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku pod kątem powyższych aspektów musi być poprzedzona ustaleniem jaki jest charakter otrzymanych środków pieniężnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. fizycznym demontażem wycofanych z eksploatacji pojazdów. W związku z tą działalnością otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki pieniężne tytułem finansowania dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przechodząc do oceny charakteru tych środków należy przede wszystkim stwierdzić, że zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz nie posiada statusu funduszu celowego.

Jak stanowi art. 126 powołanej wcześniej ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Mając na względzie, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), jak również to, że Narodowy Fundusz nie jest funduszem celowym, należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółkę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Otrzymane przez Spółkę środki pieniężne mają charakter dopłaty, którą otrzymuje przedsiębiorca prowadzący usługi demontażu, na podstawie art. 401c ust. 9 pkt 4 Prawa o ochronie środowiska.

Dopłata mieści się w dyspozycji powołanego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., podkreślenia wszakże wymaga, że samo otrzymanie dopłaty nie przesądza jeszcze o możliwości jej zwolnienia z opodatkowania. Oprócz charakteru otrzymanej przez Spółkę dopłaty istotny jest także cel na jaki została ona dokonana. Cel ten, jak wynika ze stanu faktycznego, został określony jako "Rozwój działalności związanej z demontażem pojazdów". Jeżeli zatem Spółka w ramach ww. "Rozwoju działalności... (...)" otrzymaną dopłatę przeznaczy na zakup środków trwałych, środki te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p. Ze zwolnienia z opodatkowania nie będą natomiast korzystały, jak już wcześniej wskazano, środki pieniężne przeznaczone na modernizację już istniejących środków trwałych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dopłaty w części przeznaczonej na:

* zakup środków trwałych - jest prawidłowe,

* modernizację placu wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl