Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-977/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 27 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem od spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - odsetek od wskazanych we wniosku pożyczek w części w jakiej będzie on uczestniczył w zysku tej spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem od spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - odsetek od wskazanych we wniosku pożyczek w części w jakiej będzie on uczestniczył w zysku tej spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - jako osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przyszłości możliwe jest przekształcenie spółki w spółkę jawną co sprawi, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka Jawna"). Oprócz Wnioskodawcy wspólnikiem w Spółce Jawnej będzie również inna osoba fizyczna. Zarówno Wnioskodawca, jak i drugi wspólnik, pozostają w związkach małżeńskich, w których obowiązują wspólnoty majątkowe. Spółka Jawna będzie posiadać pożyczki udzielone przez Wnioskodawcę oraz drugiego wspólnika. Wskazane pożyczki będą spłacane przez Spółkę Jawną na rzecz Wnioskodawcy oraz drugiego wspólnika wraz z należnymi odsetkami. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności w zakresie udzielania pożyczek.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez SpJ będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.f. w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku SpJ... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez SpJ nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.f. w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku SpJ.

Jak wskazano powyżej, w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania pierwszego niniejszego wniosku o interpretację, każdy ze wspólników spółki osobowej, przy ustalaniu swojego przychodu uzyskanego w następstwie posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną oraz poniesionego z tego tytułu kosztu, powinien stosować przepisy właściwej dla tego wspólnika ustawy o podatku dochodowym, tj. w przypadku Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, będą to przepisy ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o p.d.o.f., przychodami są zasadniczo otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o p.d.o.f., za przychód z działalności gospodarczej uważa się zasadniczo kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

W opinii Wnioskodawcy, ze względu na to, że osobowe spółki prawa handlowego na gruncie ustawy o p.d.o.f. są transparentne podatkowo, wzajemne świadczenia spółki osobowej i jej wspólnika stanowią zasadniczo świadczenia wykonywane przez tego wspólnika na rzecz samego siebie w zakresie, w jakim uczestniczy on w zyskach takiej spółki. W związku z powyższym, odsetki otrzymane przez Wnioskodawcę od spółki osobowej w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki osobowej, nie powinny zostać uznane za przychody na gruncie p.d.o.f., ponieważ na gruncie prawa podatkowego odsetki te stanowią świadczenie, które Wnioskodawca otrzymuje od samego siebie. Zdaniem Wnioskodawcy, argumentem na poparcie powyższego stanowiska jest dodatkowo fakt, że zgodnie z przepisami ustawy o p.d.o.f. odsetki od pożyczki wypłacone na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji w celu zachowania neutralnego charakteru omawianej wypłaty należy uznać, że w takim samym zakresie Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez SpJ nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.f. w części, w jakiej Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku Spółki Jawnej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, iż stosownie do zadanego pytania wyznaczającego granice rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena skutków podatkowych związanych z otrzymaniem od spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - odsetek od wskazanych we wniosku pożyczek w części w jakiej będzie on uczestniczył w zysku tej spółki. W konsekwencji przedmiotem niniejszego wniosku nie była ocena skutków podatkowych związanych z otrzymaniem ww. odsetek w części przekraczającej udział Wnioskodawcy w zysku spółki.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

* pkt 3 - przychody z działalności gospodarczej,

* pkt 7 - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki Jawnej, która będzie posiadać pożyczki udzielone przez Wnioskodawcę oraz drugiego wspólnika. Wskazane pożyczki będą spłacane na rzecz pożyczkodawców przez Spółkę Jawną wraz z należnymi odsetkami. Zapłacone odsetki od pożyczki na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę Jawną, Jego zdaniem, nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej będzie uczestniczył w zysku spółki jawnej. Zauważyć przy tym należy, iż skoro spółka będzie "posiadać pożyczki udzielone przez Wnioskodawcę oraz drugiego wspólnika spółki", to oznacza to, że pożyczki zostały udzielone tej spółce. Z wniosku nie wynika bowiem, iż przedmiotowe pożyczki zostaną udzielone spółce z o.o. przed jej przekształceniem w spółkę jawną. Twierdzenie powyższe potwierdza również treść stanowiska Wnioskodawcy dot. pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, w którym wskazano, iż Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na fakt, że osobowe spółki prawa handlowego na gruncie ustawy o p.d.o.f. są transparentne podatkowo, umowa pożyczki zawarta pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a samą spółką sprowadza się do tego, że wspólnik pożycza sam sobie pieniądze w części, w jakiej posiada udziały w spółce. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, pożyczkę udzieloną spółce osobowej przez jej wspólnika należy uznać za własny kapitał włożony przez podatnika w źródło przychodów. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę Osobową będą stanowić odsetki od własnego kapitału włożonego przez Wnioskodawcę w źródło przychodów.

Mając powyższe na względzie oraz powołane przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z cyt. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od udzielonej pożyczki, stanowić będą dla wspólnika spółki jawnej - Wnioskodawcy, który udzieli pożyczki tej spółce - w całości przychód z kapitałów pieniężnych, który podlegać będzie opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zryczałtowany podatek dochodowy należy obliczyć od pełnej kwoty odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika tej spółki. Na powyższe nie ma wpływu - wbrew stanowisku Wnioskodawcy - fakt, że dla wspólnika, który pożyczki udzieli, odsetki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Odsetki od udzielonej pożyczki są bowiem dla wspólnika spółki jawnej, przychodem z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów, tj. z kapitałów pieniężnych; wobec powyższego brak jest podstaw do twierdzenia, że wypłata przez spółkę jawną odsetek od pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę będzie mieć neutralny charakter.

Tym samym, odsetki od pożyczki zapłacone na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę Jawną będą stanowiły dla Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl