IBPBI/1/415-535/10/ZK - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego za świadczoną pracę własną na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-535/10/ZK Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego za świadczoną pracę własną na rzecz projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 16 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego "wynagrodzenia" za świadczoną pracę własną Wnioskodawczyni na rzecz projektu - jest prawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego "wynagrodzenia" za świadczoną pracę własną Wnioskodawczyni na rzecz projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, jako wspólnik Spółki cywilnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie edukacji, stosunków międzyludzkich, komunikacji i doradztwa Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni jest opodatkowana w formie podatku liniowego. W dniu 31 sierpnia 2009 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.2.2 - umowę na realizację projektu "...". Głównymi działaniami w projekcie jest przeprowadzenie kursów szkoleniowych oraz doradztwo i coaching dla uczestników tych kursów - osób chcących doskonalić profesję trenera. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Spółka cywilna, natomiast partnerami projektu są dwie inne firmy. Zgodnie z zapisami Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z podpisanymi umowami, projekt ten jest finansowany z budżetu państwa ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków krajowych (współfinansowanie). Zgodnie z Wytycznymi dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z zapisami umowy, partner projektu jako instytucja współrealizująca projekt podlega tym samym regułom prowadzenia i rozliczania projektu co lider projektu. Zgodnie z zapisami umowy, partner w projekcie oznacza instytucję wymienioną we wniosku o dofinansowanie, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa. Spółka cywilna jako lider projektu jest zobligowana do otwarcia rachunku bankowego, na które Instytucja udzielająca wsparcia (PARP) będzie przekazywała w transzach otrzymane dofinansowanie, jest również zobowiązana prowadzić dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest również zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu.

Współrealizowany przez Spółkę cywilną wraz z partnerami projekt jest projektem typu non-profit, co oznacza, że beneficjent projektu jak i jego partner realizując projekty otrzymują środki finansowe na finansowanie kosztów realizacji tych projektów służących realizacji założonych celów projektu niezwiązanych ze sprzedażą towarów i usług. Projekt ten ma charakter szkoleniowo-doradczy. Ogólnym celem projektu "... jest przygotowanie do pracy na rzecz polskich przedsiębiorstw 48 zaawansowanych trenerów - specjalistów, łączących dobrą znajomość kontekstu biznesowego z wysoko rozwiniętymi "miękkimi" kompetencjami trenerskimi oraz nowoczesnym kompetencyjnym podejściem do rozwoju kapitału ludzkiego w organizacjach. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego czterem 12-osobowym grupom trenerów wewnętrznych i zewnętrznych, posiadających minimum dwuletnie doświadczenie prowadzenia szkoleń dla pracowników polskich przedsiębiorstw. Projekt zakłada realizację następujących sześciu celów szczegółowych:

1.

Rozwój kompetencji 48 trenerów zgodnie ze standardem EQF (European Qualifications Framework), opracowanym i opublikowanym przez Wszechnicę Uniwersytetu od poziomu 4 "trener" do poziomu 6 "trener specjalista", do końca sierpnia 2010 r.,

2.

Stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy trenerami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach, posiadającymi często techniczne lub ekonomiczne wykształcenie a trenerami zewnętrznymi, posiadającymi najczęściej wykształcenie psychologiczne lub inne humanistyczne,

3.

Rozwój szerszego rozumienia organizacji zarówno przez trenerów pracujących w przedsiębiorstwach, jak i trenerów zewnętrznych,

4.

Zwiększenie kompetencji trenerów na poziomie zaawansowanym w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu szkoleniowego takich jak: diagnoza potrzeb rozwojowych, projektowanie działań rozwojowych, realizacja działań rozwojowych, ewaluacja działań rozwojowych,

5.

Opracowanie indywidualnych planów rozwoju kompetencji i specjalizacji uczestników projektu w oparciu o profil trenera zgodny z EQF,

6.

Rozwój kompetencji trenerów w obszarze praktycznych umiejętności biznesowych.

Wydatki kwalifikowane projektu przedstawione w budżecie tego projektu będą finansowane w całości z otrzymanego dofinansowania. Zgodnie z zasadami partnerstwa, Spółka cywilna jako lider projektu współrealizuje projekty wraz z partnerami. Zgodnie z zawartą umową partnerstwa Wnioskodawca podjął następujące działania: prowadzenie biura projektu, opieka nad działaniami merytorycznymi realizowanymi w projekcie, realizacja działań promocyjnych i organizacyjnych projektu, realizacja szkoleń oraz doradztwo.

Istotne elementy stanu faktycznego, przedstawiono również w części G. poz. 28 Załącznika ORD-IN/A do wniosku, gdzie wskazano, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Spółka jako lider w projekcie "..." realizuje bezpośrednio wraz z partnerami projektu cele tych projektów i ponosi wydatki finansowane bezpośrednio z otrzymanego dofinansowania. W ramach realizowanego projektu Spółka cywilna będzie wykonywać następujące działania: prowadzenie biura projektu, opieka nad działaniami merytorycznymi realizowanymi w projekcie, realizacja działań promocyjnych i organizacyjnych projektu, realizacja szkoleń oraz doradztwo. W projekcie zostało przewidziane między innymi wynagrodzenie dla trenerów, doradców, wynagrodzenie dla osób zarządzających projektem oraz inne wydatki w ramach zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu, koszty administracyjne związane z wynajmem biura, zakupem materiałów biurowych itp.). Wynagrodzenia zostały ustalone w zatwierdzonym przez Instytucję przyznającą dofinansowanie (PARP) budżecie projektu. Za wykonanie pracy trenera i doradcy na rzecz projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni również otrzymuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest dokumentowane dowodem wewnętrznym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymywane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną na rzecz projektu udokumentowane dowodem wewnętrznym sfinansowane z otrzymanego dofinansowania stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, iż to wspólnik spółki cywilnej jest podatnikiem podatku dochodowego, a nie sama spółka, to Wnioskodawczyni i jej wspólnik są beneficjentami otrzymanych środków pomocowych i bezpośrednio realizują cele projektów, a w związku z tym uzyskane przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej są przychodami poszczególnych wspólników, jak również ponoszą wydatki bezpośrednio sfinansowane z tych środków. W związku z powyższym otrzymane ze środków pomocowych wynagrodzenie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej, jednak ten przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c) lub art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli uzyskane wynagrodzenie zostało finansowane z dotacji rozwojowej, celowej lub ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich. Jednocześnie wypłacone wynagrodzenie, bez względu na rodzaj finansowania, nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów, bowiem zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka cywilna, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, od 2009 r. realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za wykonanie pracy trenera i doradcy na rzecz projektu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie dokumentowane dowodem wewnętrznym.

Odnosząc się do opodatkowania wynagrodzenia Wnioskodawczyni uzyskanego w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu należy zauważyć, że wspólnicy prowadząc działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej uzyskują przychody i ponoszą koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów w tej Spółce. Wspólnicy realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymane środki nie stanowią wynagrodzenia dla Wnioskodawczyni (wspólnika Spółki cywilnej), lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec tego skutki podatkowe otrzymania przez Wnioskodawczynię wskazanego we wniosku wynagrodzenia będą tożsame ze skutkami otrzymania przez Spółkę cywilną (a w istocie wspólników tej Spółki) dofinansowania do ww. projektu.

Ponieważ okres realizacji projektu w ramach zawartej umowy dotyczy 2009 i 2010 r. wniosek należało rozpatrzyć z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym zarówno do dnia 31 grudnia 2009 r., jak i również po tym dniu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Należy zauważyć, iż ustawa powyższa została zastąpiona nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a więc również w świetle treści art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.), wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane "dotacjami rozwojowymi".

W myśl art. 202 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów, projektów i zadań, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji tzw. środki pomocowe pochodzące m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami budżetu państwa, jako tzw. dotacje rozwojowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007-2013, jako dotacje, były w roku 2009 wydatkami budżetu państwa, spełniającymi przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże wyłącznie u jej beneficjenta. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zważywszy jednak, iż ww. środki zostały wypłacone za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będącej agencją rządową, środki te korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadzono szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), do rozliczenia środków przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 r. na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozliczenie tych środków powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L Nr 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3.

dotacje celowe dla beneficjentów,

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany zostały pkt 137 obowiązujący od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zatem środki, które Wnioskodawczyni otrzyma w roku 2010 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" jako "wynagrodzenie" za realizację zleconych jej zadań, są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, które w roku 2010 r. w ramach ww. działania, Wnioskodawczyni otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy. Przy czym ww. środki wypłacane w 2010 r. za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w części, w której pochodzą z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy

Zaznaczyć należy, iż skoro otrzymane przez Wnioskodawczynię "wynagrodzenie" w związku z realizacją zleconych jej w ramach projektu zadań, stanowi przychód z prowadzonej w formie Spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie może jednocześnie stanowić kosztu uzyskania tego przychodu. W przedmiotowej sprawie nie ma przy tym zastosowania powołany we wniosku art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - kosztem uzyskania przychodów nie jest także wartość pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmieniać należy, iż odnośnie sprawy będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl