IBPBI/1/415-1108/09/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1108/09/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu do Organu 10 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności nabywcy składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą za zaległości podatkowe zbywcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności nabywcy składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą za zaległości podatkowe zbywcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nosi się z zamiarem zakupienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu (stanowiącej obecnie część większej nieruchomości) oraz prawa własności znajdującego się na tej działce budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 283 m#178;, w tym powierzchnia użytkowa 257 m#178;. Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny, z przeznaczeniem na zbiornik, silos i magazyn. Obecnie nie jest on używany. Wymaga gruntownego remontu, bez którego spełnianie przezeń funkcji, dla których został wzniesiony, jest niemożliwe. Zbywca jest przedsiębiorcą działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można uznać, że Wnioskodawca nabywa zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem że będzie odpowiadał splidarnie ze zbywcą za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe zbywcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego odpowiedzialność solidarna na podstawie art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, nie będzie miała miejsca. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć część zespołu składników materialnych i niematerialnych podporządkowanych formom organizacyjnym i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto, aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowaną jego część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe, materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu, sklepu, czy punktu usługowego.

Podkreśla się także wymóg posiadania przez nabywane mienie elementu organizacyjnego. Należy także zwrócić uwagę na równobrzmiące definicje zawarte w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), które stanowią że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicji tych nie spełnia działka gruntu, która choć zabudowana, to jednak wyłącznie nieużywanym budynkiem magazynowym, wymagającym gruntownego remontu, obecnie niewykorzystywanym do żadnej działalności gospodarczej. Nie można jej bowiem przypisać wyodrębnienia, ani organizacyjnego, ani finansowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 1996 r., sygn. akt SA/Lu 477/95),

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/96).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl