IBPBI/1/415-856/09/ESZ - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-856/09/ESZ Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 16 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą począwszy od października 2007 r. Polega ona na transporcie drogowym pojazdami wyspecjalizowanymi. Na początku działalności podpisał kontrakt na świadczenie usług, gdzie po stronie zleceniodawcy występuje firma, zlecająca czynności, określające miejsce dostawy towarów będących przedmiotem załadunku i rozładunku oraz nadzorująca realizację tego świadczenia. Świadczenie usługi, jej prawidłowy przebieg, realizacja dodatkowych zleceń (m.in. związanych z przeładunkami) należy do Wnioskodawcy, a fakt jak zostanie wykonana usługa (terminowość, prawidłowość wykonania) wpływa na jakość świadczonej usługi, a tym samym na rzetelność realizacji powierzonego zlecenia. Usługę wykonuje na powierzonym sprzęcie odpowiadając za nienależyte jego użytkowanie. Koszty związane z przejazdem - paliwo, naprawy będące efektem normalnego zużycia sprzętu - ponosi zleceniodawca. Wnioskodawca podkreśla, że jest w stanie do każdego zlecenia udokumentować daty i godziny wyjazdów, bądź przyjazdów, przekraczania granicy, załadunków i rozładunków, charakter wykonywanych czynności dodatkowych. W związku z powyższym szczegółowo rozlicza i zalicza do kosztów uzyskania przychodu koszty diet, o których mowa w art. 22 ust. 1 w granicach limitów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f. Bez poniesienia powyższych kosztów nie jest w stanie prawidłowo wykonać swojej usługi, a tym samym prowadzić działalności. Koszty te pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętym przychodem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu kosztów diet, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. w granicach limitów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać za koszt uzyskania przychody wartość diet z tytułu podróży służbowych, w kwotach nie przekraczających wysokości diet przysługujących pracownikom, gdy podróż taką odbywa przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie kierowania pojazdami. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 p.d.o.f. nie uważa się za koszty wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra. Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że diety stanowią koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że podróż służbowa pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatnika, a więc spełnia kryterium określone w art. 22 ust. 1 wzmiankowanej ustawy. Jednocześnie nie mogą one przekraczać kwot określonych w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra. Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tytułu odbywania podróży służbowej nie mogą rozliczać w kosztach uzyskania przychodów kosztów faktycznie poniesionych z tytułu zwiększonych wydatków na koszty utrzymania, lecz mogą zaliczyć do nich tylko ich część (w formie pewnego "ryczałtu"), równą diecie za czas podróży służbowej. Zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej, dlatego też dla celów podatkowych należy przyjąć znaczenie tego pojęcia wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Przyjęcie stanowiska organów podatkowych, że tylko podróże incydentalne, nie związane z wykonywaniem podstawowych czynności zyskują walor podróży służbowych, oznaczałoby przyznanie organom podatkowym, bez jakichkolwiek czytelnych, prawnie określonych kryteriów uprawnienia do decydowania o tym, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, który zaś jej nie uzasadnia. Zawężenie w ten sposób znaczenia pojęcia podróży służbowej nie znajduje równocześnie z punktu widzenia definicji zawartej w przepisach k.p. Rozpatrując bowiem znaczenie pojęcia podróży służbowej w stosunku do osób nie będących pracownikami, uznać należy, iż głównym kryterium pozwalającym na ocenę czy dana podróż miała charakter służbowy czy nie, będzie ustalenie czy nastąpił wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Jednocześnie należy zauważyć, iż miejsca wykonywania działalności nie należy utożsamiać z miejscem wykonywania usług. Miejsce prowadzenia działalności należy ocenić na podstawie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet w określonych limitach jako zasadne.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

*

wyroki NSA z dnia 21 grudnia 1995 r. (sygn. akt SA/Sz 1603/95), z dnia 15 września 2005 r. (sygn. akt FSK 2175/04 i FSK 2174/04),

*

wyrok WSA z dnia 18 października 2006 r. (sygn. akt l SA/Łd 912/06),

*

wyrok WSA z dnia 3 marca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 120/07),

*

wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. (sygn. akt I SA/Op 100/07).

Wnioskodawca podkreśla również, iż tezy przedstawione w jego uzasadnieniu poparte są stanowiskiem A. Bartosiewicz i R. Kubackiego w glosie aprobującej do wyroku z dnia 15 września 2005 r. (sygn. akt FSK 2175/04 i FSK 2174/04) (Przegląd Podatkowy nr 6 z 2006 r. str. 60).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

*

musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

*

nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

*

musi być należycie udokumentowany.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Powyższe oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi oraz osób współpracujących do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.:

*

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz

*

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami wyspecjalizowanymi. W ramach tej działalności, zawarł kontrakt na świadczenie usług, gdzie po stronie zleceniodawcy występuje firma, zlecająca czynności, określające miejsce dostawy towarów będących przedmiotem załadunku i rozładunku oraz nadzorująca realizację tego świadczenia. Koszty związane z przejazdem - paliwo, naprawy będące efektem normalnego zużycia sprzętu - ponosi zleceniodawca. Wnioskodawca podkreśla, że jest w stanie do każdego zlecenia udokumentować daty i godziny wyjazdów, bądź przyjazdów, przekraczania granicy, załadunków i rozładunków, charakter wykonywanych czynności dodatkowych.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to może zaliczyć On do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.

Wskazać przy tym należy, iż pojecie: "podróży służbowej" unormowane jest w przepisach prawa pracy, tj. w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a w konsekwencji rozstrzygnięcie kwestii, czy podróże jakie Wnioskodawca odbywa są podróżami służbowymi, nie leży w kompetencji organów podatkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl