IBPBI/1/415-461/13/KB - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/1/415-461/13/KB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-461/13/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura za pośrednictwem platformy ePUAP 10 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniach 21 maja i 9 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia:

* spółki komandytowej lub

* spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie posiadał status komplementariusza

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia innej spółki osobowej. W dniu 21 maja 2013 r. wniosek powyższy został uzupełniony. Pomimo tego nadal nie spełniał wymogów

formalnych, dlatego też pismem z dnia 3 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-461/13/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 9 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: "Wnioskodawca", "Wspólnik"). Wnioskodawca będzie wraz z drugą osobą fizyczną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikiem w spółce jawnej (zwaną dalej: "Spółka jawna", "Spółka"). Spółka powstanie z przekształcenia innej spółki osobowej w drodze procedury zawartej w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Po przekształceniu, w majątku Spółki znajdować się będą:

a.

pieniądze,

b.

jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

c.

akcje lub udziały w spółkach kapitałowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz będących polskimi rezydentami podatkowymi oraz

d.

wierzytelności o zwrot pożyczek.

Spółka została powołana do realizacji konkretnego celu inwestycyjnego (sprzedaż nieruchomości). W przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca. Na moment likwidacji Spółki, Wnioskodawca oraz drugi wspólnik otrzymaliby składniki majątkowe, zaliczające się do majątku spółki tj. pieniądze, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcje lub udziały w spółkach kapitałowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz będących polskimi rezydentami podatkowymi oraz wierzytelności o zwrot pożyczki.

W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., iż:

* Wnioskodawca na tym etapie nie wie, jaką dokładnie spółkę pierwotnie założy. Wiadomo na pewno, iż będzie to spółka prawa handlowego, wymieniona w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Może to być zatem spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna;

* Wnioskodawca może posiadać status każdego ze wspólników w spółce osobowej. Może być komplementariuszem, komandytariuszem lub akcjonariuszem;

* przedmiotem działalności w osobowej spółce przekształcanej i spółce jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia będzie m.in. udzielanie pożyczek oraz obrót papierami wartościowymi. Pożyczki, których będą dotyczyć wierzytelności, będą udzielane w ramach działalności gospodarczej;

* dochody (przychody) będą opodatkowane podatkiem liniowym, stawką 19 proc. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej:Ustawa PIT),

* wspólnicy spółki przekształconej będą opodatkowywali przychody z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej zgodnie z przepisami prawa oraz w tym zakresie przyjętą praktyką. W szczególności zgodnie z treścią art. 8, art. 11 oraz art. 14 Ustawy PIT;

* źródłem pochodzenia otrzymanych w przyszłości pieniężnych i niepieniężnych składników majątku będą następujące czynności i zdarzenia, które nastąpią w spółce przekształcanej:

* dostawa towarów,

* świadczenie usług, w tym pożyczki i obrót papierami wartościowymi,

* odsetki z lokat, rachunków bankowych,

* sprzedaż funduszy inwestycyjnych.

Czynności te, poza sprzedażą środków trwałych będą dokonywane także przez spółkę przekształconą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment likwidacji) nie powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku likwidacyjnego Spółki w postaci środków pieniężnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcji lub udziałów w polskich spółkach kapitałowych oraz wierzytelności o zwrot pożyczki.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego składników majątku w postaci środków pieniężnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcji lub udziałów w polskich spółkach kapitałowych oraz wierzytelności o zwrot pożyczki nie będzie rodziło po Jego stronie (jako wspólnika likwidowanej Spółki) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: "Ustawa PIT"), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (tekst jedn.: np. spółką komandytową, jawną, partnerską lub komandytowo-akcyjną) z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie powyższej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku PIT z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę wskutek likwidacji Spółki osobowej, korzystają więc z bezwarunkowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Również przekazanie środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki osobowej pozostałym wspólnikom Spółki osobowej nie powoduje powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12b Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b Ustawy PIT, przychód ten powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż etap likwidacji Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki jawnej dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci środków pieniężnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz akcjach i udziałów w polskich spółkach kapitałowych, jak również wierzytelności, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach majątku likwidacyjnego Spółki. Za poprawnością stanowiska Wnioskodawcy przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT, ale również jego wykładnia autentyczna. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej można przeczytać, iż w przypadku otrzymania przez wspólnika likwidowanej spółki osobowej składników majątkowych w postaci m.in. środków pieniężnych " (...) ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania uwzględnia wnioski płynące z powołanego orzecznictwa i zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania. W związku z powyższym proponuje się wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu przychodu odpowiadającego wartości środków pieniężnych otrzymanych z tytułu likwidacji spółki". Ewentualny przychód powstanie dla Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b Ustawy PIT) dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej:

* w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. Znak: IPTPB1/415-234/11-2/AG,

* w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. Znak: IPPB1/415-962/11-2/ES, z dnia 2 lipca 2012 r. Znak: IPPB1/415-432/12-2/KS, z dnia 6 lipca 2012 r. Znak: IPPB1/415-447/12-2/MS, z dnia 7 grudnia 2012 r. Znak: IPPB1/415-1259/12-3/IF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać przy tym należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji, stosownie do treści zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku), była wyłącznie kwestia powstania u Wnioskodawcy przychodu z tytułu otrzymania wskazanych składników majątku na moment likwidacji spółki jawnej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowej, bądź komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie posiadał status komplementariusza). Nie była przedmiotem interpretacji kwestia skutków podatkowych ewentualnego późniejszego zbycia tych składników majątku, jak również kwestia prawidłowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki osobowej przed jej likwidacją do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie posiadał status akcjonariusza zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 - 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl