Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-797/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 12 września 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości:

1.

zaliczenia do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

- ustawowych odsetek od należności czynszowych, opłaconych po terminie,

- należności odzyskanych przez komornika poprzednio spisanych w koszty operacyjne w związku z bezskuteczną egzekucją, dotyczącą zaległych opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych i garaży, użytkowanych przez mieszkańców Spółdzielni,

- zwróconych kosztów sądowych, komorniczych, zastępstwa procesowego dotyczących należności czynszowych, od lokali i pomieszczeń zaliczonych do zasobów mieszkaniowych,

- rozwiązanych odpisów aktualizujących należności czynszowych dotyczących zasobów mieszkaniowych,

- przychodów z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji - zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego - a ustanowienie zaliczone do zasobów mieszkaniowych,

- zwrotu nienależnie naliczonego w 2006 r. podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni,

- otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych (np. z tytułu kradzieży, zniszczenia, zalania, dewastacji majątku itp.), zaliczonego do zasobów mieszkaniowych,

- dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w formie ustanowienia odrębnej własności,

- opłat od garaży - zarówno wolnostojących, jak i znajdujących się w budynku mieszkalnym, uzyskanych od członków spółdzielni, będących mieszkańcami Spółdzielni,

- wynagrodzeń płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, przysługujące zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz art. 3 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o ile związane są z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w gospodarce zasobami mieszkaniowymi,

2.

złożenia korekty zeznania podatkowego za 2007 r.

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z ww. tytułów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też, pismem z dnia 24 listopada 2008 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP 8 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przychodami Spółdzielni mieszkaniowej są opłaty eksploatacyjne od lokali mieszkalnych i garaży, które stanowią zasoby mieszkaniowe. Od należności czynszowych opłaconych po terminie Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe (których nie opodatkowuje) zgodnie z pismem Ministra Finansów z 5 marca 2008 r. w sprawie dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwolnionych z podatku CIT - znak DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82). Natomiast zalicza do przychodów nie związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i opodatkowuje:

* należności odzyskane przez komornika poprzednio spisane w koszty operacyjne w związku z bezskuteczną egzekucją, dotyczącą zaległych opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych i garaży,

* zwrot kosztów sądowych, komorniczych, zastępstwa procesowego dotyczących należności czynszowych,

* rozwiązane odpisy aktualizujące należności czynszowe,

* przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji - zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego - a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej,

* zwrot nienależnie naliczonego w 2006 r. podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących zasoby Spółdzielni,

* otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych (np. kradzież, zniszczenia, zalania, dewastacja majątku itp.),

* dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w formie ustanowienia odrębnej własności,

* opłaty od garaży - zarówno wolnostojących, jak i znajdujących się w budynku mieszkalnym - uzyskane od członków spółdzielni,

* wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, przysługujące zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz art. 3 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o ile związane są z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych tej gospodarce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia może zaliczyć wszystkie wymienione w poz. 50 wniosku przychody, do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a jeżeli tak, to czy może to zastosować do zdarzeń zaistniałych w 2007 r. (w formie korekty zeznania podatkowego CIT-8 za 2007 r.).

Zdaniem Spółdzielni wszystkie przychody wymienione w części opisującej zaistniały stan faktyczny związane są z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Przychody te mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia uważa, iż potwierdzeniem jej sugestii jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej W Bydgoszczy z 26 maja 2008 r. sygn. ITB3/423-68/08/PS.

W piśmie uzupełniającym wniosek z dnia 8 września 2008 r. Spółdzielnia wskazała, iż zaistniały stan faktyczny przedstawiony w poz. 50 opisuje przychody dotyczące 2008 r.. Od 1 stycznia 2007 r. (wejście w życie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy) do chwili obecnej w związku z brakiem wiążącej wykładni Spółdzielnia być może błędnie interpretuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i opodatkowała wymienione we wniosku przychody. Jeżeli więc interpretacja Ministra Finansów będzie zbieżna ze stanowiskiem Spółdzielni, to uważa ona, że wyjaśnienie to można zastosować również do zakończonego już roku podatkowego 2007, który działał pod rządami tej samej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym Spółdzielnia uważa, że w zeznaniu CIT-8 za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazała zobowiązanie podatkowe w wysokości większej od należnej i wpłaciła zadeklarowany podatek. Zgodnie z rozdziałem 10, art. 81 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej może skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Według Spółdzielni przyczyną hipotetycznej nadpłaty były rozbieżne i niejednoznaczne dotychczasowe interpretacje urzędów skarbowych, które pojawiały się od 1 stycznia 2007 r. do nadal i brak wiążącej wykładni stosowania przez wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

* dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

* dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu należy odwołać się do definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasobów mieszkaniowych.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

* znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,

* pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

* urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Wymienione wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych. Opłaty (czynsze) związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ww. ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody spółdzielni mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Należy zatem stwierdzić, iż:

* odsetki ustawowe od zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących obiektów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

* należności odzyskane przez komornika poprzednio spisane w koszty operacyjne w związku z bezskuteczną egzekucją, dotyczącą zaległych opłat eksploatacyjnych dotyczących obiektów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

* zwroty kosztów sądowych, komorniczych, zastępstwa procesowego dotyczących należności czynszowych od obiektów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

* rozwiązane odpisy aktualizujące należności czynszowe dotyczące obiektów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

* wolne środki otrzymane w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji - zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego - a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej,

* zwrot nienależnie naliczonego w 2006 r. podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów związanych z zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

* otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych (np. z tytułu kradzieży, zniszczenia, zalania, dewastacji majątku zaliczonego do zasobów mieszkaniowych),

* dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w formie ustanowienia odrębnej własności,

* opłaty od garaży - zarówno wolnostojących, jak i znajdujących się w budynku mieszkalnym, uzyskanych od członków spółdzielni, będących zarazem jej mieszkańcami,

* wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, przysługujące zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz art. 3 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o ile związane są z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych tej gospodarce,

stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, mające wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Uprawnienia do złożenia korekt ulegają jedynie zawieszeniu w sytuacjach wskazanych w art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji, tj. na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą i przysługują nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Reasumując należy przyjąć, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji.

Jeżeli w wyniku korekty deklaracji powstanie nadpłata, Spółdzielnia stosownie do postanowień art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl