Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-936/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na modernizację i budowę placu zabaw (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na modernizację i budowę placu zabaw (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza podpisać porozumienie z Urzędem Miasta, w którym zobowiąże się do dofinansowania modernizacji istniejącego placu zabaw oraz budowy nowego. Place zabaw znajdują się na terenie Spółdzielni i Urzędu Miasta. Urząd zobowiązał się do przygotowania planu zagospodarowania terenu, uporządkowania terenu oraz zakupu urządzeń na place zabaw. Spółdzielnia natomiast przekaże Urzędowi w tym roku 60.000 zł, a w następnym 15.000 zł brutto. W tym roku Urząd dokona modernizacji placu zabaw, który znajduje się na obszarze należącym do Spółdzielni w ok. 2/3 części całego placu, a pozostała część placu jest własnością Urzędu Miasta. Kwota 15.000 zł zostanie przekazana w roku przyszłym na budowę nowego placu zabaw.

Place zabaw nie mogą stanowić środka trwałego Spółdzielni (pozostają w ewidencji gminy), nie mieszczą się również w zakresie definicji inwestycji w obcych środkach trwałych. W załączniku do umowy znajdować się będą następujące dokumenty: protokół przyjęcia do użytkowania, certyfikat jakości urządzeń, plan placu zabaw z rozrysowanymi urządzeniami, specyfikacji urządzeń, plan placu zabaw z podziałami na działki. Nadmienić należy, iż place zabaw znajdują się przy blokach spółdzielczych i korzystać z niego będą mieszkańcy naszych spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia może te kwoty zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów odnośnie obu przypadków i jak je ująć księgowo (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku, że kwoty te stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółdzielni, gdyż zostały wydatkowane na cele statutowe Spółdzielni i winny być zaewidencjonowane na kontach zespołu 7 tj. pozostałe koszty operacyjne, ze względu na formę prawną zdarzenia gospodarczego (porozumienie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie organ wydający interpretację zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Art. 3 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa określa, że przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot i przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę podatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Powyższa interpretacja obejmuje swym zakresem ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ nie ma zaś uprawnień do interpretowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz gdy wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ

na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni, tzn. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Natomiast ust. 6 tegoż artykułu stanowi, iż spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Jak wynika z treści powołanego wcześniej przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych celem Spółdzielni jest nie tylko zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale także innych potrzeb jej członków.

W ocenie organu podatkowego realizacja tego celu może przybrać różne formy. Jedną z nich będzie tworzenie placów zabaw, dzięki którym dzieci członków Spółdzielni będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny.

W związku z tym, iż Spółdzielnia powinna realizować obowiązki nałożone na nią przepisami prawa, ponoszone wydatki z tytułu modernizacji istniejącego i budowy nowego placu zabaw choć nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretnym przychodem uzyskanym przez Spółdzielnię, wiążą się jednak z prowadzoną przez nią działalnością. Wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, pod warunkiem, że były racjonalne co do zasady i zostały prawidłowo udokumentowane.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl