IBPBI/1/415-23/14/WRz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-23/14/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Szwecji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Szwecji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Rozlicza się w formie podatku zryczałtowanego wynoszącego 5,5% przychodu uzyskanego z prac remontowo-budowlanych. Na terenie kraju nie osiąga żadnego przychodu. W okresie letnim wyjeżdża do Szwecji i tam poszukuje prac budowlanych u osób fizycznych. Z tego powodu, że świadczy usługi budowlane na rzecz osób fizycznych jest zobowiązany do zarejestrowania się w Szwecji, jako podatnik od wartości dodanej (VAT) i pobierania oraz odprowadzania tego podatku do tamtejszego organu finansowego. Rozliczenia takiego ma obowiązek dokonywać kwartalnie (co trzeci miesiąc). Do złożonej deklaracji zobowiązany jest przedstawić faktury rozliczeniowe na rzecz osób fizycznych. Faktury zawierają przychód netto oraz dodatkową pozycję dotyczącą podatku od wartości dodanej, gdzie podatek od wartości dodanej wynosi 25%. Ww. rozliczenia dokonuje wyspecjalizowane biuro podatkowe. Wnioskodawca nie ma zarejestrowanego zakładu świadczącego usługi remontowo-budowlane na terenie Szwecji pod żadną postacią (filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnie itd.). Na terenie Szwecji Wnioskodawca stosuje obowiązujące druki faktur z zaznaczonym podatkiem moms/VAT. W dniu 27 sierpnia 2013 r. naczelnik urzędu skarbowego dokonał czynności sprawdzających prawidłowości rozliczenia podatku zryczałtowanego za 2010 r. i stwierdził, że podatek od wartości dodanej nie jest tożsamy z podatkiem określonym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który obowiązuje w Polsce. Zatem w oparciu o treść art. 2 pkt 11 tej ustawy, sporządzono korektę zeznania za 2010 r. i dokonano dopłaty podatku, także od wielkości otrzymanego i odprowadzonego podatku od wartości dodanej w Szwecji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy polski podatnik, podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości przychodów, a jednocześnie obowiązkowo zarejestrowany w Szwecji dla potrzeb podatku od wartości dodanej, jest zobowiązany do zapłacenia w Polsce podatku zryczałtowanego także od podatku od wartości dodanej zapłaconego w Szwecji.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze zasadę unikania podwójnego opodatkowania oraz zasadę neutralności podatku VAT dla podatnika, rozumianą jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego - nie można zaliczać go do przychodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym, na co wskazuje Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Znajduje to potwierdzenie w art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Wnioskodawca uważa, że zobowiązany jest płacić podatek zryczałtowany od przychodu netto bez zaliczania do niego podatku od wartości dodanej odprowadzonego w Szwecji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że istotnym w niniejszej sprawie jest dokonanie oceny skutków podatkowych jakie wywołuje zapłata przez Wnioskodawcę podatku od wartości dodanej na terytorium Szwecji.

Zgodnie z art. 5a pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o podatku od towarów i usług oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zatem przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług.

Sformułowanie "podatek od towarów i usług" jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce.

W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej, bowiem jak wskazano podatek od wartości dodanej nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym podlegającym opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej przychodem z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będą przychody uzyskane ze świadczenia usług na terytorium Szwecji wykazywane w wartości brutto, a więc bez ich pomniejszenia o podatek od wartości dodanej.

Z tej też przyczyny przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl