Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-175/07/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 2 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku wpisowego i składki członkowskiej wpłacanych zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku wpisowego i składki członkowskiej wpłacanych zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Sądzie jako Izba Gospodarcza. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) izba jest organizacją samorządu gospodarczego. Działa w oparciu o statut. Utrzymuje się na razie przede wszystkim ze składek członkowskich. Nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest organizacją zawodową, zaliczaną w zarządzeniu Prezesa GUS z 10 października 1997 r. w sprawie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (M. P. Nr 77, poz. 731) do grupy "samorząd gospodarczy i zawodowy" - kod 76. Według PKD 9133 Z Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłaty związane z członkowstwem np. wpisowe i składki członkowskie, wpłacane zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca uważa, że jako Izba Gospodarcza może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. Jest bowiem podmiotem, opierającym się na członkostwie (zrzesza członków). Zwolnieniu będą zatem podlegać składki członkowskie oraz inne opłaty związane z członkostwem w tym np. wpisowe, jeżeli będzie wnoszone przez członków organizacji oczywiście w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (...) mogą zrzeszać się w izby gospodarcze (...). Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych (art. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższego izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Potwierdza to zresztą sam Wnioskodawca. Skoro Izba nie zalicza się do żadnego z podmiotów wymienionych w powołanych wyżej przepisie to brak podstaw do zwolnienia z podatku ww. opłat związanych z członkowstwem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl