IBPBI/1/415-639/14/WRz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-639/14/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności spółki jest w głównej mierze prowadzenie hotelu i restauracji oraz wynajem nieruchomości własnych. Wspólnicy spółki (trzy osoby) są właścicielami kompleksu hotelowo-restauracyjnego w X oraz budynku usługowego w Y. Obydwie nieruchomości znajdują się w ewidencji środków trwałych spółki. Budynki są amortyzowane. Część budynku położonego w Y jest przedmiotem umowy dzierżawy, zaś w kompleksie hotelowo-restauracyjnym wspólnicy prowadzą działalność restauracyjno - hotelową. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jej wspólnicy są opodatkowani na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Przedmiotem umów najmu zawieranych przez żonę Wnioskodawcy są nieruchomości wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Nieruchomości te są ujęte w ewidencji środków trwałych firmy żony Wnioskodawcy i podlegają amortyzacji. Żona Wnioskodawcy prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i opodatkowana jest na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Małżonkowie posiadają ponadto nieruchomości stanowiące majątek wspólny małżonków, jednakże nie są one wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy to w formie spółki cywilnej, czy też jednoosobowej działalności prowadzonej przez żonę Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza te nieruchomości wynająć lub wydzierżawić, nie działając przy tym w charakterze przedsiębiorcy. Wynajem lub dzierżawa nie będzie prowadzona w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej, w szczególności odbywać się będzie bez zatrudnienia pracownika, posiadania biura, zarządzania tymi nieruchomościami. Nieruchomości nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie będą środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych. Podkreślić należy, że umowy najmu/dzierżawy nie będą zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, gdyż działalność taką Wnioskodawca prowadzi wyłącznie w formie spółki cywilnej wraz z innymi przedsiębiorcami. Nieruchomości, które będą przedmiotem umów najmu/dzierżawy stanowią prywatną własność Wnioskodawcy oraz jego żony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z wynajmu nieruchomości, będących składnikiem wspólnego (małżeńskiego) majątku Wnioskodawcy oraz jego żony, niewykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki cywilnej działalności gospodarczej, ani też nie będący przedmiotem wykorzystania przez małżonkę w jej działalności gospodarczej, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ściślej czy może być opodatkowany 8,5% stawką podatku zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, może korzystać z opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego majątku w formie ryczałtu od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. winno być tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodów, określonym w pkt 6 tego przepisu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. - dalej "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym"), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym umożliwiają zastosowanie opodatkowania przychodów z dzierżawy podatkiem ryczałtowym. Przepisy nie zawierają warunków, co do zakresu (ilości, powierzchni itd.) dzierżawy, które powodowałyby niemożliwość skorzystania z tej formy opodatkowania.

Wynajem lub dzierżawa stanowią odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, dlatego też bez względu na ilość, powierzchnię wynajmowanych nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do stosowania stawki 8,5% podatku ryczałtowego od uzyskanego przychodu. Zaś przychody z tego tytułu nie będą uważane za przychody z działalności gospodarczej. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, możliwym jest skorzystanie z ryczałtowej formy opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 sierpnia 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-575/13/NG,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 stycznia 2014 r. Znak: IPPB1/415-1118/13-2/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Powyższe przepisy wskazują, że najem (dzierżawa) stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem (dzierżawa), który (a) prowadzony (a) jest w ramach działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu (dzierżawy) są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie, w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy).

Jednakże warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym, stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jak już wskazano, z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że najem (dzierżawa) dla celów podatkowych może być traktowany (a) jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu (dzierżawy), ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem (dzierżawę). Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym (wydzierżawionym) składnikiem majątkowym a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany (wydzierżawiany) składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu (dzierżawy) stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu (dzierżawy), do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy umowy najmu (dzierżawy) nieruchomości, z których Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności spółki w głównej mierze jest prowadzenie hotelu i restauracji oraz wynajem nieruchomości własnych. Żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Przedmiotem umów najmu zawieranych przez żonę Wnioskodawcy są nieruchomości wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Nieruchomości te są ujęte w ewidencji środków trwałych w firmie żony. Małżonkowie ponadto posiadają nieruchomości stanowiące majątek wspólny małżonków, jednakże nie są one wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy to w formie spółki cywilnej, czy też jednoosobowej działalności prowadzonej przez żonę Wnioskodawcy. Nieruchomości, które będą przedmiotem umów najmu/dzierżawy stanowią prywatną własność Wnioskodawcy oraz jego żony. Wnioskodawca zamierza te nieruchomości wynająć lub wydzierżawić poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Również umowy najmu/dzierżawy tychże nieruchomości nie będą zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku:

* będące przedmiotem wynajmu/dzierżawy nieruchomości, nie będą (chociażby w części) składnikami majątku związanymi z prowadzonymi przez Wnioskodawcę lub jego małżonkę pozarolniczymi działalnościami gospodarczymi,

* umowy najmu ww. nieruchomości, zostaną zawarte poza tymi działalnościami,

to przychody z wynajmu ww. nieruchomości będą mogły być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, o ile spełnione zostaną wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwłaszcza dotyczące wyboru tej formy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl