IBPBI/2/423-1011/12/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1011/12/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 i obniżenia obliczonego podatku o kwotę podatku zapłaconego za granicą (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 i obniżenia obliczonego podatku o kwotę podatku zapłaconego za granicą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej "ZSA") jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. ZSA udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu z siedzibą na Ukrainie (dalej "ZUA"). Pożyczka została udzielona w USD. Do umowy pożyczki został sporządzony aneks, który wydłużył okres spłaty pożyczki oraz zmienił numery rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi pożyczki. Omyłkowo w aneksie w miejscu rachunku bankowego właściwego dla ZSA wskazano rachunek bankowy należący do krajowej spółki powiązanej (dalej "Spółka"). ZUA spłaciła pożyczkę wraz z odsetkami (w USD) dokonując transferu środków na konto wskazane w aneksie do umowy pożyczki, tj. konto Spółki, a nie na rachunek bankowy ZSA. W związku z nienależnym wpływem Spółka przekazała środki pieniężne otrzymane od ZUA do ZSA.

Zgodnie z Konwencją między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 12 stycznia 1993 r., ZUA potrąciła podatek u źródła od wypłacanych odsetek w wysokości 10%. W dokumentach dotyczących zapłaty podatku, sporządzanych zgodnie z przepisami ukraińskimi, jako podatnik podatku u źródła z tytułu odsetek wskazano ZSA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli Wnioskodawca otrzyma dokumenty, potwierdzające zapłatę zagranicznego podatku u źródła przez ZUA już po złożeniu zeznania rocznego za dany rok podatkowy, czy będzie uprawniony do złożenia korekty tego zeznania i obniżenia obliczonego tam podatku o kwotę podatku zapłaconego za granicą.

(pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W ocenie ZSA, powyższy przepis precyzuje, że dochody (przychody) osiągnięte w obcych państwach, podlegają złączeniu z dochodami (przychodami) osiąganymi w Polsce. Dochody ze źródeł zagranicznych podlegają zatem opodatkowaniu dopiero na etapie zeznania rocznego (tekst jedn.: w formularzu CIT-8).

W świetle powyższego ZSA jako polski rezydent zobowiązana jest w rozliczeniu rocznym połączyć przychody z tytułu odsetek z ZUA z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium RP. W tym samym rozliczeniu ZSA ma prawo dokonać odliczenia zapłaconego do ukraińskiego organu skarbowego podatku.

Zatem w przypadku, gdy:

a.

ZUA dokona zapłaty podatku u źródła w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstał przychód z tytułu odsetek lub

b.

ZUA przekaże do ZSA dokumenty, poświadczające fakt zapłaty podatku u źródła, w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstał przychód z tytułu odsetek,

ZSA powinna odliczyć zapłacony na Ukrainie podatek w roku podatkowym, w którym ujęto przychód z tytułu odsetek i obliczono podatek należny od łącznej sumy dochodów (przychodów), a zatem powinna dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 ww. ustawy). Wobec powyższego, ZSA stoi na stanowisku, iż jest uprawniona do złożenia korekty zeznania podatkowego i obniżenia podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów o kwotę podatku zapłaconego za granicą w sytuacji, gdy ZSA otrzyma wiarygodną informację o zapłacie podatku dochodowego przez ZUA już po złożeniu zeznania rocznego za dany rok podatkowy (tekst jedn.: rok, w którym wpłynęły odsetki na konto ZSA).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 2, 3 i 5, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl