IBPBI/1/415-1085/10/SK - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy wydatków z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-1085/10/SK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy wydatków z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku opatrzonym datą 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 25 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia 15 maja 1991 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

* PKD 42.21.Z. - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

* PKD 42.22.Z. - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych;

* PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane;

* PKD 43.99.Z. - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane;

* PKD 42.11.Z. - Roboty związane z budowa dróg i autostrad;

* PKD 42.91.Z. - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

* PKD 43.11.Z. - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

W maju 2009 r. Wnioskodawca podpisał z Urzędem Miasta i Gminy umowę na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi "X", przebudowę stacji uzdatniania wody, a w szczególności: remont hali technologicznej, termomodernizację ścian budynku, remont instalacji elektrycznej, instalacji zimnej wody, instalacji kanalizacyjno-technologicznej, wentylacyjnej i grzewczej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie tymczasowego rozwiązania podawania wody na czas trwania przebudowy stacji uzdatniania wody. Terminem rozpoczęcia prac był czerwiec 2009 r. kiedy to Urząd Miasta i Gminy przekazał do dyspozycji Wnioskodawcy plac budowy. Na 31 marca 2010 r. zaplanowano zakończenie budowy zgodnie z treścią umowy. Ze względu na bardzo ostrą zimę, zbyt niskie temperatury powietrza i spore zamarznięcie ziemi do 60 cm w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 14 marca 2010 r. uniemożliwione było wykonanie wodociągów w określonym czasie. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe było dopiero od 15 marca 2010 r. Wzrost temperatury powietrza umożliwił wówczas zgrzewanie i montaż rur wodociągowych. Warunki pogodowe spowodowały jednak, że Wnioskodawca nie wywiązał się z umowy i termin zakończenia budowy przesunął się z 31 marca 2010 r. na 22 kwietnia 2010 r. Z tego tytułu Wnioskodawca został ukarany karą umowną, na którą otrzymał fakturę od inwestora. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, nie zawierały one wad, jedynie ich odbiór był opóźniony ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy karę umowną, którą Wnioskodawca otrzymał (winno być, która została na niego nałożona) może On zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymaną (winno być nałożoną na niego) karę umowną może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie jest ona wymieniona w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż uregulowania dotyczące kar umownych zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepis art. 483 § 1 tego Kodeksu stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Istotą tego przepisu jest niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, związanych generalnie z wadami towarów lub usług bądź zwłoką w usuwaniu tych wad. Jeżeli jednak kara umowna przysługuje wierzycielowi z innego tytułu niż ww. wymienione, zapłacenie tej kary może stanowić u płacącego koszt uzyskania przychodów, o ile jednak spełniona będzie zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1, pozwalająca na zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów; poniesiony wydatek musi być związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli możliwość naliczenia wskazanej we wniosku kary umownej została przewidziana w łączącej Wnioskodawcę z kontrahentem umowie, to kara ta, jako związana z nieterminowym zrealizowaniem umowy, spełnia ww. przesłankę, co oznacza, iż może stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Pamiętać jednakże należy o konieczności należytego udokumentowania ww. wydatku stosownie do rodzaju prowadzonej księgi podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl