Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-834/08/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik posiada aktywa w postaci akcji spółek akcyjnych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnik zamierza wnieść posiadane akcje do zamkniętego funduszu inwestycyjnego zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) i w ten sposób pokryć cenę obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych.

Podatnik rozważa także zbycie w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych objętych w ramach powyższej procedury albo ich umorzenie zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz postanowieniami statutu funduszu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie akcji powoduje powstanie przychodu dla Podatnika, czy też przychód Podatnika powstanie w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za akcje albo ich umorzenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie certyfikatów inwestycyjnych za akcje jest wydarzeniem neutralnym podatkowo dla Podatnika. W szczególności, nie powstanie po stronie Podatnika przychód z tytułu objęcia certyfikatów w zamian za wniesione akcje. Przychód podatkowy powstanie natomiast w momencie zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz, U. z 2004 r. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.), możliwe jest wniesienie do funduszu wpłat w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, a także w przypadkach wskazanych w ustawie, papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziałów w spółkach z o.o. (w myśl art. 2 pkt 34 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, W konsekwencji pod pojęciem papierów wartościowych należy rozumieć: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o FI, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Dokonywana na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o FI operacja wniesienia wpłaty do funduszu w formie papierów wartościowych (akcji) lub udziałów spółek z o.o. jest jednocześnie elementem transakcji nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Ta specyficzna operacja nie znajduje swojej definicji w innych ustawach, w tym w kodeksie cywilnym. Powyższa operacja nie jest rodzajem aportu, bowiem instytucja aportu jest swoistą instytucją prawa handlowego, gdzie aport (wkład niepieniężny) wnoszony jest na pokrycie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Wniesienie aportu podlega ściśle określonej przepisami kodeksu spółek handlowych procedurze, a wnoszący aport nabywa szereg regulowanych kodeksem uprawnień (z których tylko część ma charakter majątkowy), w tym nabywa prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników, jak też prawo wyboru innych władz spółki. Natomiast objęcie certyfikatów inwestycyjnych nie daje uczestnikowi funduszu uprawnień podobnych do powyższych. W związku z powyższym, wniesienie papierów wartościowych do funduszu przyjmuje swoistą dla ustawy o funduszach inwestycyjnych formę wpłaty do funduszu nieuregulowaną bezpośrednio w innych aktach prawnych, jak np. kodeks cywilny.

Mając na uwadze powyższe Spółka stwierdza, że objęcie certyfikatów inwestycyjnych za akcje stanowi czynność specyficzną, nieporównywalną do innych transakcji dopuszczalnych zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nie stanowi również transakcji sprzedaży/kupna akcji. Nie mieści się również w definicji aportu. Ze względu na brak przepisów podatkowych, które regulowałyby konsekwencje podatkowe takiej operacji, w szczególności sposób ustalenia dochodu na operacji objęcie certyfikatów inwestycyjnych za akcje oraz sposób ustalenia kosztu podatkowego z tytułu takiej transakcji, należy zdaniem Podatnika przyjąć, że operacja taka jest dla niego neutralna podatkowo. W konsekwencji Podatnik nie rozpoznaje przychodu w dacie objęcia certyfikatów w funduszu w zamian za wnoszone akcie. Przychód podatkowy powstanie natomiast w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych przez Podatnika lub ich umorzenia.

Na tle przedstawionych zdarzeń przyszłych stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych, niż zdematerializowane, papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych w przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto.

W momencie wniesienia papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane.

Powołane regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, iż wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi szczególną formę ich zbycia. Przemawia za tym także fakt, iż w odniesieniu do udziałów w spółce z o.o. wniesienie ich do funduszu związane będzie z obowiązkiem zachowania wymogów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), regulującymi m.in. kwestię formy prawnej zbycia udziałów w spółce z o.o. (art. 180 k.s.h.), jak również zawiadomienia spółki o fakcie zbycia udziałów (art. 187 § 1 k.s.h.).

Reasumując, poprzez wniesienie papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. do funduszu inwestycyjnego, w zamian za jednostki uczestnictwa, dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych, tj. certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do tego należy ocenić skutki tej transakcji w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Z powyższego wynika, iż wartość pieniężna nabywanych certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podmiotu wnoszącego do funduszu inwestycyjnego udziały w spółce z o.o. lub inne niż zdematerializowane papiery wartościowe.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl