Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-835/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę kapitałową do spółki komandytowo - akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci aktywów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę kapitałową do spółki komandytowo - akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci aktywów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada pewne aktywa, w tym papiery wartościowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej łącznie: aktywa), które nabył w przeszłości za określoną cenę (dalej: cena historyczna). Obecnie Podatnik zamierza objąć akcje w spółce komandytowo - akcyjnej (dalej: Spółka) w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych aktywów.Ze względu na upływ czasu pomiędzy momentem nabycia przez Podatnika aktywów, a ich wniesieniem do Spółki, wartość tych aktywów uległa zmianie. W momencie wniesienia aktywów do Spółki wartość składników zostanie ustalona na podstawie wyceny (aktualna cena rynkowa), a ich wartość wskazana w statucie Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę (spółkę z o.o.) do Spółki (spółki komandytowo - akcyjnej) wkładu niepieniężnego w postaci aktywów powoduje powstanie przychodu u Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu do Spółki nie powoduje powstania przychodu podatkowego u Wnioskodawcy.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze. zm.), przychodem jest m.in.: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten dotyczy jedynie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz wkładów w spółdzielniach. W konsekwencji nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowi odpłatnego zbycia na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli nie powoduje powstania przychodów.Analogiczne stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe, np. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu (postanowienie z dnia 16 lutego 2007, nr 1-3/415/3/07), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białymstoku (postanowienie z dnia 12 maja 2006, nr RO-XV/415/p.d.o.f.-193/152/JS/06) oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik (postanowienie z dnia 26 stycznia 2006, nr PB414/139/05/EB), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach (US.OP/423/35/2007 k.r./21220/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl