IBPB3/423-74/08/CzP (KAN-784/08) - Jakie wystąpią po stronie Spółki skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, związane z otrzymaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności oraz otrzymanych w formie stosownej dotacji od Gminy Ś. środków przeznaczonych na finansowanie usług doradczych w zakresie środowiska naturalnego dotyczących stawu?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-74/08/CzP (KAN-784/08) Jakie wystąpią po stronie Spółki skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, związane z otrzymaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności oraz otrzymanych w formie stosownej dotacji od Gminy Ś. środków przeznaczonych na finansowanie usług doradczych w zakresie środowiska naturalnego dotyczących stawu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych powstałych w związku z otrzymaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności,

*

nie uznania wydatków sfinansowanych z ww. środków za koszty uzyskania przychodu,

*

uznania, że wyniki badań i analiz, a zwłaszcza studium wykonalności nie będą stanowiły wartości niematerialnej i prawnej oraz prac rozwojowych,

-

jest prawidłowe,

-

skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych powstałych w związku z otrzymaniem środków od Gminy za pośrednictwem Związku Międzygminnego,

-

nie uznania wydatków sfinansowanych tymi środkami za koszty uzyskania przychodów,

-

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych powstałych w związku z otrzymaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności,

*

nie uznania wydatków sfinansowanych z ww. środków za koszty uzyskania przychodu,

*

uznania, że wyniki badań i analiz, a zwłaszcza studium wykonalności nie będą stanowiły wartości niematerialnej i prawnej oraz prac rozwojowych,

*

skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych powstałych w związku z otrzymaniem środków od Gminy za pośrednictwem Związku Międzygminnego,

*

nie uznania wydatków sfinansowanych tymi środkami za koszty uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Samorządowy Związek Międzygminny. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, a jej założycielem jest Samorządowy Związek Międzygminny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania zadań własnych Związku Samorządowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka wodno-ściekowa należy do zadań własnych miast Ch. i Ś., które to zadania zostały przekazane Związkowi Samorządowemu, a Związek Samorządowy z kolei realizuje je w ramach Spółki, którą jako jedyny udziałowiec w pełni kontroluje. Przedmiotem działalności Spółki, oprócz rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków, jest również m.in. pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, czy prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego.

Związek Międzygminny zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 3 listopada 2004 r. porozumienie w sprawie realizacji Projektu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Ch.-Ś". W tym porozumieniu Fundusz działał na rzecz Ministra Środowiska w charakterze Instytucji Pośredniczącej II szczebla. Na mocy wspomnianego porozumienia Związek Samorządowy ma otrzymywać pomocowe środki finansowe z Funduszu Spójności, które zostały pozyskane przez Polskę w ramach programu pomocy pod nazwą Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 19 grudnia 2003 r. Środki te mają być m.in. przeznaczone na zbadanie przyczyn zanieczyszczania stawu w Ś. oraz opracowanie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i analiz, studium wykonalności (feasibility study) przywrócenia elementów przyrodniczych na tym obszarze do stanu właściwego, tj. do stanu równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zawartą w dniu 5 maja 2005 r. pomiędzy Związkiem a Spółką, umową o przekazanie realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Ch.-Ś." Spółka jako inwestor przejęła wynikające z ww. porozumienia z 3 listopada 2004 r. prawa i obowiązki Związku Samorządowego, który jest beneficjentem końcowym. Zawarcie ww. umowy z dnia 5 maja 2005 r., nastąpiło za zgodą Funduszu i po uzyskaniu opinii wszystkich zainteresowanych organów. Obecnie to zatem Spółka jest uprawniona do bezpośredniego otrzymania środków objętych tym Projektem. Środki finansowe są bezpośrednio wypłacane na rzecz Spółki, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez Spółkę, na podstawie planu finansowego, który faktycznie ma charakter określający zapotrzebowanie na te środki. Zaznaczyć należy, że zarówno Spółka, jak i Związek są podatnikami podatku VAT.

Spółka ogłosiła przetarg na usługę doradczą w zakresie środowiska naturalnego w zakresie:

a.

zbadania przyczyn zanieczyszczenia stawu w Ś. wraz z opracowaniem, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i analiz, studium wykonalności (feasibility study), przywrócenia elementów przyrodniczych na tym obszarze do stanu właściwego, tj. stanu równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, oraz

b.

przeprowadzenia dla wybranego wariantu najkorzystniejszego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie wniosku aplikacyjnego o wsparcie realizacji przedsięwzięcia za środków Unii Europejskiej.

Zakres przedmiotu tego zamówienia obejmuje:

Etap I:

1.

Wykonanie wymaganego prawem projektu prac geologicznych, podlegającego zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

2.

Wykonanie niezbędnych robót geologicznych, analiz i badań fizykochemicznych w zakresie wód podziemnych, powierzchniowych (w tym stawu) oraz gruntów (w tym osadów dennych oraz gruntów zalegających pod stawem).

3.

Opracowanie i wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla opracowania studium oraz przekazanie w ilości egzemplarzy wymaganej przepisami, organowi administracji geologicznej.

Etap II:

1.

Opracowanie studium wykonalności.

2.

Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wybranego wariantu w studium wykonalności, z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, według procedur przepisów prawa ochrony środowiska.

3.

Opracowanie wniosku aplikacyjnego o wsparcie realizacji wybranego wariantu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego programu Operacyjnego województwa śląskiego.

Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia są w 70% zagwarantowane przez Fundusz w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Ch.-Ś.". Środki te będą uruchomione na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Spółkę (tj. na podstawie planu finansowego), po ostatecznym wyborze podmiotu realizującego to zamówienie (tj. po podpisaniu przez Spółkę umowy z takim podmiotem). Natomiast 30% środków pieniężnych koniecznych dla realizacji tego zamówienia zapewnia Gmina Ś., która przekaże odpowiednią pulę tych środków, w formie dotacji, do dyspozycji Związku, który z kolei ma te środki przekazać Spółce na pokrycie konkretnych faktur związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia. Środki finansowe, o których mowa powyżej, dotyczą wyłącznie przedmiotu zamówienia określonego powyżej tj. dotyczą wyłącznie opisanej powyżej usługi doradczej, nie dotyczą natomiast samego wykonania rewitalizacji stawu. Staw ten stanowi własność Gminy Ś. Zarówno Związek, jak i Spółka nie zawierały z gminą Ś jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby wykorzystywanie tego stawu w szczególności na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Staw ten ma charakter stawu retencyjnego. Staw ten jest silnie zanieczyszczony. Obok wspomnianego stawu znajduje się wprawdzie przepompownia Spółki, ale z technicznego punktu widzenia nie sposób obecnie jednoznacznie wyjaśnić, czy a jeżeli tak to jaki, istnieje związek pomiędzy projektem rewitalizacji stawu, a działalnością prowadzoną przez Spółkę oraz osiąganymi przez nią przychodami. Nie sposób zatem obecnie stwierdzić, jakie korzyści mogłoby przynieść Spółce korzystanie z tego stawu. Należy również zaznaczyć, iż Spółka nie dysponuje zaświadczeniem wydanym przez Urząd komitetu Integracji Europejskiej, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie podatku VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jakie wystąpią po stronie Spółki skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, związane z otrzymaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności oraz otrzymanych w formie stosownej dotacji od Gminy Ś. środków przeznaczonych na finansowanie usług doradczych w zakresie środowiska naturalnego dotyczących stawu, a w szczególności czy:

*

środki te będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,

*

wydatki sfinansowane tymi środkami będą stanowiły po stronie Spółki koszty uzyskania przychodów,

*

uzyskany w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia efekt w postaci wyników badań i analiz, a zwłaszcza w postaci studium wykonalności projektu będzie stanowił wartość niematerialną i prawną bądź pracę badawczo-rozwojową?

Zdaniem Wnioskodawcy staw stanowi urządzenie wodne tj. urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem urządzeniem wodnym są również stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów. Pojęcie "urządzenia wodnego" zgodnie z art. 9 ust. 19 Prawa wodnego w zasadzie odpowiada pojęciu "budowli" w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2007 r., sygn. akt OSK 1814/04, publ. LEX 190576). Staw jako urządzenie wodne (a więc zasadniczo budowla) może zatem zostać uznany za środek trwały (Grupa 2 KŚT "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej").

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa wodnego, utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Z kolei w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści; ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek właściciela urządzenia wodnego, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego (art. 64 ust. 1a prawa wodnego).

Z przytoczonych powyżej przepisów Prawa wodnego wynika zatem, że staw może być uznany za urządzenie wodne (środek trwały) Gminy Ś. Jakiekolwiek zatem działania Spółki dotyczące tego stawu nie będą dotyczyły jej własności. Spółka nie partycypowała bowiem w kosztach utrzymania tego stawu na podstawie jakiejkolwiek decyzji właściwego organu. Spółka nie jest zatem zobowiązana do poniesienia takich kosztów, skoro, jak już wskazano powyżej, nie sposób stwierdzić, aby odnosiła jakiekolwiek korzyści z tytułu korzystania z tego stawu.

Otrzymanie przez Spółkę środków finansowych z Funduszu Spójności jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z kolei ewentualnie przekazana Spółce przez Gminę Ś. dotacja jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Należy również zaznaczyć, iż wydatki sfinansowane tymi środkami nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.

Natomiast w sytuacji, gdyby Spółka dokonała finansowania tych wydatków częściowo z własnych środków (a nie ze środków Funduszu Spójności oraz środków z dotacji Gminy Ś.), to wydatki w tej części mogłyby stanowić koszt uzyskania przychodów tylko wówczas, gdyby generowały lub mogły generować przychody w przyszłości. Przykładowo, w ocenie Spółki, takie wydatki mogłyby stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w przypadku, gdyby została zawarta umowa z Gminą Ś., na mocy której Spółka zobowiązałaby się na rzecz tej gminy do zrewitalizowania, za wynagrodzeniem, urządzenia wodnego jakim jest staw (przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 64 ust. 1 i 1a Prawa wodnego), a elementem ściśle związanym z tą rewitalizacją byłoby uprzednie zlecenia sporządzenia stosownej dokumentacji (studium). Tego rodzaju wydatki mogłyby ewentualnie stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki (w części pokrytej własnymi środkami) również wtedy, gdyby przykładowo Spółka dokonała odsprzedaży sporządzonej dokumentacji (studium) na rzecz Gminy Ś.

W ocenie Spółki ewentualnie uzyskany w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia efekt w postaci wyników badań i analiz, a zwłaszcza w postaci studium wykonalności projektu nie będzie stanowił wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. W szczególności nie będzie można takiego efektu tych prac uznać za wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), ponieważ jednym z warunków do uznania takich informacji za wartość niematerialną i prawną jest ich wykorzystywanie na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Natomiast w przypadku Spółki, w stanie faktycznym istniejącym w dniu sporządzania niniejszej opinii, nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić istnienia związku pomiędzy tymi pracami, a działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Zdaniem Spółki nie będzie można również wyników realizacji zamówienia uznać za prace rozwojowe w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi bowiem, że odpisom amortyzacyjnym zaliczanym do kosztów podatkowych podlegają koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

2.

techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

3.

koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Od poniesionych kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, posiadających gospodarczo-użytkowy oraz produkcyjno-technologiczny charakter, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych. Z przedstawionych kryteriów wynika, iż amortyzowane koszty prac rozwojowych dotyczą również sprzedawanych produktów (pkt 3). Do celów podatkowych od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych okres amortyzacji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a do celów bilansowych nie może przekraczać 5 lat.

Prace rozwojowe powinny być już rozpoznane na etapie testów, potwierdzających techniczne i ekonomiczne walory wypracowanych w ich wyniku produktów oraz możliwości firmy odnośnie ich pomyślnego wdrożenia. W przeciwnym przypadku wszelkie koszty ponoszone na działalność rozwojową powinny obciążyć bezpośrednio wynik finansowy podmiotu. Z przepisów podatkowych expressis verbis wynika, iż koszty prac rozwojowych niezaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, na przykład z tego powodu, że zostały zakończone wynikiem negatywnym, stają się kosztem uzyskania przychodów w r. podatkowym, w którym zostały zakończone (art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.) (oczywiście przy uwzględnieniu zasady wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.). Rozliczenie w koszty podatkowe prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym jest istotne m.in. z tego powodu, iż w wyniku niepowodzenia tychże prac podatnik nie może z reguły odzyskać nawet części poniesionych nakładów, w przeciwieństwie do inwestycji w rzeczowy majątek trwały, które nawet jeśli nie przyniosły zamierzonego efektu gospodarczego, to i tak mogą posiadać pewną wartość likwidacyjną. Jeśli zatem w wyniku nakładów poniesionych na rozwój firma uzyska pozytywny efekt gospodarczy, wówczas nakłady te powinny zostać zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i staną się kosztem uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne (z tym, że należy uwzględnić przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p.). W przypadku, gdy efekt tych prac okazałby się negatywny, wówczas całość poniesionych nakładów stanie się kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w dacie pozyskania wiedzy w zakresie ich rezultatów.

Z powyższych wywodów jednoznacznie wynika, że za prace rozwojowe uznaje się jedynie takie, których techniczna (technologiczna) przydatność została wykazana, a koszty tych prac mają być pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Tych przesłanek, w ocenie Spółki ewentualne wyniki realizacji zamówienia dotyczące stawu spełniać jednak nie będą.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Jak wynika ze stanu faktycznego, zgodnie z umową zawartą w dniu 5 maja 2005 r. pomiędzy Związkiem a Spółką o przekazanie realizacji projektu Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Ch.-Ś." Spółka jako inwestor przejęła, wynikające z porozumienia z 3 listopada 2004 r. prawa i obowiązki Związku Samorządowego, który jest beneficjentem końcowym. Zawarcie ww. umowy z dnia 5 maja 2005 r. nastąpiło za zgodą Funduszu i po uzyskaniu opinii wszystkich zainteresowanych organów. Obecnie Spółka jest uprawniona do bezpośredniego otrzymania środków objętych tym Projektem. Środki finansowe są bezpośrednio wypłacane na rzecz Spółki na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez Spółkę, na podstawie planu finansowego, który faktycznie określa zapotrzebowanie na te środki.

Z uwagi na powyższe, pomocowe środki finansowe otrzymane przez Spółkę z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Ze stanu faktycznego wynika, iż pozostałe 30% środków pieniężnych koniecznych dla realizacji projektu zapewnia Gmina Ś., która przekaże odpowiednią ich pulę w formie dotacji do dyspozycji Związku Międzygminnego. Otrzymane od Gminy środki Związek przekaże Spółce, na pokrycie konkretnych faktur związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Z powyższego wynika, że wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy. Jest nim Związek Samorządowy, ponieważ to on otrzymuje środki finansowe od Gminy. Stąd stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe. Środki finansowe otrzymane za pośrednictwem Związku stanowią zatem przychód do opodatkowania.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

W związku z powyższym, że środki otrzymane z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, wydatki sfinansowane z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. A zatem stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast środki otrzymane za pośrednictwem Związku Międzygminnego stanowią przychody Spółki do opodatkowania, a zatem wydatki dotyczące zrewitalizowania stawu K. pokryte tymi środkami stanowią koszty uzyskania przychodów. Stąd stanowisko Spółki w tym zakresie jest nieprawidłowe.

W myśl art. 16b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2.

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3.

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

4.

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5.

licencje,

6.

prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

7.

wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

a

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b

techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c

z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

W świetle powyższego uzyskany w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia efekt w postaci wyników badań i analiz, a zwłaszcza w postaci studium wykonalności nie będzie stanowił wartości niematerialnej i prawnej ani prac rozwojowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl