IBPBI/2/423-1006/10/MO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-1006/10/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka realizuje obecnie projekt polegający na wydzieleniu działalności produkcyjnej i przeniesieniu jej na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie planowana jest budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Obecnie uzyskane zostało zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Spółki, Zarząd podjął decyzję o implementacji holdingowego modelu zarządzania. W konsekwencji, na skutek reorganizacji planuje się podzielenie działalności Spółki na dwie sfery: marketingowo-dystrybucyjną oraz produkcyjną poprzez wyodrębnienie dwóch jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym, Spółka wyodrębni wewnętrznie w formie działów dwie jednostki organizacyjne. Przedmiotem działalności pierwszej jednostki (zwanej dalej "Jednostką Komercyjną") będzie działalność marketingowo-dystrybucyjna w zakresie produktów Spółki, obejmująca również wszelkie czynności związane ze wsparciem sprzedaży oraz marketing. Przedmiotem działalności drugiej jednostki (zwanej dalej "Jednostką Produkcyjną") będzie produkcja produktów Spółki oraz produkcja i sprzedaż produktów private label, tj. produktów wytwarzanych pod obcą marką na rzecz podmiotów trzecich.

Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia jednostek:

1. wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu jednostek oraz wskazanie osób kierujących każdą z jednostek. Do uchwały zostaną załączone:

* lista pracowników przypisanych do każdej z jednostek, w tym wskazani zostaną kierownicy jednostek odpowiedzialni za ich zarządzanie,

* struktura organizacyjna każdej z jednostek,

* zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa (w tym zobowiązań).

Obecnie Spółka rozważa dwa scenariusze w zakresie składników majątkowych, które zostaną alokowane do Jednostki Komercyjnej:

Scenariusz I zakłada, że do Jednostki Komercyjnej oprócz składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności marketingowo-dystrybucyjnej, jak m.in. nieruchomość, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym znak towarowy Spółki (będący własnością Spółki, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), środki trwałe w leasingu i odpowiadające im zobowiązania leasingowe, zapasy towarów i wyrobów gotowych wyprodukowanych pod marką Spółki, umowy gospodarcze związane z marketingiem i dystrybucją, kontrakty handlowe w zakresie sprzedaży produktów Spółki, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania alokowane zostaną także udziały w spółkach zależnych Spółki.

Scenariusz II przewiduje alokowanie do Jednostki Komercyjnej wszystkich ww. składników za wyjątkiem udziałów w spółkach zależnych Spółki.

Natomiast do Jednostki Produkcyjnej, niezależnie od ww. scenariuszy, alokowane zostaną składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej, czyli min. nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym licencje, środki trwałe w leasingu i odpowiadające im zobowiązania leasingowe, zapasy wyrobów gotowych private label, zapasy materiałów i półproduktów, umowy gospodarcze związane z działalnością produkcyjną, kontrakty handlowe w zakresie produkcji private label, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Jednostki będą posiadać własną nazwę, tj. Dział Komercji i Dział Produkcji, którymi będą mogły posługiwać się w obrocie gospodarczym. W konsekwencji, jednostki zostaną formalnie wyodrębnione w strukturze Spółki.

2. wyodrębnienie finansowe

W ewidencji księgowej Spółki, na podstawie uchwały Zarządu o wyodrębnieniu jednostek, zostaną dokonane zmiany umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań osobno dla każdej z tych jednostek, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

Jednostki będą miały także przypisane własne rachunki bankowe. Ponadto do każdej z jednostek zostanie alokowana część środków znajdujących się w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki.

3. wyodrębnienie funkcjonalne

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będzie prowadziła Jednostka Komercyjna i Jednostka Produkcyjna, tj. działalność marketingowo-dystrybucyjną w przypadku Jednostki Komercyjnej oraz działalność produkcyjną w zakresie produktów Spółki oraz produkcja i sprzedaż produktów private label w przypadku Jednostki Produkcyjnej.

Ponadto do jednostek przypisane zostaną kontrakty handlowe, co oznacza, że każda z jednostek posiadać będzie niezależne źródło przychodów.

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym nieruchomościami, kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. każda z jednostek będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania. Każda z jednostek nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność marketingowo - dystrybucyjna czy działalność produkcyjna, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań. W odniesieniu do Jednostki Komercyjnej powyższe zostanie spełnione bez względu na fakt, czy do jednostki tej przypisane zostaną udziały w spółkach zależnych Spółki czy też nie.

W kolejnym etapie reorganizacji wyodrębnione jednostki zostaną wniesione w ramach aportu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednostka Komercyjna zostanie wniesiona do nowoutworzonej spółki (zwanej dalej "Spółką Komercyjną"), w której to Spółka będzie jedynym udziałowcem, natomiast Jednostka Produkcyjna zostanie wniesiona do istniejącej spółki z o.o. (zwanej dalej "Spółką Produkcyjną"), która uzyskała ww. zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W konsekwencji, Spółka Komercyjna przejmie wszystkie zadania z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką Spółki, a Spółka Produkcyjna skupi swoją działalność na produkcji wyrobów oznaczonych marką Spółki oraz na produkcji i sprzedaży produktów private label. Natomiast, Spółka, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych, obejmie w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tych spółek. W rezultacie Spółka będzie mogła działać jako spółka holdingowa. Biorąc pod uwagę obecny dynamiczny rozwój działalności Spółki, taka struktura prowadzenia działalności będzie, zdaniem Spółki, najbardziej efektywna.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Jednostka Komercyjna, do której przypisane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I, tj. włączając udziały w spółkach zależnych Spółki, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki, Jednostka Komercyjna, do której alokowane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (wraz z zobowiązaniami) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo "wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp." (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-67MB).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki Komercyjnej nastąpi poprzez utworzenie wydzielonego ze Spółki działu na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do tej jednostki. Jednostka Komercyjna będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie tą jednostką oraz własną nazwę, tj. Dział Komercji. W konsekwencji, Jednostka Komercyjna zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przemawia fakt, że Jednostka Komercyjna prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka Komercyjna przejmie bowiem wszystkie zadania z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką Spółki. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka Komercyjna posiadać będzie majątek (tekst jedn.: aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do jednostki tej przypisane zostaną kontrakty handlowe oraz umowy gospodarcze związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów należności i zobowiązania oraz przychody i koszty. W związku z tym, Jednostka Komercyjna będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: sygn. ITPB3/423-396a/09/DK).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Jednostka Komercyjna będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Jednostka Komercyjna stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. dostosowanie ewidencji księgowej Spółki w sposób umożliwiający ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności tej jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie. W rezultacie będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Jednostki Komercyjnej.

Dodatkowo jednostka będzie posiadać własne środki pieniężne na finansowanie bieżącej działalności oraz własne rachunki bankowe.

Należy przy tym podkreślić, iż ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż "wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa" (J. Marciniuk "Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008" Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 r., sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, "wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)".

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, wyodrębniona ze Spółki Jednostka Komercyjna będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (także por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego. Jednostka Komercyjna zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką Spółki. W tym celu do Jednostki Komercyjnej zgodnie ze Scenariuszem I zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności marketingowo-dystrybucyjnej w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności nieruchomość, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, znak towarowy, towary handlowe, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami oraz pozostałych umów gospodarczych związanych z działalnością jednostki, wierzytelności, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań. W Scenariuszu I, udziały w spółkach zależnych, które nie są istotne dla celów prowadzenia działalności marketingowo-dystrybucyjnej, mogą być alokowane do Jednostki Komercyjnej.

Jednostka Komercyjna będzie także posiadać niezależne źródła przychodów z tytułu realizacji kontraktów handlowych, które zostaną do niej przypisane. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka Komercyjna zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności marketingowo-dystrybucyjnej przez Jednostkę Komercyjną nie będzie wymagało od niej żadnych dodatkowych nakładów finansowych czy też przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników.

Ponadto, w opinii Spółki, Jednostka Komercyjna będzie mogła również funkcjonować jako niezależny podmiot, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki Komercyjnej będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przez nią przychodów niezależnie od pozostałej części Spółki. Dodatkowo Jednostka Komercyjna, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama prowadzić na bieżąco działalności marketingowo-dystrybucyjną.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki Komercyjnej pozwala na uznanie jej za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Jednostka Komercyjna będzie stanowić samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłe uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej "ustawa o p.d.o.p."), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.

stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

2.

jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż Jednostka Komercyjna, do której przypisane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I, tj. włączając udziały w spółkach zależnych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o p.d.o.p.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2-4 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl