IBPBI/1/415-661/10/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-661/10/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 9 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

1.

możliwości uznania za dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów elektronicznych faktur VAT - jest prawidłowe,

2.

możliwości uznania za ww. dowód noty księgowej - jest nieprawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 7 zdanie 2 i 3)

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2010 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości uznania za dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów elektronicznych faktur VAT oraz not księgowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT. Z uwagi na fakt, iż nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania swoich obrotów przy pomocy kasy fiskalnej. Wspólnicy opodatkowują przychody na zasadach ogólnych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przez biuro rachunkowe.

Metodą ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest metoda, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W najbliższym czasie Spółka będzie właścicielem portalu internetowego, na którym Autorzy głównie fotografii, a w mniejszym stopniu krótkich filmów czy prezentacji multimedialnych będą mogli zamieścić swoje prace w formie cyfrowej w celu sprzedaży prawa do ich wykorzystywania ewentualnym Nabywcom.

Spółka, jako Administrator tego portalu umożliwi Autorom zamieszczenie na nim swych prac w formie cyfrowej celem prezentacji i udostępnienia ich ewentualnym Nabywcom praw do tych utworów.

Zarówno Autorzy prac jak i potencjalni ich Nabywcy, aby móc posiadać dostęp do stron portalu muszą się uprzednio zarejestrować.

Do rejestracji niezbędne będą m.in. takie dane jak:

* wskazanie, czy rejestrujący się dla transakcji dokonywanych na portalu jest podmiotem będącym podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT, czy takim podatnikiem nie jest,

* imię i nazwisko lub nazwa firmy,

* adres siedziby lub miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca, gdzie zwykle prowadzi on działalność lub, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Autor przed dostarczeniem i umieszczeniem swojego utworu na portalu musi zaakceptować umowę o udostępnienie swoich prac, z której m.in. wynika, że Administrator zobowiązuje się do tego, że dostarczone przez Autora i zaakceptowane przez siebie utwory umieści na portalu w sposób umożliwiający zapoznania się z nimi nieograniczonej liczbie ewentualnych nabywców tych prac, którzy zarejestrują się na tym portalu, jako jego użytkownicy. Administrator zapewni również funkcjonowanie na portalu takiego mechanizmu działającego w sposób automatyczny, który umożliwi Autorowi sprzedaż, a Nabywcy zakup danego utworu i właściwe rozliczenie finansowe tej transakcji dla obu jej stron.

W związku z tym, że w chwili obecnej portal jest na etapie tworzenia, to może się okazać, że ostatecznie to Administrator zawierać będzie w imieniu i na rzecz Autora umowy kupna-sprzedaży praw do wystawianych przez Autora prac.

Administrator nie będzie podejmował żadnych innych starań mających na celu wyszukanie dla Autora nabywcy Jego prac poza rozreklamowaniem swojego portalu.

Po dojściu do skutku transakcji sprzedaży Administrator portalu pobierze od Autora umówione wynagrodzenie za te usługi.

Płatność za prawa do określonego utworu dokonywana będzie przez Nabywcę "punktami kredytowymi".

Potencjalny Nabywca w celu dysponowania nimi musi najpierw dokonać zakupu punktów kredytowych od Administratora portalu (wymiany euro na punkty kredytowe). Dokonywał tego będzie wpłacając określoną kwotę euro na konto Administratora. Punkty kredytowe należące od tego momentu do Nabywcy gromadzone będą na wyodrębnionym na portalu koncie, do którego dostęp będzie miał tylko Nabywca. Wartość jednego punktu na portalu będzie określona w euro, przy czym Nabywca przy jednorazowym nabyciu większej ilości punktów będzie otrzymywał stosowny rabat, którego wysokość uzależniona będzie od ilości zakupionych punktów.

W przypadku niewykorzystania tych punktów przez Nabywcę w czasie określonym przez regulamin portalu, stracą one swoją ważność i przy ich pomocy nie można będzie zrealizować transakcji. Punkty nie będą podlegały ponownie wymianie na euro.

Po dokonaniu przez Nabywcę zakupu prawa do utworu od Autora określona ilość punktów kredytowych będąca ceną za prawa do utworu automatycznie przekazywana będzie z konta Nabywcy, na analogiczne konto Autora.

W tym momencie kupujący będzie mógł z portalu za pośrednictwem Internetu ściągnąć zakupiony utwór na swój komputer w formie cyfrowej.

Po dokonaniu sprzedaży utworu przez Autora, Administrator otrzyma od niego zapłatę za świadczone na jego rzecz usługi.

Zapłata za usługę realizowana będzie następująco:

* po dokonaniu transakcji pomiędzy Autorem i Nabywcą w sposób automatyczny określona ilość punktów kredytowych, będąca ceną za utwór, transferowana zostanie z konta Nabywcy na konto Autora,

* również w sposób automatyczny podczas transferu odpowiednia ilość tych punktów kredytowych uzyskanych ze sprzedaży o wartości w przeliczeniu na euro odpowiadającej cenie za świadczone na rzecz Autora usługi zostanie zakupiona przez Administratora (wymieniona) za odpowiednią ilość euro. W rezultacie na konto Autora wpłynie należna ilość punktów kredytowych transakcji pomniejszona o punkty odkupione przez Administratora,

* uregulowanie płatności pomiędzy Autorem a Administratorem (na rzecz Autora za punkty i na rzecz Administratora za wykonane usługi) nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań. Nie nastąpi przepływ środków pieniężnych.

Administrator, po zgromadzeniu przez Autora na swoim koncie odpowiedniej liczby punktów kredytowych ze sprzedaży praw do utworów, na jego wniosek, ma obowiązek odkupić te punkty i określoną kwotę wyrażoną w euro wpłacić Autorowi na rachunek bankowy.

Autor w każdym momencie będzie miał dostęp do informacji o tym, na jaką wartość w przeliczeniu na euro opiewają zgromadzone przez niego punkty.

Administrator tak odkupione punkty będzie mógł ponownie sprzedać przyszłym ich Nabywcom.

Zarówno Autorzy, jak i Nabywcy posiadać będą swoje siedziby lub miejsca zamieszkania w różnych rejonach świata.

Akceptacja umowy oraz regulaminu dokonana prze Autora oraz Nabywcę podczas rejestrowania się na portalu jest równoznaczna ze złożeniem własnoręcznych podpisów na wszelkich dokumentach dotyczących i potwierdzających dokonanie transakcji na portalu. Wynika to z postanowień treści pkt 13 zawartej przez strony "Umowy o Udostępnienie Prac Autora".

Dokumenty te znajdować się będą w bazie portalu w formie plików w wersji elektronicznej. Zainteresowane strony w każdej chwili będą miały możliwości wydrukowania tych dokumentów w wersji papierowej.

Jeżeli nie będzie to niezgodne z przepisami podatkowymi program zostanie tak stworzony, że w sposób automatyczny będzie generował podatkową księgę przychodów i rozchodów wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której na podstawie tych dokumentów w wersji elektronicznej dotyczących zakupu przez Administratora punktów kredytowych od Autorów ewidencjonowane będą poszczególne transakcje, każda z osobna.

W sposób analogiczny w księdze tej będą również ewidencjonowane dokumenty dotyczące sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również potwierdzające świadczenie usług przez Administratora na rzecz Autorów. Z uwagi na to, że z usług portalu będzie miała możliwość korzystać nieograniczona ilość użytkowników z całego świata, co pociągnie za sobą powstanie na portalu bardzo dużej ilości dokumentów potwierdzających przeprowadzone tam transakcje o wartości zazwyczaj kilku złotych każda, Spółka nie będzie ich drukować w wersji papierowej.

Dokumentami źródłowymi będą jedynie dokumenty w wersji elektronicznej. Będą one oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na ich podstawie. Dla celów kontrolnych w każdej chwili dokumenty te będzie można wydrukować w wersji papierowej.

Po zakończeniu miesiąca, dane z tej księgi przychodów i rozchodów kwotami zbiorczymi zostaną zaksięgowane w głównej księdze przychodów i rozchodów, w której ewidencjonowane są wszystkie pozostałe zdarzenia gospodarcze, w prowadzonej do tej pory działalności gospodarczej.

Płatność za wszystkie transakcje przeprowadzone na portalu przebiegać będzie w sposób bezgotówkowy.

Spółka przed uruchomieniem portalu powiadomi Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o sposobie prowadzenia tych ksiąg wraz ze szczegółowym opisem "mechanizmów" działających na portalu.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż:

Administrator nie będzie posiadał odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Autora do sprzedaży jego dzieł. Będzie natomiast posiadał upoważnienie do sprzedaży w jego imieniu (Autora) i na jego rachunek licencji do wszystkich przyjętych na strony portalu przez Administratora utworów. Upoważnienie to wynikało będzie z treści pkt 13 zawartej przez strony "Umowy o udostępnienie prac Autora",

Wynagrodzenie Administratora za świadczone usługi udostępnienia portalu w celu publikacji utworów objętych prawami autorskimi i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do tych utworów pobierane będzie od Autora.

Wysokość tego wynagrodzenia określona będzie procentowo od kwoty ceny za jaką zostanie sprzedana dana licencja. Dla zobrazowania podano przykład, iż jeżeli wynagrodzenia Administratora zostanie ustalone na poziomie 40% od ceny sprzedaży licencji, a dana licencja sprzedana zostanie za 30 punktów kredytowych, przy założeniu, że jeden punkt kredytowy opiewa na wartość 1,5 euro to: w momencie transakcji z wewnętrznego konta użytkownika (kupującego) pobrane zostanie 30 punktów kredytowych (o wartości 45 euro) i zostanie transferowane na konto Autora. W związku z tą sprzedażą u Autora powstaje zobowiązanie wobec Administratora za wyświadczoną usługę w wysokości 18 euro (30 pkt x 1,5 euro x 40%). Aby Autor mógł wywiązać się ze zobowiązania, automatycznie zostanie przeprowadzona transakcja sprzedaży przez Autora na rzecz Administratora 12 punktów kredytowych (o wartości 18 euro). W związku z tym u Administratora powstanie zobowiązanie na rzecz Autora z tytułu zakupu 12 punktów kredytowych za 18 euro.

Wzajemne zobowiązania w tym momencie zostaną uregulowane na zasadzie kompensaty tych zobowiązań. Tak więc usługa udostępniania portalu w celu publikacji tego utworu i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do niego zostanie wykonana (zrealizowana) w momencie sprzedaży tej licencji. Pozostała Autorowi część punktów (według wyliczenia 30 - 12 = 18), uzyskanych ze sprzedaży licencji zostanie automatycznie przekazana na jego wewnętrzne konto do jego dyspozycji. Za punkty te będzie mógł dokonywać zakupów licencji od innych Autorów bądź sprzedać je Administratorowi, jednakże pod warunkiem, że ich wartość opiewała będzie na kwotę, co najmniej 100 euro. Gromadzone na wewnętrznym koncie portalu, należącym do Autora, punkty ze sprzedaży jego utworów nigdy nie tracą ważności i można za nie nabyć licencje od innych Autorów lub odsprzedać je Administratorowi w każdym momencie, niezależnie od czasu jaki upłynął od wejścia w ich posiadanie z tytułu sprzedaży licencji (z uwzględnieniem limitu ich wartości),

Środki pieniężne w euro przekazywane będą Autorowi zgodnie z pkt 25 postanowień umowy nie później jak w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania, na wskazany rachunek, o ile ich suma wyniesie ponad 100 euro. Do czasu ich przekazania na rachunek Autora środki te znajdować się będą na rachunku Administratora. Autor może dowolnie dysponować posiadanymi punktami i wcale nie musi zamieniać tych punktów na euro, a może przeznaczyć je na zakup licencji od innych Autorów,

Podstawowa działalność Administratora polegała będzie na świadczeniu usług udostępniania portalu w celu publikacji utworów objętych prawami autorskimi i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do tych utworów, a nie na obrocie "punktami kredytowymi". Jednakże Administrator będzie również otrzymywał na rachunek bankowy od Użytkowników środki pieniężne w euro w zamian za udostępnione ww. punkty, jak również przekazywał będzie na konto Autora środki pieniężne w euro w zamian za otrzymane od niego punkty, a także regulował będzie zobowiązanie za otrzymanie części punktów od Autora na zasadzie kompensaty własnych należności za świadczone usługi udostępnienia portalu.

Autor oraz Użytkownik "kliknięciem" na portalu potwierdzał będzie oświadczenie o prawdziwości danych wprowadzonych podczas rejestracji na portalu. W sytuacjach budzących wątpliwości Administratora, co do prawdziwości podanych danych może on żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości osoby rejestrującej się na portalu. Innych możliwości weryfikacji podanych danych Administrator nie będzie posiadał.

Administrator zamierza świadczyć usługi zarówno na rzecz osób (podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą jak również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty, jak również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą pochodziły z różnych państw.

Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż i zakup punktów kredytowych będą noty księgowe wystawiane automatycznie przez program portalu potwierdzające ilość i cenę przekazanych punktów, dane zbywcy i nabywcy tych punktów oraz datę transakcji. Nota ta nie będzie opatrzona podpisem kwalifikowanym. Będzie wyświetlana na monitorze zainteresowanej strony z możliwością wydruku jej w dowolnym czasie. Natomiast świadczenie usług udostępnienia portalu internetowego Autorom dokumentowane będzie fakturami VAT wystawianymi automatycznie przez program Portalu. Faktury te nie będą opatrzone podpisem kwalifikowanym. Będą wyświetlane na monitorze zainteresowanej strony z możliwością wydruku ich w dowolnym czasie będą zawierały wszystkie dane wymagane przepisami.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, iż w dniu 31 grudnia 2009 r. Spółka, wystąpiła do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego zapytaniem o następującej treści:

"Zwracam się z uprzejmą prośba o wydanie opinii, czy są usługami, a jeżeli tak to do jakiego ugrupowania PKWiU w klasyfikacji obecnej i z roku 1997 należą czynności wykonywane w następującym stanie faktycznym:

Nasza firma jest właścicielem portalu internetowego, na którym "autorzy" fotografii, krótkich filmów, czy prezentacji mogą zamieścić swoje prace w formie cyfrowej w celu sprzedaży prawa do ich wykorzystywania ewentualnym "nabywcom".

Nasza firma, jako "administrator" tego portalu pełni rolę pośrednika w zawarciu tych transakcji. Autor przed umieszczeniem swojego utworu na portalu musi zaakceptować umowę, z której wynika, że "administrator" sprzeda "nabywcy" na rachunek i w imieniu "autora" prawo do wykorzystywania w określonym zakresie takiego utworu przez "nabywcę". "Administrator" portalu za tą usługę pobierze od "autora" umówione wynagrodzenie.

Płatność za prawa do określonego utworu dokonywana jest tzw. "punktami kredytowymi".

Potencjalny "nabywca" w celu dysponowania nimi musi najpierw dokonać zakupu tych punktów kredytowych od "administratora" portalu (wymiany euro na punkty kredytowe). Dokonuje tego wpłacając określona kwotę euro na rachunek "administratora". Punkty kredytowe należące od tego momentu do "nabywcy" gromadzone są na wyodrębnionym na portalu koncie, do którego dostęp ma tylko "nabywca".

Po dokonaniu zakupu określona ilość punktów kredytowych będąca ceną za prawa do utworu automatycznie przekazywane jest z konta nabywcy na analogiczne kont, do którego ma dostęp jedynie autor.

W przypadku niewykorzystania tych punktów przez nabywcę w czasie określonym przez regulamin portalu, tracą one swoją ważność i przy ich pomocy nie można realizować transakcji.

"Autor" utworów po zgromadzeniu na swoim koncie odpowiedniej liczby punktów kredytowych ze sprzedaży praw do utworów ma prawo do wymiany ich (de fakcjo sprzedaży) u administratora na euro.

"Autor" otrzymuje na swoje konto w banku kwotę z wymiany (sprzedaży) punktów pomniejszoną o należność dla "administratora" z tytułu obsługi przeprowadzonych transakcji.

Proszę o określenie, czy są usługami, a jeżeli tak to o jakim symbolu PKWiU następujące czynności podane poniżej:

1.

sprzedaż przez "administratora" punktów kredytowych "nabywcy",

2.

umożliwienie przez "administratora" "autorowi" umieszczenia swojego utworu na portalu, celem jego prezentacji sprzedaż prawa do tego utworu przez "administratora" ale na rzecz i w imieniu "autora",

3.

sprzedaż przez "autora" (wymiana) za euro punktów kredytowych "administratorowi"

4.

sprzedaż przez "autora" za pośrednictwem portalu ("administratora") praw do swoich utworów "nabywcy"."

W lutym 2010 r. Spółka otrzymała odpowiedź na ww. pismo, o następującej treści:

"Odpowiadając na pism z dnia 31 grudnia 2009 r... uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) wymienione w piśmie usługi mieszczą się w grupowaniach:

* usługi świadczone przez administratora portalu internetowego, polegające na pośrednictwie w sprzedaż dzieła (fotografii, krótkiego filmu) w imieniu autora PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń",

* sprzedaż praz autora praw do swoich utworów klasyfikowana jest łącznie ze sprzedawanym dziełem, np. w przypadku fotografii i zapisu wideo z różnych wydarzeń PKWiU 74.20.2 "Usługi fotograficzne specjalistyczne",

* umożliwienie autorowi przez administratora portalu zamieszczania dzieł na portalu PKWiU 63.12.10.0 "Usługi portali internetowych".

Jednocześnie w związku z § 2 powołanego wyżej rozporządzenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm.), ww. usługi mieszczą się w grupowaniach:

* PKWiU 74.87.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości",

* PKWiU 74.81.2 "Usługi wykonywania fotografii",

* PKWiU 72.40.12-00.00 "Usługi portali do wyszukiwania stron internetowych".

Natomiast zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) ww. usługi mieszczą się w grupowaniach:

* PKWiU 74.84.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych",

* PKWiU 74.81.2 "Usługi wykonywania zdjęć",

* PKWiU 72.40.10-00.00 "Usługi baz danych".

Ponadto wyjaśniamy, iż forma płatności za dzieło na zasadzie wymiany punktów kredytowych za euro nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego wg PKWiU".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy (mając na uwadze, że wszystkie zapisy będą odzwierciedlały stan rzeczywisty i że, gdy zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili wszelkie dokumenty można będzie wydrukować w wersji papierowej) dokumentami źródłowymi do dokonywania tych zapisów mogą być dokumenty w wersji elektronicznej bez drukowania ich wizualizacji w formie papierowej.

Czy w analogiczny sposób mogą być ewidencjonowane przychody ze sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również przychody ze świadczenia usług portalu na rzecz Autorów... (we wniosku pytanie to oznaczono nr 7 zdanie 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, takie rozwiązanie przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów jest prawidłowe, ponieważ zapisy w niej będą dokonywane na podstawie dokumentów księgowych, które spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z powołanego rozporządzenia nie wynika wprost, że zapisy muszą być dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów w wersji papierowej. Intencją prawodawcy było, aby księga odzwierciedlała stan faktyczny przeprowadzonych transakcji. Mając na uwadze postęp z udziałem technologii informatycznej i Internetu, jaki obserwujemy przy świadczeniu niektórych usług oraz dążenia również naszego kraju w zakresie ochrony środowiska należy uznać, że taki sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zasługuje na akceptację.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe którymi są:

1.

faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2.

inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a.

wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b.

datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym, że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c.

przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d.

podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Stosownie do treści § 13 ww. rozporządzenia, za dowód księgowy uważa się również:

1.

dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

2.

noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

3.

dowody przesunięć;

4.

dowody opłat pocztowych i bankowych;

5.

inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

Ponadto niektóre wydatki, ściśle określone w § 14 rozporządzenia, mogą być udokumentowane za pomocą tzw. dowodów wewnętrznych.

Zaznaczyć przy tym należy, iż cytowane wyżej przepisy ww. rozporządzenia zawierają zamknięty katalog dokumentów, mogących stanowić podstawę dokonania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie wskazują przy tym, czy dokumenty te muszą mieć postać papierową, czy też mogą występować w formie elektronicznej. Wskazują jedynie jakie niezbędne elementy dokumenty te muszą zawierać, aby mogły stanowić podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Z powyższych przepisów wynika, iż, co do zasady, podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów są faktury VAT. Zauważyć przy tym należy, iż podstawą zapisu w ww. księdze mogą być tylko te faktury, których możliwość i sposób wystawienia jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, m.in. rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Z uwagi na treść ww. przepisów, stwierdzić także należy, iż noty księgowe - jako samodzielne dowody księgowe - mogą być podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jedynie w przypadku, gdy są sporządzone w celu skorygowania zapisów dotyczących operacji gospodarczych udokumentowanych wcześniej innymi, właściwymi dowodami księgowymi otrzymanymi od kontrahenta lub wystawionymi kontrahentowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zawierane transakcje zamierza dokumentować fakturami VAT oraz notami księgowymi w postaci elektronicznej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca, w myśl odrębnych przepisów (nie będących przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), będzie uprawniony do wystawiania faktur VAT w wersji elektronicznej, faktury te będą mogły stanowić podstawę dokonania zapisów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podstawy tej nie będą natomiast mogły stanowić noty księgowe, jako samodzielne dowody dokumentujące zawarte transakcje. Te zaś transakcje, które nie będą mogły być udokumentowane fakturami VAT, Wnioskodawca powinien udokumentować innymi dowodami, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przy czym dowody te winny zawierać wszystkie elementy wskazane w tym przepisie.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie możliwości uznania za dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów elektronicznych faktur VAT należało uznać za prawidłowe, a w zakresie dotyczącym możliwości uznania za ww. dowód noty księgowej za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż jeżeli Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej również w zakresie możliwości dokumentowania świadczenia usług udostępniania portalu internetowego autorom fakturami VAT zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktury w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, winien wystąpić z odrębnym wnioskiem.

Wskazać należy, iż m.in. w zakresie możliwości wystawiania faktur VAT w odniesieniu do obrotu punktami kredytowymi została wydana odrębna interpretacja.

Odrębne interpretacje wydano również w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 6 oraz Nr 7 zdanie pierwsze.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl