IBPBI/1/415-491/10/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-491/10/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2010 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 14 lipca 2010 r. Znak: IBPBI/1/415-491/10/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 26 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Do dnia 31 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia. W ostatnich latach przedmiotem działalności był tylko wynajem nieruchomości. Decyzją z dnia 22 grudnia 2008 r. Wnioskodawczyni uzyskała prawo do emerytury od dnia 2 grudnia 2008 r.. W związku z zaniechaniem sprzedaży towarów handlowych, z dniem 31 grudnia 2009 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, co potwierdza decyzja prezydenta miasta z dnia 26 stycznia 2010 r. o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z dniem 31 grudnia 2009 r. Z tym też dniem środki trwałe stanowiące składniki prowadzonej wcześniej działalności wycofano z tej działalności i wprowadzono do ewidencji środków trwałych związanych ze źródłem przychodu jako najem.

W dniu 18 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania osiąganych przychodów z najmu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:

* z dniem 31 grudnia 2009 r. środki trwałe (tekst jedn. lokal oraz budynek myjni samochodowej wraz z gruntem) stanowiące składniki prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej wycofano z tej działalności i te same nieruchomości z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych związanych z źródłem przychodu jako najem. Ponadto przedmiotem zawartej umowy najmu jest lokal mieszkalny niewprowadzony do ewidencji środków trwałych,

* Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotowe nieruchomości, jednak z uwagi na wysokie koszty utrzymania do czasu pozyskania nabywców w miarę możliwości będzie je wynajmować. Złożyła oferty sprzedaży lokali użytkowych dwóm użytkownikom, którzy potwierdzili chęć nabycia wynajmowanych nieruchomości, jednak z uwagi na brak środków finansowych sprawa utknęła w martwym punkcie,

* wynajem nieruchomości odbywa się na rzecz różnych podmiotów,

* działalność gospodarcza została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2009 r..

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z zakończeniem działalności gospodarczej z dniem 31 grudnia 2009 r., ma prawo wyboru od 1 stycznia 2010 r. opodatkowania uzyskanych przychodów z wynajmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 %.

Czy te przychody w dalszym ciągu należy traktować jako przychody z działalności gospodarczej opodatkowane jak do końca 2009 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., winno być t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na powadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ,2 i 4-9.

Z powyższych przepisów wynika, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Z przychodami uzyskiwanymi z najmu i zaliczanymi do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności i spełnia kryteria zorganizowania tej działalności wynikające z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje środki trwałe.

W poprzednich latach przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu nieruchomości opodatkowywane były w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem wynajem nieruchomości stanowił przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie w związku z likwidacją działalności gospodarczej uzyskiwane z tytułu wynajmu tych nieruchomości przychody Wnioskodawczyni opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5 %, jako najem prywatny.

Przepis art. 9a ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skargowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W świetle art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawny, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do uregulowań zwartych w art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów, o którym mowa w art. 6 ust. 1a, wynosi 8,5 %.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Aby skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z likwidacją działalności gospodarczej oraz złożeniem stosownego oświadczenia, ma prawo do opodatkowania osiąganych przychodów z umowy najmu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przy czym, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym składnikiem majątkowym a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu, do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy zawierane przez Wnioskodawczynię umowy najmu (dzierżawy) nieruchomości były zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni do dnia 31 grudnia 2009 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia. W ostatnich latach przedmiotem działalności był tylko wynajem nieruchomości. W związku z uzyskaniem w dniu 2 grudnia 2008 r. praw emerytalnych, zaniechała sprzedaży towarów handlowych i z dniem 31 grudnia 2009 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Z tym też dniem środki trwałe (tekst jedn. lokal oraz budynek myjni samochodowej wraz z gruntem) stanowiące składniki prowadzonej wcześniej działalności wycofano z tej działalności i te same nieruchomości z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych związanych z źródłem przychodu najem. Przedmiotem zawartej umowy najmu jest również lokal mieszkalny niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotowe nieruchomości, jednak z uwagi na wysokie koszty utrzymania do czasu pozyskania nabywców w miarę możliwości będzie je wynajmować. Wynajem nieruchomości odbywa się na rzecz różnych podmiotów. W dniu 18 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania osiąganych przychodów z najmu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym, umowy najmu podpisane po 31 grudnia 2009 r., nie zostały zawarte przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z dniem 31 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni zakończyła bowiem prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc źródło przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza zostało zlikwidowane. Przedmiotowe nieruchomości zostały z tej działalności wycofane. Dodatkowo Wnioskodawczyni w określonym, w wyżej cyt. przepisach, terminie złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Konsekwencją powyższego jest możliwość zaliczenia uzyskiwanych dochodów z najmu (dzierżawy) do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ich opodatkowania wg zasad właściwych dla tego źródła przychodów, a więc w przedmiotowej sprawie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl