Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-687/08/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zwracał się uprzednio z wnioskiem o interpretację do ministra finansów w 2007 r.. Z uwagi na to, że zmianie uległ stan faktyczny, polegający m.in. na tym, że przesunięto planowany dzień debiutu spółki, ukazały się nowe orzeczenia oraz stanowiska w przedmiotowej sprawie, uzupełniono katalog przedmiotowych wydatków - zasadnym stało się ponowne zwrócenie z wnioskiem o udzielenie interpretacji.Wnioskodawca ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy poprzez dokonanie publicznej emisji akcji.Spółka planuje debiut giełdowy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2009 r..

Środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego spółka zamierza przeznaczyć na:

* podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zależnych, kontrolowanych przez Spółkę, które to spółki stanowią centra produkcyjno-usługowe w grupie kapitałowej Wnioskodawcy, w której Wnioskodawca jest Spółką dominującą oraz

* akwizycje kapitałowe dla pozyskania kolejnych ośrodków produkcyjno-usługowych grupy kapitałowej Wnioskodawcy.

Z powyższym wiążą się wydatki Spółki dotyczące przygotowana emisji m.in. związane z:

* doradztwem prawnym i ekonomicznym oraz audytami (m.in. przygotowanie prospektu emisyjnego, koszty badania sprawozdań finansowych, koszty doradztwa w zakresie reorganizacji spółki i grupy kapitałowej),

* kampanią reklamową i promocyjną (w tym szkolenia, koszty wynajmowania sali, druków materiałów, oraz koszty artykułów spożywczych podczas spotkań, itp.),

* ogłoszeniami wymaganymi prawem, zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia,

* wydatkami administracyjnymi (druk, dystrybucja i publikacja prospektu emisyjnego),

* tłumaczeniem i drukiem dokumentacji przygotowanej na potrzeby oferty publicznej, opłatami sądowymi, skarbowymi, notarialnymi, giełdowymi itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez publiczną emisję akcji stanowią - w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (określanej w dalszej części skrótem "ustawa o p.d.o.p.") - koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (kwalifikując je jako koszty związane z całokształtem działalności spółki) oraz czy w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publicznej emisji akcji poniesione wydatki do dnia podjęcia przedmiotowej decyzji stanowić będą koszty podatkowe w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z publiczną emisją akcji stanowić będą koszty uzyskania przychodów.Zgodnie z art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Takie podwyższenie wymaga zmiany statutu spółki.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest bezpośredniego odniesienia się do kwestii związanej z wpływem podwyższenia kapitału zakładowego na koszt uzyskania przychodów - dlatego też uznać należy, że ustawodawca powyższy problem odnosi do ogólnych unormowań zawartych w art. 15 ust. 1 ustawa o p.d.o.p.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawa o p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawa o p.d.o.p. Zatem każdy koszt podatkowy musi spełniać łącznie dwa warunki: po pierwsze musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów podatkowych lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tych przychodów, i po drugie koszt ten nie może być zaliczony do katalogu kosztów z art. 16 ust. 1 ustawa o p.d.o.p. oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w art. 16 ustawa o p.d.o.p., są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Zdaniem spółki w celu stwierdzenia, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, należy dokonać jego oceny pod kątem celowości, czyli dążenia danego wydatku do uzyskania przychodu. Rezultat w postaci osiągniętego konkretnego przychodu nie jest konieczny dla rozpoznania kosztu uzyskania przychodu, gdyż o zaliczeniu danego wydatku do kosztów decyduje jego przeznaczenie, a nie efekt w postaci realnie osiągniętego przychodu. Wynika z tego, że dany wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu także wówczas, gdy nie może być on bezpośrednio powiązany z określonym przychodem, ale gdy pozostaje on w pośrednim związku z przychodem osiąganym przez podatnika.W ocenie Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym istnieje bezsporny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi przez spółkę wydatkami, a jej przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Spółka posiada spółki zależne, z którymi ma podpisane na czas nieoznaczony umowy licencyjne, w ramach których realizuje przychody. Pozyskanie kapitału poprzez publiczną emisję akcji umożliwi podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zależnych, kontrolowanych przez Spółkę, z przeznaczeniem na inwestycje, co sprawi, że znacznemu wzrostowi ulegnie wielkość ich sprzedaży. To z kolei będzie bezpośrednio powodowało zwiększenie się przychodów spółki z tytułu opłaty licencyjnej. Poziom przychodów z tytułu opłaty licencyjnej jest proporcjonalny do wielkości sprzedaży wyrobów i usług realizowanych przez spółki zależne.

Ponadto Spółka posiada stosowne koncesje na dystrybucję i sprzedaż nośników energetycznych (energii elektrycznej, gazu, gazów technicznych). Zakładając że w spółkach zależnych nastąpi prognozowane zwiększenie produkcji i sprzedaży stwierdzić należy, że spowoduje to zwiększenie przez te spółki zależne zapotrzebowania na ww. nośniki energetyczne, a to sprawi, że Spółka zwiększy przychód z tego tytułu. Podkreślić należy, że sprzedaż mediów energetycznych przez spółkę w przychodach ogółem stanowi wielkość około 3/5.Zatem głównym źródłem dochodów Spółki są przychody z tytułu sprzedaży ww. mediów energetycznych oraz przychody z tytułu opłat licencyjnych. wydatki poniesione na emisje akcji można zaliczyć do kosztów, które będą miały charakter pośredni, albowiem uzyskanie środków pieniężnych z emisji i podwyższenie kapitału zakładowego w rezultacie przełoży się na poprawienie wyników finansowych Spółki oraz spółek zależnych od niej.Ponadto zdaniem Spółki, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawa o p.d.o.p., podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Podstawę opodatkowania wskazuje art. 7 ustawa o p.d.o.p. Przychód jest opodatkowany natomiast tylko i wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę.

Z kolei art. 7 ust. 3 ustawa o p.d.o.p. określa jakich kategorii kosztów, przychodów lub strat nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu do opodatkowania. Stąd też, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawa o p.d.o.p. przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się przychodów ze źródeł położonych na terytorium, polski lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniem podatkiem i dochodowym lub są wolne od podatku. W konsekwencji - zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawa o p.d.o.p. przy ustalaniu podstawy opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania tych przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 ustawa o p.d.o.p. wyraźnie odnosi się do dochodów niepodlegajacych opodatkowaniu lub wolnych od podatku. Natomiast art. 12 ust. 4 ustawa o p.d.o.p. odnosi się do kategorii przychodów, a nie dochodów. Wymienione w nim kategorie przychodów nie są przychodami niepodlegającymi opodatkowaniu lub wolnymi od podatku. Skoro wymienione w tym przepisie kategorie nie są przychodem, to tym samym nie mogą być przychodem wolnym od podatku lub przychodem zwolnionym - a to z kolei powoduje, że art. 7 ust. 3 ustawa o p.d.o.p. nie m do nich zastosowania.Spółka stoi na stanowisku, że publiczna emisja akcji jest tylko jednym ze sposobów na pozyskanie kapitału na rozwój i zwiększenie swojej działalności a nie celem samym w sobie - ¬zdaniem Spółki bardziej efektywnym w odróżnieniu do np. kredytu bankowego (którego to koszty pozyskania są niekwestionowanym kosztem podatkowym).

Wobec powyższego w ocenie Spółki brak jest podstaw do przyjęcia odmiennego stanowiska zakładającego, że koszty emisji akcji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu, zwłaszcza w sytuacji braku wyłączenia kosztów zamieszczonych w katalogu w art. 16 ust. 1 ustawa o p.d.o.p. Przyjęcie odmiennej interpretacji doprowadziłoby do sytuacji, w których podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych - jaką jest niewątpliwie wejście na Giełdę Papierów Wartościowych - byłoby w sposób znaczny i zarazem nieuzasadniony ograniczone.Jeśli chodzi o zaliczenie do kosztów podatkowych przedmiotowych wydatków w przypadku zaniechania emisji akcji, Spółka stoi na stanowisku, iż będą one również stanowić koszty uzyskania przychodu, ponieważ z przepisu art. 15 ust. 1 ustawa o p.d.o.p. nie wynika, iż określony wydatek musi koniecznie skutkować uzyskaniem przychodu podatkowego. Zdaniem spółki warunkiem decydującym o tym, czy dany wydatek może zostać uznany za koszt podatkowy jest jego ukierunkowanie na uzyskanie przychodu. W ocenie Spółki zamierzeniem ustawodawcy nie było uznanie za koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie tych wydatków, które w istocie przychód spowodowały. Zdaniem Spółki wydatki związane z emisją akcji w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publicznej emisji akcji winny stanowić koszty uzyskania przychodów, albowiem Spółka nie powinna ponosić konsekwencji w postaci niemożności zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które w danym czasie z ekonomicznego punktu widzenia były uzasadnione.

Reasumując, zdaniem Spółki należy uznać, iż wymienione w zapytaniu koszty związane, z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej oraz sporządzaniem prospektu emisyjnego, a także pozostałe niezbędne koszty związane z publiczną emisją akcji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia, oczywiście pod warunkiem właściwego ich udokumentowania. Konsekwencją bowiem emisji akcji będzie uzyskanie środków pieniężnych, które następnie zostaną przeznaczone na rozwój spółki m.in. poprzez dokapitalizowanie podmiotów zależnych lub akwizycję kapitałową (przejmowanie innych podmiotów), co w rezultacie będzie skutkowało generowaniem przychodu podatkowego. Wydatki dotyczące emisji akcji winny być traktowane jako koszty pośrednio związane z przychodami podatnika osiąganymi w związku z prowadzoną działalnością spółki, a nie łączone tylko z samym faktem podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto, zdaniem Spółki, przedmiotowe wydatki służą również zabezpieczeniu i zachowaniu źródeł przychodów, ponieważ uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią spółce ugruntowanie pozycji rynkowej i uczynią ją mniej podatną na ewentualne załamania rynku i koniunktury. Zaznaczyć należy, że nawet przyjmując, że poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, należą do kosztów, których wprost nie można przyporządkować do określonego przychodu, to mimo to uznać należy, że zabezpieczają źródła przychodów, poprzez zwiększanie konkurencyjności na rynku, pozyskanie nowych inwestorów; mają więc związek z prowadzoną działalnością Spółki a w konsekwencji z uzyskaniem przychodu. Ponadto w przedmiotowej sprawie istotnym jest to, że do zaliczenia wydatków do kosztów nie jest konieczne uzyskanie rezultatu w postaci konkretnego przychodu. Spółka ponosząc wydatki w związku z podjętą decyzją działa w granicach ryzyka gospodarczego, a więc nie jest w stanie przewidzieć czy działania, w przedmiotowej sprawie dotyczące publicznej emisji akcji, przyniosą spodziewany efekt. Brak jest unormowania, które uzależniałoby zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu, od skutku (rezultatu) w postaci osiągniętego konkretnego przychodu.

Stanowisko Spółki ma szerokie uzasadnienie z niżej przedstawionymi orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi:

1.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2005 r. (sygn. C-465/03).

2.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 545/08).

3.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 2218/07).

4.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2007 r. (sygn. akt SA/Gd 753/07).

5.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 marca 2007 r. (sygn. akt I SA/Lu 82/07).

6.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2006 r. (sygn. akt. I FSK 121/05).

7.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r. (sygn. akt. II FSK 191/05).

8.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2003 r. (sygn. akt. I SA/Wr 2934/01).

9.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2003 r. (sygn. akt. I SA/Wr 3043/00).

10.

Minister Finansów - pismo z dnia 10 czerwca 2002 r. (sygn. PB3/GM-8214-127/02).

11.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2007 r. (sygn. PO2/423-133/07/67389).

12.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego - postanowienie z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. P01/423-17/07/25419).

13.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego - postanowienie z dnia 21 marca 2007 r. I (sygn. P02/423-29/07/24492).

14.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, Warszawa-Praga - postanowienie z dnia 28 maja 2007 r. (sygn. 1434/PP/423-20/07).

15.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2007 r. (sygn. PD.423-39/07).

16.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego - postanowienie z dnia 20 lipca 2007 r. (sygn. PD.423-44/07).

17.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście - postanowienie z dnia 15 stycznia 2007 r. (sygn. PB1/423-17/06/GB).

18.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informacja z dnia 17 maja 2005 r. (sygn. 1 MUS-1471/DPD-2/423/2004/HD).

19.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informacja z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. PD-005U 365/04/BB).

20.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. (sygn. 1472/ROP1/423-75/07/AJ).

21.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2007 r. (sygn. 1472/ROP1/423-16/07/MK).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podwyższenie kapitału zakładowego spółek akcyjnych wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Oznacza to, iż wszelkie koszty ponoszone przez spółkę akcyjną przy jej założeniu lub rozszerzeniu pozostają w bezpośrednim związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z treści art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. wynika, iż do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W świetle powołanego przepisu stwierdzić należy, iż przychody uzyskane w wyniku emisji akcji, skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o p.d.o.p. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Co istotne również muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne, do przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że wymienione przez Spółkę wydatki dotyczące emisji akcji jak również wydatki związane z zaniechaniem tejże emisji nie są związane, z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. Ich celem jest bowiem pozyskanie kapitału zakładowego, a więc przysporzenia którego ustawodawca nie zaliczył do przychodów. Operacja podwyższenia kapitału i emisja nowych akcji powoduje jedynie zmianę akcjonariatu, czyli struktury właścicielskiej podmiotu. Sama emisja akcji nie gwarantuje, iż przychody podmiotu ulegną podwyższeniu.To zaś oznacza, że błędnym jest stanowisko wnioskodawcy, iż mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki, co prawda nie wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy, ale poniesione w celu uzyskania przysporzeń, których zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy nie uważa się za przychody. Odnosząc się do powoływanych we wniosku orzeczeń sądu i interpretacji organów podatkowych stwierdzić należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację. Na marginesie należy zaznaczyć, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl