IBPBI/1/415-54/14/SK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-54/14/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 stycznia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej, wydatków związanych z podjęciem studiów podyplomowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej, wydatków związanych z podjęciem studiów podyplomowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 marca 2014 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 kwietnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej; przedmiotem jej działalności jest prowadzenie kancelarii notarialnej. W 2013 r. Wnioskodawczyni podjęła naukę na Uniwersytecie... w ramach studiów podyplomowych na kierunku "...".

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 21 marca 2014 r., Wnioskodawczyni wskazała, że:

* prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej rozpoczęła 2 sierpnia 2009 r.,

* naukę na studiach podyplomowych rozpoczęła w listopadzie 2013 r.,

* zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

* dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowywane są w formie tzw. podatku liniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z podjęciem studiów podyplomowych, na kierunku "..." (czesne, zakup niezbędnej literatury), ponoszone przez Wnioskodawczynię, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, poniesione wydatki na kształcenie na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej. Ukończenie podyplomowych studiów wyższych na kierunku "..." podniesie wiedzę i kwalifikacje zawodowe Wnioskodawczyni. Rolą notariusza jest między innymi doprowadzenie stron umowy do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków umowy, co pozwoli również na prawidłowe wykonywanie przez Wnioskodawczynię obowiązków w spółce. W związku z powyższym, poniesione wydatki na kształcenie wspólnika spółki cywilnej, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., winno być tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W uzupełnieniu wniosku, wskazano ponadto, że poniesienie wydatków na studia podyplomowe wpłynie na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawczyni na kurczącym się rynku usług prawniczych. Decyzje ustawodawcy polegające na tzw. deregulacji spowodowały, że znacząco wzrosła ilość notariuszy oferujących swoje usługi. Notariusz w celu zachowania swojego źródła przychodów musi zaoferować swoim klientom umiejętności, które nie posiadają inni. Kompetencje nabyte w trakcie studiów podyplomowych spowodują, że klienci chcący, aby notariusz pomógł im w negocjowaniu szczegółów kontraktu będą wybierali kancelarię Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodu oraz zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Do stwierdzenia, czy wydatki o charakterze edukacyjnym (w tym związane z odbywanymi studiami podyplomowymi) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

* czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,

* czy też, wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego Wnioskodawczyni od 2009 r. prowadzi w formie spółki cywilnej pozarolniczą działalność gospodarczą (kancelarię notarialną). W 2013 r. podjęła naukę w ramach studiów podyplomowych na kierunku "...". W związku z podjęciem ww. studiów Wnioskodawczyni ponosi wydatki związane z czesnym oraz zakupem materiałów edukacyjnych (literatury) i chciałaby ww. wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza w związku z podjęciem ww. studiów ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności (np. poprzez wpływ na jakość, zakres świadczonych przez Wnioskodawczynię usług), lub w istocie wpływa, jak wskazano we wniosku na zachowanie źródła przychodów, to nie ma przeszkód prawnych, aby wydatki o których mowa we wniosku można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Pamiętać przy tym należy, że stosownie do treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będzie jedynie część wydatków związanych z podjęciem studiów podyplomowych, proporcjonalnie do jej udziału w spółce.

Zauważyć jednocześnie należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku, jak również przesłanek racjonalności ich ponoszenia, jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość i racjonalność poniesionych na naukę na studiach podyplomowych, wydatków z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatek nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl