Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/1/415-813/11/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 10 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i zamierza wnieść w formie aportu całe prowadzone przez Siebie przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego) do utworzonej w tym celu spółki komandytowej, w której będzie komplementariuszem (spółka już jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego). Spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez osobę fizyczną. Przedsiębiorstwo, to zorganizowany kompleks składników, w skład którego wchodzą pewne dobra materialne jak i niematerialne. Poszczególne składniki powiązane są funkcjonalnie, a jako całość służą prowadzeniu działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej i handlowej. Cały kompleks takich składników może być przedmiotem obrotu. W skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności nieruchomości i inne środki trwałe oraz wartości niematerialne (programy komputerowe). Akt notarialny na podstawie którego nastąpi wniesienie aportem przedsiębiorstwa będzie miał niewątpliwie wcześniejszą datę, niż rejestracja podwyższenia udziałów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy datą wprowadzenia składników aportu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest data określona w akcie notarialnym, jako data przejścia prawa własności składników aportu.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja wniesienia aportu do Spółki przenosi własność przedmiotu aportu na nabywcę. Za moment przejścia składników aportu na Spółkę, uznać należy moment podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawa własności składników aportu na Spółkę i objęcia udziałów.

W opinii Wnioskodawcy, wniesienie całości przedsiębiorstwa w charakterze aportu jest rodzajem zbycia tego przedsiębiorstwa. Zastosowanie mają tu przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej "k.s.h.") i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. - dalej "k.c."), dotyczące przenoszenia własności i sprzedaży przedsiębiorstwa (art. 155 i art. 535 k.c.). Zgodnie z art. 60 k.c. dla przeniesienia własności wymagana jest zgodna wola stron umowy. Z dniem podpisania aktu notarialnego nastąpi potwierdzenie woli przeniesienia przedsiębiorstwa, a Spółka nabędzie prawa do swobodnego dysponowania wniesionymi np. środkami trwałymi oraz będzie mogła je wykorzystywać, wynajmować lub zbywać. Wniesienie aportu będzie zrealizowane przed dniem rejestracji w sądzie rejestrowym faktu podwyższenia udziałów. Na podstawie art. 110 k.s.h. wszystkie zmiany danych (w tym suma komandytowa) powinny być zgłoszone sądowi rejestrowemu. Powyższe wskazuje, że czynności polegające na potwierdzeniu podwyższenia kapitału poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie są czynnościami wpływającymi na prawo własności do wnoszonych składników majątkowych. Należy się w tym względzie odnieść do przepisów k.c. normujących nabycie własności.

Tytuł prawny do składników majątkowych przechodzi na nabywcę z dniem skutecznego dokonania czynności rozporządzającej, będącej podstawą takiego nabycia. Zdaniem Wnioskodawcy będzie to data określona w akcie notarialnym. Ten dzień określi moment oddania środków trwałych do użytkowania w Spółce komandytowej. Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majątkowych nabytych przez Spółkę w postaci aportu, nie jest uzależniony od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka komandytowa będąc właścicielem składników majątkowych wniesionych aportem wprowadza je do ewidencji środków trwałych i rozpoczyna amortyzację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu do ewidencji. W żadnym razie termin rozpoczęcia amortyzacji nie jest uzależniony od wpisania do Krajowego rejestru Sądowego faktu podwyższenia kapitału Spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną z dnia 15 kwietnia 2008 r. Znak: IP-PB3-423-142/08-2/MS, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a także odpowiedź Ministra Finansów z dnia 16 października 2003 r. na interpelację poselską nr 4861 w sprawie terminu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem przez zagranicznego udziałowca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w myśl art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c (a więc środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne), z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Jeżeli zatem data przejścia na spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, własności wskazanych we wniosku składników majątku będzie zarazem datą oddania tych składników do używania, to w tym też momencie koniecznym jest ich ujęcie w prowadzonej przez spółkę ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl