Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-906/08/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia podstawy do wyliczenia należnych wpłat z zysku, w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008 oraz zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu wpłat z zysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia podstawy do wyliczenia należnych wpłat z zysku, w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008 oraz zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu wpłat z zysku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie kierowania i zarządzania operacyjnego majątkiem sieciowym elektroenergetycznego systemu przesyłowego. W dniu 21 maja 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PG. tj. wówczas jedynego akcjonariusza Wnioskodawcy, przyjęło uchwałę o wypłacie na rzecz Skarbu Państwa dywidendy rzeczowej w postaci akcji Spółki. W rezultacie, z dniem 21 maja 2008 r. Spółka stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Tym samym, od dnia 21 maja 2008 r. Spółka podlega przepisom Ustawy.

W dniu 20 czerwca 2008 r. Wnioskodawca złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek na poczet wpłat z zysku.

Spółka uiszcza zaliczki miesięczne na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w uproszczonej formie, zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.p.

Co do zasady, rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że w związku ze zmianą formy prawnej Spółki, która miała miejsce w dniu 2 stycznia 2008 r., rok obrotowy 2008 rozpoczął się w dniu 2 stycznia 2008 r. i zakończy się dnia 31 grudnia 2008 r.

Prawdopodobne jest, że przed dniem 31 grudnia 2008 r. akcje Spółki zostaną wniesione przez Skarb Państwa jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PS. S.A. W konsekwencji przed 31 grudnia 2008 r. Spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (zbycie nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

* Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

* Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Ad. 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podstawą ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku należnych za dany rok obrotowy, będzie zysk (po odliczeniu należnego podatku) obliczony za okres od dnia 21 maja 2008 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi zbycie akcji w Spółce przez Skarb Państwa i tym samym Spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Natomiast w przypadku, gdy Skarb Państwa nie dokona zbycia akcji w Spółce, podstawą ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku należnych za dany rok obrotowy, będzie zysk (po odliczeniu należnego podatku) obliczony za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) nie regulują sytuacji, w której uzyskanie i utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa następuje w trakcie tego samego roku obrotowego. W tej sytuacji zasady dotyczące sposobu wyliczenia zysku będącego podstawą rozliczenia wpłat z zysku należy wyinterpretować z ogólnych przepisów wyznaczających zakres zastosowania ustawy, tzn. wskazujących, iż obowiązek dokonywania wpłat z zysku dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Artykuł 1 ww. ustawy wskazuje, iż przepisy Ustawy stosuje się m.in. do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które to spółki (art. 2 tej ustawy) są zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, iż okresem, w którym spółka podlega obowiązkowi w zakresie wpłat z zysku jest, co do zasady, okres, w którym spółka posiadała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Tym samym podstawą ustalenia wpłat z zysku należnych za dany rok obrotowy powinien być zysk wypracowany w okresie, w którym spółka posiadała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, a zysk osiągnięty w danym roku obrotowym, ale w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa nie powinien podlegać obciążeniu wpłatami z zysku.W omawianym stanie faktycznym Spółka podlega przepisom Ustawy, i tym samym obowiązkowi podatkowemu w zakresie wpłat z zysku od dnia 21 maja 2008 r., tj. od dnia, w którym PG. wypłaciło na rzecz Skarbu Państwa dywidendę rzeczową w formie wszystkich akcji Spółki, w wyniku czego Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W związku z powyższym, ustalenie wysokości wpłat z zysku należnych Skarbowi Państwa powinno nastąpić w oparciu o zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r., czyli od dnia w którym Spółka została objęta zakresem Ustawy.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych obowiązek dokonywania wpłat z zysku ustaje z dniem końca miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż spółka, która w trakcie roku obrotowego utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w sposób w nim wskazany, powinna podczas dokonywania rozliczenia rocznego wziąć pod uwagę także zysk netto za okres od dnia, w którym utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, do końca miesiąca, w którym nastąpiła utrata tego statusu.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują, iż podstawą rocznego rozliczenia wpłat z zysku, w przypadku Wnioskodawcy powinien być okres od dnia 21 maja 2008 r., do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi zbycie akcji w Spółce przez Skarb Państwa, bądź do dnia 31 grudnia 2008 r., w przypadku, gdyby Skarb Państwa nie dokonał zbycia akcji Spółki.

W świetle powyższego konieczne jest ustalenie sposobu wyliczenia zysku osiągniętego we wskazanym powyżej okresie, będącego podstawą obliczenia wpłat z zysku należnych za rok obrotowy, w trakcie którego nastąpiło zarówno uzyskanie jak i utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są zobowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania, w terminie 14 dni od jego sporządzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji w której spółka podlega przepisom Ustawy tylko przez część roku obrotowego, w celu prawidłowego obliczenia należnych wpłat z zysku za dany rok obrotowy spółka powinna ustalić zysk za okres, w którym podlegała przepisom Ustawy. W omawianym przypadku Spółka będzie objęta przepisami Ustawy w okresie od dnia 21 maja 2008 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi zbycie akcji w Spółce przez Skarb Państwa, (lub do dnia 31 grudnia 2008 r., w przypadku, gdy Skarb Państwa nie dokona zbycia akcji w Spółce).

W świetle powyższego Spółka w deklaracji rocznej WZS-1R w pozycjach 4 i 5 powinna wskazać rzeczywisty okres za jaki składana jest deklaracja, pomimo iż we wzorze deklaracji zawarte jest sformułowanie, iż jest to deklaracja za rok obrotowy. A zatem w pozycji 4 deklaracji należy wpisać datę 21 maja 2008 r. Natomiast w pozycji 5 deklaracji należy wpisać ostatni dzień miesiąca, w którym Spółka utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, bądź też 31 grudnia 2008 r., w przypadku gdy nie dojdzie do zbycia przez Skarb Państwa zbycia akcji Spółki w 2008 r.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy zaliczki zapłacone od zysku za okres od dnia 2 stycznia do dnia 20 maja 2008 r. będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu uiszczonych zaliczek ponad kwotę należną za okres, w którym Spółka objęta była przepisami Ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ww. ustawy do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa, zwolni z obowiązku dokonywania wpłat z zysku jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub części zadania na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa, lub przyzna tym spółkom ulgi we wpłatach z zysku.

Spółka nie została zwolniona przez Radę Ministrów z obowiązku dokonywania wpłat z zysku, ani też nie została jej przyznana ulga podatkowa w tym zakresie. Zatem w omawianej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej, w tym m.in. przepisy rozdziału 9 Ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty. Jak wskazuje art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego, lub nienależnie zapłaconego podatku. Natomiast zgodnie z art. 73 § 2 pkt 3 Ordynacji podatkowej, w przypadku wpłat z zysku należnych od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadpłata powstaje z dniem złożenia deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przepisy jednoznacznie wskazują na możliwość powstania nadpłaty z tytułu wpłat z zysku.

Podkreślić należy, iż art. 73 § 2 pkt 3 Ordynacji podatkowej dotyczy każdej sytuacji, w której nadpłatę w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, stanowi różnica między kwotą zobowiązania z tytułu wpłat z zysku, a kwotą fizycznie uiszczonych zaliczek na poczet wpłat z zysku. Powyższy przepis nie rozróżnia przyczyn dla których kwota zobowiązania z tytułu wpłat z zysku jest niższa od kwoty uiszczonych zaliczek na poczet wpłat z zysku. Dlatego też zdaniem Wnioskodawcy także zaliczki na poczet wpłat z zysku, uiszczone od zysku wypracowanego w okresie, w którym spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, będą stanowić nadpłatę.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż sposób rozliczania zaliczek uiszczonych w trakcie roku obrotowego na poczet wpłat z zysku, jest analogiczny dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do sposobu rozliczania zaliczek w podatkach dochodowych. W podatkach tych zaliczki uiszczone w trakcie roku podatkowego zostają rozliczone dopiero w zeznaniu rocznym, a więc w identyczny sposób jak ma to miejsce we wpłatach z zysku. Przy przyjęciu powyższego systemu rozliczania zaliczek powstawanie nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek ma niejako charakter systemowy i jest immanentnie związane z konstrukcją podatku.

Potwierdzenie zastosowania przez ustawodawcę analogicznego systemu rozliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku potwierdza również umieszczenie przepisu określającego moment powstania nadpłaty we wpłatach z zysku oraz w podatkach dochodowych w art. 73 § 2 Ordynacji podatkowej. Przepis ten określa bowiem moment powstania nadpłaty w podatkach, w których nadpłata ma charakter systemowy.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, kwotę nadpłaconych zaliczek na poczet wpłat z zysku, za okres w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, uznać należy za nadpłatę w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. A zatem, podobnie jak ma to miejsce w przypadku podatków dochodowych, spółka objęta obowiązkiem w zakresie wpłat z zysku może, zdaniem Wnioskodawcy, ubiegać się o zwrot nadpłaconych zaliczek, po złożeniu rocznej deklaracji o wpłatach z zysku należnych za rok obrotowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względnie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl