Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-310/08/AM (KAN-4061/08)
Czy spółka przekształcona (Sp. z o.o.) może wpłacać w roku 2008 zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przez spółkę przekształcaną (S.A.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wpłacania w 2008 r. zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu w sytuacji przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wpłacania w 2008 r. zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu w sytuacji przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Spółka znajduje się w fazie przekształcenia ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczekuje na wpis spółki jako przekształconej do rejestru przedsiębiorców. W obecnym roku podatkowym Spółka wpłaca do urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka przekształcona (Sp. z o.o.) może wpłacać w roku 2008 zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przez spółkę przekształcaną (S.A.)?

Zdaniem Wnioskodawcy według art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawia spółki kapitałowej przekształconej z innej spółki kapitałowej możliwości zastosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych. Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że spółka przekształcona będzie mogła wpłacać miesięczne zaliczki do urzędu skarbowego w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie z art. 552 ww. ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną. Stosownie do treści art. 553 § 1 tejże ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Artykuł 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przez pojęcie przekształcenia formy prawnej przedsiębiorcy należy rozumieć przeniesienie go z dotychczasowej formy prawnej do innej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się następcą prawnym zlikwidowanej spółki akcyjnej i wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), która jest przepisem szczególnym w stosunku do ustawy Ordynacja Podatkowa, nie zawiera przepisów stanowiących, że w związku ze zmianą formy prawnej spółka traci możliwość opłacania podatku dochodowego w formie zaliczkowej.

W myśl art. 25 ust. 6 tej ustawy, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

A zatem skoro spółka akcyjna (spółka przekształcana) wpłacała zaliczki w formie uproszczonej to powstała w wyniku przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona) może w 2008 r. płacić zaliczki w uproszczonej formie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl