Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-548/08/NG
Wydatki poniesione przez spółkę w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 30 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3). Wniosek został uzupełniony w dniu 11 września 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka powstała we wrześniu 2005 r. i jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Spółka zajmuje się organizacją szkoleń w systemie zarówno zamkniętym jak i otwartym, doradztwem zawodowym, personalnym i biznesowym, sporządzaniem wniosków o dotacje z UE, prowadzeniem warsztatów dla osób pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą, organizowaniem warsztatów informacyjno - doradczych, pomocą w określaniu ścieżek karier dla osób pracujących lub podejmujących pracę po raz pierwszy. Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie: usług consultingowych - opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22% oraz usług szkoleniowych - opodatkowanych stawką zwolnioną.

Od lipca 2008 r. Spółka będzie realizowała, w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", dwa projekty pod nazwą:

1.

"Grafika dla młodego informatyka - kompleksowe wsparcie doradczo szkoleniowe uczniów szkół gimnazjalnych". Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie działań doradczo-szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT dla uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów miejsko-wiejskich poprzez doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia celem wyrównania ich szans edukacyjnych w dostępie do edukacji.

2.

"Orientacja - program doradczo psychologiczny dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty", którego celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie działań doradczych, psychologiczno - pedagogicznych dla uczniów klas 3 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne celem wyrównania ich szans edukacyjnych w dostępie do edukacji.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków:

*

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %

*

z budżetu państwa w wysokości 15 %.

Cel projektu realizowany jest poprzez:

*

pozyskanie uczestników szkoleń - rekrutacja beneficjentów (tzw. uczestników projektu),

*

zorganizowanie infrastruktury technicznej umożliwiające realizację projektu tj. zakup: środków trwałych i wyposażenia: laptopy z oprogramowaniem, ksero, niszczarka, kamery, drukarki, telefony, meble itp. materiałów biurowych, zlecone zostaną usługi związane z graficznym opracowaniem materiałów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia projektów, zostanie zatrudniona kadra zarządzająca projektami (kontrakty menadżerskie, umowy o pracę, umowy zlecenia)

*

promocja projektu: wydruk plakatów i ulotek, graficzne opracowanie materiałów promocyjnych itp.

*

przeprowadzenie doradztwa zawodowego, psychologicznego i pedagogicznego oraz pośrednictwa pracy -w ramach zadania zostaną wynajęte sale, zostaną zatrudnieni doradcy, psychologowie oraz pedagodzy wyżywienia dla uczestników szkoleń, koszty wynajmu sal, zatrudnienie wykładowców i inne

*

przeprowadzenie szkoleń w zorganizowanych grupach (wynajem sal, zakup drobnych materiałów piśmienniczych, zatrudnienie wykładowców, zwrot uczestnikom kosztów dojazdu, zapewnienie cateringu itp.), wynagrodzenia Kadry zarządzającej projektem oraz pozostałych osób zaangażowanych w poszczególne zadania projektu np.: doradców, wykładowców itp. w całości pokryte zostaną z dotacji (wynagrodzenie netto + koszty pracownika i pracodawcy).

Na pokrycie kosztów wykonania projektów, Spółka uzyskuje dotację z Biura Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie realizacji projektów. Za wartość projektu uznaje się kwotę wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją projektu. Dotacja przyznawana jest do wysokości poniesionych wydatków (w oparciu o uprzednio zaakceptowany budżet), uznanych za koszty kwalifikowane zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi rozliczenia EFS i PO KL. Kosztem kwalifikowanym jest również podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, pod warunkiem, że Spółka nie jest uprawniona do ubiegania się o zwrot tego podatku zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi.

Dofinansowanie będące przedmiotem umów przekazywane będzie Beneficjentowi transzami. I transze stanowią po 20 % wartości każdego projektu. Spółka po rozliczeniu poniesionych wydatków stanowiących 70% wartości I transzy, może ubiegać się o kolejną transzę. Płatność na rzecz Beneficjenta realizowana będzie przez ŚBRR w oparciu o dokument o nazwie "Wniosek o płatność" sporządzony przez Beneficjenta na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. "Wniosek o płatność" jest weryfikowany i zatwierdzany przez Instytucję Wdrażającą (ŚBRR). Transze dofinansowania przekazywane przez ŚBRR pochodzą z krajowych środków publicznych (budżet państwa). Następnie wydatki zatwierdzane na podstawie składanych do ŚBRR wniosków beneficjenta - Podatnika o płatność, przedstawiane są poprzez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Płatniczą do refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po akceptacji wniosku Instytucja Wdrażająca dokonuje przelewu kolejnej transzy na wydzielone konto bankowe Spółki (Beneficjenta). Wszelkie wydatki ponoszone przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu dokonywane są za pośrednictwem wydzielonego rachunku bankowego, na który wpływają pieniądze (transze na pokrycie wydatków) od Instytucji Wdrażającej, a ewidencja wydatków prowadzona jest na wydzielonych kontach księgowych. Wszelkie projekty realizowane są na zasadzie całkowitej nieodpłatności dla beneficjentów ostatecznych (uczestników). Firma realizując projekt nie uzyskuje dochodów (projekt "non profit"), bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem, nie wystawia więc żadnych faktur z tego tytułu. Finansowanie projektu oparte jest o zasadę zwrotu poniesionych kosztów, a nie dopłaty do ceny, gdyż cena świadczeń nie została w ogóle ustalona i nie pozostaje w żadnym związku z wysokością ponoszonych w ramach tych projektów wydatków. Nie stanowi ona obrotu podlegającego VAT, gdyż świadczone przez nas usługi są nieodpłatne. Spółka - Beneficjent nie wnosi środków własnych, z tym że wydatki niekwalifikowane beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wszystkie zakupy i wynagrodzenia realizowane w ramach projektów należy traktować jako koszty uzyskania przychodu, czy tylko jako koszty księgowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?

Zdaniem Wnioskodawcy zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy o finansach publicznych art. 106 ust. 2 pkt 3a (obowiązujący od 29 grudnia 2006 r.) wskazująca, iż do dotacji zalicza się wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 (tj. środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybołówstwa), lub projektów realizowanych w ramach tych programów". W ten sposób kwalifikowane będą środki pomocowe otrzymywane na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), a zatem w ramach nowej perspektywy finansowej 2007 - 2013. Oznacza to, że znowelizowana ustawa traktuje środki pomocowe jako dotacje z budżetu państwa. W konsekwencji będą one dla beneficjentów wolne od podatku. Dotacje rozwojowe uzyskane w nowym budżetowaniu na lata 2007 - 2013 u osób prawnych będą wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 albo pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Konsekwencją tego zwolnienia jest brak możliwości zaliczenia sfinansowanych nimi wydatków do kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl