Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-624/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zwrotu niesłusznie naliczonego podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zwrotu niesłusznie naliczonego podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntów i wnosi z tego tytułu opłaty do Urzędu Miasta w wysokości wynikającej z zawartych umów. Koszty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu do opodatkowania. Dochód ten do dnia 31 grudnia 2006 r. korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4f, ponieważ przeznaczony był na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe. Po wejściu w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., od 1 maja 2004 r. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zostały objęte podatkiem VAT. Urząd Miasta bez wprowadzenia zmian do zawartych wcześniej umów, obciążył Spółdzielnię dodatkowo podatkiem VAT, doliczając do wnoszonych opłat 22% i wystawił faktury. Spółdzielnia uznając powyższe obciążenie za bezpodstawne, w dalszym ciągu wnosiła opłaty w wartości netto, czyli bez podatku VAT. W 2006 r. Spółdzielnia stanęła przed możliwością wykupu gruntów w wieczystym użytkowaniu, ale żeby przystąpić do procedury związanej z wykupem, musiała uregulować swoje zobowiązania wobec Urzędu Miasta w postaci naliczonego, zaległego podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie oraz naliczonych z tego tytułu odsetek za lata 2004-2006. Po uregulowaniu powyższego zobowiązania, zapłacony podatek VAT i odsetki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (przy ustalaniu dochodu podatkowego), ponieważ w zakresie podatku VAT Spółdzielnia nie posiadała tytułu do odliczenia.Po uchwale z dnia 8 stycznia 2007 r. Naczelnego sądu Administracyjnego Urząd Miasta dokonał zwrotu nienależnie pobranego podatku VAT wraz z odsetkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z tytułu niesłusznie pobranego podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie i odsetek można potraktować jako dochód spółdzielni uzyskany w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystający ze zwolnienia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółdzielni dochód z tytułu zwrotu niesłusznie naliczonego i zapłaconego podatku VAT oraz odsetek nie podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, ponieważ dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia została obciążona podatkiem VAT i odsetkami w okresie, gdy dochody Spółdzielni w całości były zwolnione z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia na działalność statutową. Spółdzielnia warunek ten wypełniała zawsze. Natomiast zapłacenie zobowiązania wobec Miasta, jak się później okazało nienależnych, spowodowało znaczne ograniczenia w zakresie przeznaczenia powstałych nadwyżek na działalność statutową Spółdzielni, tj. f. remontowy, f. zasobowy, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Natomiast w dniu zwrotu, tj. w 2007 r., Spółdzielnia opodatkowała ten dochód w oparciu o uzyskane informacje telefoniczne z Krajowej Informacji Podatkowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed 1 maja 2004 r., ani nie zawiera w sobie należnego podatku VAT, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na postawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zatem, o ile w okresie 2004-2006 i częściowo w 2007 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed 1 maja 2004 r., zostały powiększone o podatek VAT, istnieją podstawy do dokonania korekt faktur dokumentujących uiszczenie tych opłat. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług. Jak wynika z powyższego, nie ma podstaw do zaliczania, do przychodów podatkowych zwróconych kwot podatku VAT. W związku z tym nie będą one stanowiły również dochodów określonych w art. 7 ust. 2 ustawy, z którego wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl