Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-697/08/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 19 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na opracowanie wniosku o dotację do kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków na opracowanie wniosku o dotację do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2007 r. zlecił opracowanie wniosku o dotację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006. Priorytet 2 bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Działanie 2.2 wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.

Poddziałanie 2.2.1 wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Na wykonanie tej usługi Wnioskodawca zawarł umowę z wyspecjalizowaną firmą i uzgodnił kwotę wynagrodzenia z tego tytułu.

Wniosek został zakwalifikowany do realizacji i w dniu 14 czerwca 2007 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Zakup i Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Obróbki i Hartowania Szkła".

Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 8 227 000 zł w tym wydatki kwalifikowane 8 080 000 zł. Kwota dofinansowania stanowi 60% wydatków kwalifikowanych i wynosi 4 848 000 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 30 czerwca 2008 r. a jego realizacja i udokumentowanie sprawdzone przez Regionalną Instytucję Finansującą.

Wniosek o płatność Wnioskodawca złożył 11 lipca 2008 r. i oczekuje na wpływ środków z dotacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na opracowanie wniosku o dotację, poniesione zgodnie z zawarta umową z firmą specjalistyczną (doradczą) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu.

Według Wnioskodawcy w poradnikach i opracowaniach różnych instytucji publikowane są różne interpretacje tego zagadnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego dotacją Unii Europejskiej - Działanie SPOWKP/2.2.1 i poniesieniem kosztów sporządzenia wniosku o dotację Wnioskodawca uważa, że wydatek ten winien stanowić koszty uzyskania przychodu gdyż:

- zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zwiększają wartość produkcji Spółki, która stanowi przychód opodatkowany,

- wydatki te nie zostały ujęte w kwocie kosztów kwalifikowanych (w tym również do zwrotu dotacji),

- nie zwiększają wartości początkowej środków trwałych,

- równowartość odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Według Spółki należy podkreślić, że wydatki na usługę w zakresie przygotowania wniosku o dotację mają związek z przychodami opodatkowanymi, gdyż zakupione środki trwałe będą użytkowane w produkcji. Otrzymana dotacja ma z założenia zwiększyć przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzona działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują, jak już wspomniano, podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. W ocenie organu podatkowego do takich kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć koszty sporządzenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej.

Uznanie kosztów przygotowania i złożenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej za koszty pośrednie oznaczać będzie, iż podlegać będą one potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Należy więc stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, iż wydatki poniesione przez Spółkę na opracowanie wniosku o dotację, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl