IBPBI/1/415-1161/13/SK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1161/13/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę w formie spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę w formie spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 2007 r. Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej prowadzi usługowo - handlową pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonej działalności jest głównie (zgodnie z symbolem PKD 43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych, jak również naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz roboty budowlane w budynkach. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną w formie spółki cywilnej działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W dniu 31 stycznia 2011 r. spółka zakupiła nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W skład ww. nieruchomości wchodzą następujące obiekty: budynek biurowo-handlowy, wiata magazynowa, nawierzchnia placu oraz ogrodzenie. Stanowią one składniki majątku związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Ww. składniki majątku zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z symbolem KŚT 10 (budynki niemieszkalne) i są amortyzowane wg stawki rocznej 2,5%. W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego, na skutek ruchu zakładu górniczego w ciągu ostatnich dwóch lat obiekty uległy znacznemu uszkodzeniu. Ujawniono szkody w postaci: wychylenia konstrukcji budynku, pęknięcia na elewacji, pęknięcia wewnętrznej ściany, zniekształcenia konstrukcji wiaty stalowej, deformacji ogrodzenia itp. W oparciu o opracowaną przez odpowiednią firmę analizę techniczno-ekonomiczną ustalono, że naprawa szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego jest nieopłacalna. W związku z powyższym spółka zawarła z Kompanią Węglową ugodę o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. W myśl tej ugody zostało przyznane jednorazowe odszkodowanie za części składowe nieruchomości, którego wysokość określono na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotowa ugoda zawiera ponadto termin, w którym spółka zobowiązała się wydać odszkodowaną nieruchomość, po którym zostanie ona poddana rozbiórce zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalności gospodarczą, przyznane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Opodatkowaniu podlegają więc dochody z wyjątkiem wymienionych m.in. w art. 21, w tym odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (ust. 1 pkt 3d). Odszkodowanie to szczególny rodzaj świadczenia, którego celem jest naprawienie szkody. W naszej sytuacji rolą odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, nie stanowi ono świadczenia, którego celem jest wzbogacenie się. Odszkodowanie zostanie przeznaczone na zakup nowego budynku. Reasumując, Wnioskodawca uważa, że ww. odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

W świetle ww. przepisów otrzymane odszkodowanie dotyczące składników majątkowych Wnioskodawcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - stanowi przychód podatkowy. Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3d ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze..., właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą.

W myśl art. 146 ust. 1 ww. ustawy, odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda. Stosownie do treści art. 147 ust. 1 ww. ustawy, przywrócenie stanu poprzedniego może w szczególności nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju. Natomiast zgodnie z art. 147 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie, gdzie występują tzw. szkody górnicze. Spółka w 2011 r. zakupiła nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W skład ww. nieruchomości wchodzą budynek handlowo-usługowy, wiata magazynowa, nawierzchnia placu oraz ogrodzenie. Ww. składniki majątkowe, jako środki trwale zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i podlegają amortyzacji. W związku z ruchami zakładu górniczego w ww. składnikach majątkowych powstały szkody. Spółka zawarła z kompanią węglową ugodę o naprawienie ww. szkód, w wyniku realizacji której spółce zostało przyznane jednorazowe odszkodowanie. Spółka zobowiązała się wydać ww. nieruchomość, celem poddania jej rozbiórce zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro otrzymane przez spółkę cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, odszkodowanie dotyczące składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zostało przyznane spółce na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, to podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 3d ww. ustawy.

Jednakże zauważyć, należy, iż ze złożonego wniosku nie wynika, iż przedmiotowa nieruchomość jest przedmiotem odpłatnego zbycia na rzecz Kompani Węglowej, co mogłoby rodzić odmienne od wyżej przedstawionych skutki podatkowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl