IBPBI/1/415-821/11/KB - Wpływ zameldowania na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-821/11/KB Wpływ zameldowania na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 12 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wpływu zameldowania Wnioskodawcy na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie wpływu zameldowania Wnioskodawcy na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegającym z tego tytułu właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowej w X. Wnioskodawca rozważa jednak zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania do końca 2011 r. poprzez zameldowanie na pobyt czasowy w mieście Y. Jeśli okaże się (co jest prawdopodobne), że okres czasowego pobytu Wnioskodawcy wydłuży się ponad okres 3 miesięcy, to wówczas wystąpi on na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych o przedłużenie terminu jego czasowego zameldowania o kolejny okres. Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale w związku z ww. zameldowaniem na pobyt czasowy nie planuje zmian w ewidencji działalności gospodarczej, w której zarejestrowana jest prowadzona przez Niego działalność.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zameldowanie Wnioskodawcy na pobyt czasowy (i ewentualne przedłużanie tego zameldowania na dalsze okresy) wpłynie na właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zameldowanie na pobyt czasowy wpłynie na zmianę w stosunku do jego osoby właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. właściwym w powyższym zakresie stanie się odpowiedni organ podatkowy właściwy terytorialnie w mieście Y.). Zgodnie bowiem z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 Ordynacji podatkowej. Z kolei art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Z kolei na podstawie art. 18 § 2 Ordynacji podatkowej, zostało udzielone Ministrowi do spraw finansów upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia przypadków, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony w § 1 art. 18 Ordynacji podatkowej. Na podstawie ww. delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał w dniu 22 sierpnia 2005 r. rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.). W rozdziale 3 tego rozporządzenia została uregulowana "właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego". Regulacje zawarte w ww. rozdziale mają zastosowanie w sytuacji, gdy zaistnieje zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu w trakcie roku podatkowego (a taka sytuacja będzie miała miejsce w odniesieniu do Wnioskodawcy).

W konsekwencji, skoro w ostatnim dniu roku podatkowego 2011 miejsce pobytu Wnioskodawcy będzie najprawdopodobniej na obszarze miasta Y, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za ww. rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie właściwy terytorialnie organ w ww. mieście. Organ ten pozostanie właściwy również w kolejnych latach, jeśli okres czasowego pobytu Wnioskodawcy przedłuży się np. do końca 2012 r. Powyższe zasady, w ocenie Wnioskodawcy, znajdą analogiczne zastosowanie również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1190/2007.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (art. 17 § 2 Ordynacji podatkowej).

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 4 pkt 1 i 3 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić:

* różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;

* należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Przy czym, zgodnie z art. 45 ust. 1b ww. ustawy, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Ponadto w myśl art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Z powyższych przepisów wynika, iż właściwość miejscową organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) właściwego dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ustala się na podstawie przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie w oparciu o cyt. art. 17 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z cyt. wyżej przepisami, organem właściwym dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Przy czym, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie natomiast z art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których, w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony w § 1, uwzględniając w szczególności zmianę miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika (art. 18 § 2 Ordynacji podatkowej).

Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium (§ 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Z powyższych przepisów wynika, iż dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, właściwość naczelnika urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania podatnika. Przy czym, jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik zmieni miejsce zamieszkania, organem właściwym dla celów opodatkowania tym podatkiem będzie naczelnik urzędu skarbowego ustalony według nowego miejsca zamieszkania podatnika, tj. według miejscowości, w której podatnik będzie posiadać miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który podatek dochodowy od osób fizycznych będzie należny. Zauważyć jednak należy, iż jak wynika z cyt. art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na miejsce zamieszkania składają się zatem dwa elementy: fizyczne przebywanie w danej miejscowości oraz zamiar, tj. wola stałego w niej pobytu. O miejscu zamieszkania decyduje całokształt okoliczności, które wskazywać muszą na wypełnienie obu ww. przesłanek. Dla ustalenia miejsca zamieszkania nie wystarczy zatem samo fizyczne zamieszkiwanie w danej miejscowości, nawet jeżeli trwa ono przez dłuższy czas, niezbędna jest także wola danej osoby do stałego przebywania w tej miejscowości. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, czy w miejscowości tej dana osoba jest zameldowana oraz czy jest to zameldowanie na okres stały, czy też pobyt czasowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, dla którego właściwym miejscowo organem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. Do końca 2011 r. Wnioskodawca rozważa zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania, poprzez zameldowanie na pobyt czasowy w mieście Y. Prawdopodobne jest, że okres czasowego pobytu Wnioskodawcy w Y. przedłuży się ponad okres 3 miesięcy, co będzie skutkowało przedłużeniem terminu Jego czasowego zameldowania o kolejny okres. W związku z powyższym Wnioskodawca nie planuje jednak zmian miejsca prowadzenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, nie dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Jak wskazano bowiem powyżej samo zameldowanie na pobyt czasowy, nie powoduje zmiany miejsca zamieszkania. Ponadto, jak wskazał sam Wnioskodawca, prawdopodobne jest, że okres Jego czasowego pobytu w Y wydłuży się ponad okres 3 miesięcy. Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca nie będzie zamieszkiwał w mieście Y z zamiarem stałego pobytu. Nie zostaną zatem spełnione wszystkie przesłanki dla ustalenia nowego miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. W konsekwencji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do zmiany właściwości organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35 - 016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl