IBPB3/423-145/08/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-145/08/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. zaliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia za usługę pośrednictwa w nabyciu udziałów do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. zaliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia za usługę pośrednictwa w nabyciu udziałów do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Wniosek został uzupełniony pismem bez znaków z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu do BKIP 21 grudnia 2007 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 14 grudnia 2007 r. Znak: IBPB3/423-370/07/AM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z zamiarem nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca zlecił innemu podmiotowi będącemu podatnikiem VAT (dalej "pośrednik") wykonanie na jego rzecz usługi finansowej, polegającej na doprowadzeniu do nabycia przez Wnioskodawcę pakietu udziałów w danej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie nie mniejszej niż 88% kapitału zakładowego tej spółki. W związku z wykonaniem tej usługi pośrednikowi wypłacone zostało wynagrodzenie powiększone o 22% VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy kwota podatku VAT naliczonego do wynagrodzenia za usługę pośrednictwa stanowi koszt uzyskania przychodów w chwili zapłaty za usługę pośrednictwa, czy może zwiększa koszt nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w chwili zbycia tych udziałów przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy doliczony do wynagrodzenia za usługę pośrednictwa podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje w zakresie w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ usługi pośrednictwa o których mowa we wniosku nie są związane z opodatkowana działalnością Wnioskodawcy to nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego.W takim przypadku jednak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek ten (VAT naliczony od usługi pośrednictwa) jest kosztem uzyskania przychodu w chwili poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względnie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl