IBPBI/1/415-755/13/WRz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/1/415-755/13/WRz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-755/13/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 29 lipca 2013 r., uzupełnionym 14 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

* możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

* określenia stawki tego ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług transportowych,

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki tego ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług transportowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 września 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-755/13/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 14 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na transporcie drogowym towarów, sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 49.41.Z. W ramach prowadzonej działalności, planuje świadczyć usługi kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi transportowe będą polegały na świadczeniu usług kierowania pojazdami na terenie kraju. Prowadzone przez Wnioskodawcę pojazdy nie będą Jego własnością, ale stanowić będą własność kontrahenta dla którego Wnioskodawca chce świadczyć wyżej wymienione usługi. Prowadzone przez Wnioskodawcę pojazdy będą posiadały ładowność poniżej 2 ton. Wnioskodawca zamierza opodatkować, zakładaną działalność w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy opisana działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką stawkę ww. ryczałtu należy zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług kierowania powierzonymi pojazdami na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od niespełnienia przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem opodatkowania na zasadach ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w odniesieniu do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1,2,4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Wnioskodawca uważa, że działalność, którą zamierza wykonywać nie spełnia warunków wyłączających, zawartych w treści art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym; nie została ona również wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oznacza to, że w Jego przypadku nie będzie miało zastosowanie ustawowe wyłączenie z opodatkowania na zasadach ryczałtu.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że może opodatkować wykonywaną przez siebie działalność na zasadach zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, według stawki ryczałtu wynoszącej 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług polegających na przewozie towarów powierzonym taborem samochodowym, co oznacza, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, przy spełnieniu pozostałych, określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne warunków zwłaszcza dotyczących wyboru tej formy opodatkowania, będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b tej ustawy),

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia "tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton", czy też poniżej 2 ton. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym pojęcie "tabor samochodowy" - w kontekście omawianego przypadku - oznacza zespół wszelkich środków samochodowych, które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych (vide: Wikipedia Wolna Encyklopedia, http://wikipedia.org). Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu "tabor samochodowy" mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów, które będą uzyskiwane z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym o ładowności poniżej 2 ton, istotna będzie techniczna możliwość przewiezienia ładunku o określonym tonażu poniżej lub powyżej ładowności 2 ton.

W świetle powyższego, jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi transportowe w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności poniżej 2 ton (których to usług nie wymieniono w ww. wykazie usług wyłączających podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) ww. pojazdami (nie stanowiącymi własności Wnioskodawcy), to przychód uzyskany w związku ze świadczeniem tych usług, podlegać będzie opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl