Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-780/08/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu konwersji pożyczki na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu konwersji pożyczki na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.

Spółka Sp. z o.o. (dalej - Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej - strefa) na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej - zezwolenie), na podstawie art. 16 ust. 1,7 i 8 i art. 17 ust. 1 ustawy strefowej do dnia 8 sierpnia 2016 r. W zezwoleniu ustalone zostały następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

a.

termin rozpoczęcia działalności - do dnia 1 czerwca 2003 r.,

b.

zatrudnienie pracowników - 45 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. i w latach następnych

c.

poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości 8.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

Wszystkie wymienione powyżej warunki zostały spełnione w określonych w zezwoleniu terminach.

2.

Zezwolenie zostało częściowo zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz decyzją Ministra Gospodarki i Pracy. Zmiany dotyczyły rozszerzenia przedmiotu działalności tej Spółki. Na mocy ww. decyzji z dnia 8 kwietnia 2003 r. Wnioskodawca uzyskał rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej określony w zezwoleniu o pozycję:

26.82.16 - 30. mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (to rozszerzenie dotyczy tzw. piany poliuretanowej).

3.

Spółka jest "małym przedsiębiorcą" w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.) w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniająca ustawę strefową).

4.

Z uwagi na fakt, iż Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie przed dniem 1 stycznia 2001 r., jako "mały przedsiębiorca", korzysta ze zwolnień i preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tzw. "starych zasadach" tj. w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę strefową.

5.

Wnioskodawca nie wystąpił do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zmianę zezwolenia polegającą na zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 ustawy zmieniającej ustawę strefową (zgodnie z art. 6 tej ustawy). Jednak z uwagi na brzmienie art. 5 ustawy zmieniającej ustawę strefową należy przyjąć, że zasady określone w tym przepisie odnoszą się do Spółki z mocy samego prawa, bez konieczności składania wniosku o zmianę zezwolenia w trybie art. 6 ustawy zmieniającej ustawę strefową.

6.

Na budowę zakładu oraz inne inwestycje związane z działalnością, która miała być i jest obecnie prowadzona na terenie SSE, jak również na prowadzenie bieżącej działalności na terenie Strefy, a w szczególności na finansowanie dostaw surowców i materiałów do produkcji piany poliuretanowej (wyrób strefowy), Spółka otrzymywała środki pieniężne m.in. od swoich udziałowców (wspólników) na podstawie oprocentowanych umów pożyczek. Oprocentowanie tych pożyczek odpowiadało standardom rynkowym (tytułem przykładu można wskazać oprocentowanie w wysokości trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR na określony dzień powiększonego o 2% w stosunku rocznym).

7.

Środki finansowe z tytułu umów pożyczek zawieranych ze wspólnikami Spółki nie były wystarczające jednak na finansowanie bieżącej działalności tej Spółki. Dlatego też Spółka zmuszona była uzyskać środki finansowe z innych źródeł, w tym z kredytu bankowego. W konsekwencji, Wnioskodawca w dniu 18 maja 2005 r. zawarł z Bankiem umowę o finansowanie (dalej - umowa o finansowanie). Integralną częścią umowy o finansowanie były porozumienia zawarte z Bankiem przez Pożyczkodawców o podporządkowaniu zobowiązaniom wobec Banku innych zobowiązań. Takie same porozumienia zostały również zawarte w 2006 r. przy odnawianiu umowy kredytowej. Zgodnie z § 2 tych porozumień, udzielone Spółce przez jej wspólników pożyczki pieniężne zostały podporządkowane w stosunku do kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy o finansowanie, co oznacza, że kredyt udzielony przez Bank musi być bezwarunkowo spłacony w całości wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi przed dokonaniem jakiejkolwiek spłaty pożyczek udzielonych Spółce przez Wspólników.

8.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca zamierza nadal rozwijać prowadzoną na terenie SSE działalność, a do jej rozwoju potrzebuje środków finansowych, wspólnicy Spółki będący jednocześnie pożyczkodawcami, rozważają możliwość rozwiązania zawartych umów pożyczek i przekazania pożyczek pieniężnych (lub tych pożyczek wraz z naliczonym na konkretny dzień oprocentowaniem) jako dopłatę zwrotną na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Taki zamiar jest podyktowany również naciskiem Banku, który cały czas wymaga od Spółki jak najlepszych wyników finansowych, a ponadto faktem, iż pożyczkodawcy do czasu zwrotu kredytu udzielonego przez Bank na podstawie umowy o finansowanie, praktycznie nie mogą liczyć na zwrot udzielonych pożyczek. Należy dodać, iż w umowie Spółki Wnioskodawcy została przewidziana możliwość wniesienia dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy rozwiązanie zawartych przez wspólników Spółki z tą Spółką umów pożyczek i przekazanie tych pożyczek (ewentualnie tych pożyczek wraz z naliczonym oprocentowaniem) przez wspólników Spółki - na podstawie stosownych porozumień oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników Wnioskodawcy - jako dopłaty na kapitał zapasowy Spółki spowoduje powstanie po jej stronie przychodu.

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodem m.in. jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej (a więc również w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) objęta w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i 11 u.p.d.p., do przychodów m.in. nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek, jak również dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uwzględniając zatem brzmienie przytoczonych powyżej przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonanie wspomnianego "przekształcenia" (konwersji) udzielonych przez wspólników Spółce pożyczek (ewentualnie pożyczek wraz naliczonym na określony dzień oprocentowaniem) tj. rozwiązanie umów pożyczek na podstawie stosownych porozumień oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników Wnioskodawcy, a następnie przekazanie tych pożyczek (ewentualnie pożyczek wraz z naliczonym na określony dzień oprocentowaniem) przez wspólników Spółki jako dopłaty na kapitał zapasowy Spółki nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu. Dokonanie dopłat nastąpi bowiem zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych, a możliwość ich wniesienia przewiduje umowa Spółki. Wniesienie dopłat na kapitał zapasowy nie spełnia również warunku uzasadniającego powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.p., gdyż taka czynność nie stanowi wniesienia aportu na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Ponadto zarówno otrzymanie bądź zwrot pożyczki, jak i dokonanie dopłat nie stanowią przychodów na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 1 i 11 u.p.d.p., co oznacza, iż dokonanie wspomnianej konwersji pożyczek na dopłaty jest neutralne podatkowo. Nie można również uznać, iż po stronie Spółki powstanie z tego powodu przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.p. Dokonanie takiej konwersji powoduje wprawdzie wygaśnięcie po stronie Spółki obowiązku zwrotu pożyczki na rzecz pożyczkodawców, ale jednocześnie Wnioskodawca nabywa wobec pożyczkodawców roszczenie o zapłatę dopłat, której otrzymanie, jak i zwrot nie stanowią przychodów na gruncie u.p.d.p. W takiej sytuacji nie może zatem po stronie Spółki powstać z tego tytułu przychód, gdyż oznaczałoby to, że przychód generuje dokonanie konwersji pożyczek na dopłaty, które - jako określone świadczenia na gruncie ww. przepisów u.p.d.p. - przychodów nie stanowią. Taka sytuacja w sposób oczywisty naruszałaby zasadę racjonalnego ustawodawcy. Należy również podkreślić, iż żaden przepis u.p.d.p. wprost nie przewiduje powstania przychodu w przypadku dokonania konwersji pożyczki na dopłaty zwrotne do kapitału zapasowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl