Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-1001/11/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., odsetki należne Liderowi objęte będą 5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła), pobieranego przez Oddział jako ich płatnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., odsetki należne Liderowi objęte będą 5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła), pobieranego przez Oddział jako ich płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A (spółka z o.o.) oddział w Polsce (dalej zwana Oddziałem) jest oddziałem holenderskiego przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, wchodzącego w skład międzynarodowej grupy (zwana dalej Group) z branży automatyki i robotyki. Oddział nie posiada osobowości prawnej.

Oddział zamierza przystąpić do kompleksowego systemu zarządzenia płynnością finansową w ramach grupy Group (system cash pooling). W tym celu Oddział zawarł umowę - sweep agreement - (dalej zwana Umową) ze spółką należącą do Grupy - Spółka B oraz Bankami X z siedzibą w Japonii działający przez oddział w Wielkiej Brytanii i Y z siedzibą w Polsce.

System zarządzenia płynnością finansową ma służyć zwiększeniu efektywności zarządzania środkami pieniężnymi, polepszeniu płynności finansowej uczestników systemu, zaspokojeniu potrzeb uczestników w zakresie kapitału obrotowego, usprawnieniu wzajemnych rozliczeń w Group i zabezpieczeniu ich przed ryzykiem kursowym. Zarządzającym i liderem systemu (Pool Leader, dalej zwany liderem) będzie ww. Spółka B, podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Lider jest podmiotem działającym w ogólnie pojętym sektorze finansowym. System zarządzania płynnością finansową będzie oparty na rzeczywistych transferach pieniężnych pomiędzy jego uczestnikami (tzw. zero balancing cash pooling). Bank X będzie wspierać usługę zarządzania systemem płynności finansowej od strony technicznej, w skład czego będzie wchodzić prowadzenie rachunków bankowych na użytek systemu, realizowanie transferów pieniężnych pomiędzy Oddziałem i Liderem, przekazywanie informacji nt. kalkulacji odsetek. O warunkach, na jakich odbywa się system zarządzania płynnością finansową, jak również o oprocentowaniu środków decyduje Lider. Oddział posiada informację, że inne podmioty z Group (w tym jakie inne oddziały Spółki B z siedzibą w Amsterdamie w Holandii) będą uczestnikami systemu zarządzania płynnością finansową, ale nie będzie miał wglądu w rozliczenia z tego tytułu.

Oddział posiada w Banku Y otwarty bieżący rachunek bankowy prowadzony w EUR. Rachunek ten będzie wykorzystywany przez Oddział do rozliczeń w ramach przedmiotowego systemu zarządzania płynnością finansową. Rachunek Oddziału w banku Y jest wykorzystywany przez Oddział także do innych celów niezwiązanych z uczestnictwem w systemie zarządzania płynnością finansową. Lider będzie wykorzystywał dla potrzeb systemu specjalny rachunek bankowy w Banku X w Londynie, w ramach którego będą odbywały się operacje pomiędzy nim a Oddziałem (przy użyciu rachunku w Banku Y). Rachunek ów jest prowadzony w EUR i pozostaje własnością Lidera.

Szczegółowy opis systemu zarządzania płynnością finansową:

Każdego dnia roboczego o godzinie 16.00 w przypadku wystąpienia salda dodatniego (nadwyżki) na rachunku Oddziału prowadzonym w Banku Y, środki stanowiące nadwyżkę (saldo dodatnie) będą automatycznie transferowane na rachunek Lidera w Banku X. W przypadku wystąpienia niedoboru (saldo ujemne) na rachunku Oddziału prowadzonym w Banku Y, będzie następował automatyczny transfer środków z rachunku Lidera w Banku X na rachunek Oddziału celem wyrównania salda do zera. Każdego dnia roboczego o godzinie 16.00 saldo na rachunku Oddziału w Banku Y będzie więc automatycznie wyrównywane do zera. Wszelkie rozliczenia pomiędzy rachunkami odbywać się będą w EUR. W przypadku wystąpienia salda dodatniego na rachunku Oddziału i przekazania środków stanowiących nadwyżkę na rachunek Lidera, Oddziałowi przysługiwać będą odsetki, w razie zaś pokrycia przez Lidera salda ujemnego na rachunku Oddziału, to Oddział będzie obciążany odsetkami na rzecz Lidera. Odsetki będą kalkulowane w szyku rozwartym, codziennie na podstawie dziennych sald stosownie do transferów pieniężnych. Oddział będzie miał podgląd online do subrachunku technicznego, na którym kalkulowane będą odsetki oraz możliwość drukowania dziennych wyciągów z tego rachunku, z których uzyska informację o: saldzie na tym rachunku na dany dzień, kalkulacji odsetek za ten dzień jak również informacje na temat naliczanych odsetek. Na początku każdego następnego miesiąca kalendarzowego następować będzie kapitalizacja odsetek należnych zarówno od Oddziału, jak i na jego rzecz, naliczanych w szyku rozwartym za poprzedni miesiąc, a saldo tych odsetek zwiększy albo zmniejszy stan środków Oddziału na rachunku Lidera w Banku X w zależności od tego, czy będzie dodatnie czy ujemne. Na początku każdego miesiąca Lider będzie przesyłać wyciąg z informacją na temat salda skapitalizowanych odsetek wraz z szczegółową ich kalkulacją. Skapitalizowane na rzecz Lidera odsetki (w razie, gdy odsetki należne Oddziałowi w skali miesiąca będą większe od należnych Liderowi) nie będą przesyłane na rachunek Oddziału w Banku Y, lecz pozostaną na rachunku w Banku X. Również środki ("kapitał") przekazywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (stanowiące nadwyżki w na rachunku Oddziału w Banku Y) nie będą przelewane zwrotnie. Z kolei, gdy naliczane w danym miesiącu odsetki należne Liderowi będą większe od naliczanych odsetek należnych Oddziałowi, ich saldo będzie potrącane na początku danego miesiąca ze środków Oddziału znajdujących się na rachunku Lidera w Banku X. Środki oraz zgromadzone od nich odsetki należące do Oddziału w ramach systemu zarządzania systemem płynności finansowej będą przekazane na rachunek Oddziału dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy (sweep agreement).

Oddział nie będzie ponosić dodatkowych kosztów usług świadczonych w ramach systemu zarządzania systemem płynności finansowej, ani wobec Lidera, ani banków. Jedynym wynagrodzeniem dla Lidera będą odsetki od środków przelanych na wyrównanie sald ujemnych na rachunku Oddziału. Pokrywanie wynagrodzenia Banku X za świadczone usługi leży wyłącznie po stronie Lidera.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., odsetki należne Liderowi objęte będą 5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła), pobieranego przez Oddział jako ich płatnika... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Lider będzie osobą uprawnioną do odsetek uzyskiwanych z tytułu środków pieniężnych przekazywanych Wnioskodawcy w ramach systemu zarządzania płynnością finansową, wobec czego pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej Lidera, do przychodów z tych odsetek zastosowania znajdzie 5% stawka zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych na terytorium RP (podatku u źródła) przewidziana w art. 11 Konwencji miedzy Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychody uzyskane z odsetek przez podmioty nie mające siedziby na terytorium Polski podlegają w Polsce opodatkowaniu 20% podatkiem u źródła, przy czym postanowienia te mają zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (w opisanym zdarzeniu przyszłym w Polsce) i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (tj. w Wielkiej Brytanii), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Wielkiej Brytanii). Z kolei art. 11 ust. 2 ww. konwencji stanowi, że takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają (w Polsce), i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Zdaniem Oddziału, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Lider winien być uznany za osobę uprawnioną do odsetek uzyskiwanych ze środków pieniężnych przekazywanych Oddziałowi na pokrycie ujemnych sald na rachunku bankowym.

System zarządzania środkami finansowymi jest stosowany w celu gromadzenia na jednym rachunku (pool leadera) środków pieniężnych z rachunków poszczególnych podmiotów i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. W ramach tego systemu podmiot go organizujący i nim zarządzający zapewnia uczestnikom systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników na jego rachunek trafiają środki finansowe. To Lider będzie pobierał odsetki od otrzymywanych od Oddziału środków pieniężnych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową i przechowywał je na własnym rachunku. Lider ponosił będzie ryzyko gospodarcze funkcjonowania systemu zarządzania płynnością finansową, a płacone mu odsetki będą stanowiły również jego wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług. Wobec powyższego pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji, do odsetek uzyskiwanych przez Lidera zastosowania znajdzie 5% stawka zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych na terytorium RP (podatku u źródła) przewidziana w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p."), podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

W art. 21 u.p.d.o.p. wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem "u źródła" ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Przepis art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

W związku z tym, przy rozpatrzeniu niniejszej sprawy należy uwzględnić postanowienia umowy, która zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała Konwencja zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840 dalej "konwencja polsko-brytyjska").

Zgodnie z art. 11 ust. 1 konwencji polsko - brytyjskiej, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Stosownie do postanowień art. 11 ust. 2 ww. konwencji takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw ustalą, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania tego ograniczenia. Ponadto użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych. Określenie to nie obejmuje żadnego dochodu, który jest traktowany jak dywidenda zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszej Konwencji.

Należy przy tym zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji (Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD - wersja skrócona, lipiec 2005) stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika, iż postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy ("beneficial owner"), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Co do zasady, w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest na rzecz pośrednika będącego rezydentem określonego państwa, który następnie przekazuje tę płatność ostatecznemu odbiorcy, państwo w którym powstaje dana płatność nie jest zobowiązane do zastosowania wobec tego pośrednika postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sam bowiem fakt bycia rezydentem określonego państwa i otrzymania płatności nie jest wystarczającym warunkiem do skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prawo do dysponowania dochodem ma ograniczony charakter. Oznacza to, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek.

Pomimo, iż pojęcie beneficial owner (odbiorcy odsetek) nie zostało zdefiniowane w Konwencji, a jego precyzyjne zdefiniowanie w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego również rodzi kontrowersje za uzasadnione uznaje się stanowisko, że podmiot który nie ma prawa do pełnego i swobodnego decydowania o tym kto i w jakim zakresie używa lub ma prawo dysponować danym majątkiem (odsetkami) nie może być uznany za osobę uprawnioną do tego majątku (odsetek) (stanowisko takie jest wyrażone jest m.in. w Klaus Vogel on Double Taxation Convention, Third Edition, Kluwer Law International 1997, s. 561 oraz w J. Banach Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, C.H. Beck 2002, str. 212). Beneficial owner (osoba uprawniona) jest zatem często przeciwstawiana osobie posiadającej tylko formalnie tytuł prawny do danej płatności, lecz nie będącej jej właścicielem w sensie ekonomicznym.

W szczególności warto również wskazać, że oficjalny komentarz do Konwencji opublikowany przez OECD wprost wyłącza możliwość potraktowania za osobę uprawnioną podmioty działające w charakterze przedstawicieli czy też powierników (agents, nominees) innych osób: "W sytuacji gdy dochód jest uzyskany przez rezydenta państwa strony Konwencji działającego w charakterze agenta lub przedstawiciela (powiernika), nie byłoby zgodne z celem Konwencji aby państwo źródła udzielało zwolnienia z podatku tylko na tej podstawie, że pośrednik otrzymujący dochód jest rezydentem państwa strony Konwencji. W takim przypadku pośrednik otrzymujący dochód ma status rezydenta, ale nie zachodzi problem podwójnego opodatkowania, bowiem podmiot otrzymujący dochód nie jest traktowany jako właściciel tego dochodu dla celów podatkowych w państwie swojej rezydencji" (Komentarz do art. 11 Konwencji, pkt 10).

W powyższym zakresie należy zauważyć, iż poszczególne UPO zawierane przez Polskę z innymi krajami są zasadniczo w istotnej mierze oparte na postanowieniach Konwencji. Co więcej Polska będąc członkiem OECD w praktyce przyjmuje Konwencję i Komentarz za podstawowe źródła interpretacji UPO, pomimo że nie stanowią one formalnie wiążących aktów prawnych.

Umowa "cash poolingu" jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash pooling i zarządzający systemem, tzw. pool leadera, którym może być wyspecjalizowany bank, jak również jednostka z grupy. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników to na jego rachunek trafiają środki finansowe.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Spółką B posiadającą siedzibę w Wielkiej Brytanii umowę cash poolingu. Zgodnie z umową Spółka B będzie zarządzającym i liderem systemu. System zarządzania płynnością finansową będzie oparty na rzeczywistych transferach pieniężnych pomiędzy jego uczestnikami (tzw. zero balancing cash pooling). O warunkach, na jakich odbywa się system zarządzania płynnością finansową, jak również o oprocentowaniu środków będzie decydował Lider. Lider będzie również wykorzystywał dla potrzeb systemu specjalny rachunek bankowy w Banku X w Londynie, w ramach którego będą odbywały się operacje pomiędzy nim a Oddziałem. Wnioskodawca posiada informację, że uczestnikami systemu zarządzania płynnością finansową będą również inne podmioty z Grupy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie będzie ponosić dodatkowych kosztów usług świadczonych w ramach systemu zarządzania systemem płynności finansowej, ani wobec Lidera, ani banków. Jedynym wynagrodzeniem dla Lidera będą odsetki od środków przelanych na wyrównanie sald ujemnych na rachunku Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Lider jest pośrednikiem skonsolidowanego rachunku bankowego w Banku X w Londynie, na którym będzie dokonywana konsolidacja środków z rachunków spółek z grupy i przekazywane są środki finansowe do poszczególnych spółek uczestniczących w umowie cash poolingu. Sam fakt fizycznego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników umowy cash poolingu i rachunkiem Lidera nie powoduje jednak, iż staje się on rzeczywistym odbiorcą należności. Lider jest bowiem jedynie ekonomicznym dysponentem odsetek, pełni rolę zarządcy środków finansowych, natomiast ich odbiorcą (podmiotem uprawnionym) pozostaje spółka będąca uczestnikiem umowy cash poolingu, na rzecz której Lider świadczy usługę. Zatem Wnioskodawca dokonując wypłaty odsetek Spółce B pełniącej funkcję lidera nie może zastosować postanowień art. 11 ust. 2 ww. konwencji polsko-brytyjskiej.

Jednocześnie należy dodać, iż w sytuacji, gdy Lider będzie otrzymywał od Spółki odsetki jako rzeczywisty odbiorca odsetek, tj. gdy będzie mu przysługiwać, na podstawie postanowień umowy cash-poolingu, proporcjonalny do wielkości salda na jego rachunku, udział w należności odsetkowej, zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Spółkę brytyjskiego certyfikatu rezydencji) postanowienia art. 11 ust. 2 ww. Konwencji.

Stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3-4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl