Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-985/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani O., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 2 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu córce dla celów prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu córce dla celów prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 26 listopada 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 8 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, wg PKD 6211Z, jest to sklep spożywczo-przemysłowy. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawczyni jest w posiadaniu towarów handlowych oraz wyposażenia sklepu tj. regałów, lad, lodówki.

W ewidencji środków trwałych znajduje się również kasa fiskalna.

Lokal, w którym znajduje się sklep nie należy do przedsiębiorstwa, nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych. Jest on częścią prywatnego domu wnioskodawczyni.

Z dniem 31 grudnia 2008 r. wnioskodawczyni zamierza przekazać firmę córce w formie darowizny całego przedsiębiorstwa, zaś prowadzoną działalność gospodarczą zakończyć.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. córka zamierza zgłosić w urzędzie gminy prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym (NIP-1, VAT-R), urzędzie statystycznym. Przy czym we wniosku wskazano, że córka będzie kontynuować działalność w dotychczasowym lokalu, który wnioskodawczyni zamierza użyczyć jej bezpłatnie, jak również, iż córka zamierza zakupić nową kasę fiskalną.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawczyni jest właścicielem budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ww. lokal wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, a mający być przedmiotem użyczenia na rzecz jej córki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy bezpłatnie użyczając lokal, po stronie użyczającego powstanie hipotetyczny przychód.

Zdaniem wnioskodawczyni, po stronie użyczającego nie powstanie hipotetyczny przychód, gdyż w myśl art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny (...) nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Umowa użyczenia jest, obok umowy najmu i dzierżawy, jedną z umów nazwanych, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Co do zasady, oddanie nieruchomości do nieodpłatnego używania innej osobie rodzi skutki podatkowe dla obu stron umowy, powodując powstanie przychodu zarówno po stronie użyczającego, jak i użytkującego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Nie jest jednak przychodem wartość czynszowa lokali lub budynków mieszkalnych udostępnionych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku pracy, dla których stanowi ona nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

Bezpłatne przyjęcie nieruchomości do używania nie zawsze jednak jest tożsame z osiągnięciem przychodu z tego tytułu. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie wyjątek.

Na mocy art. 16 ust. 2 ww. ustawy nie ustala się wartości czynszowej nieruchomości lub jej części, a wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, jeżeli właściciel nieruchomości używa jej m.in. na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia członka rodziny. Katalog osób należących do rodziny określa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z treścią art. 111 § 3 Ordynacji za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, z którego wynika, iż wnioskodawczyni zamierza użyczyć córce lokal dla celów działalności gospodarczej jaką zamierza ona rozpocząć, należy stwierdzić, iż z tytułu użyczenia ww. lokalu nie powstanie u wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl