Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-143/07/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie występowania różnic kursowych przy kredycie denominowanym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie występowania różnic kursowych przy kredycie denominowanym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2003 r. Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny we frankach szwajcarskich. Kredyt został postawiony do dyspozycji w oddzielnym rachunku kredytowym w CHF, z którego to po przeliczeniu na złote wg obowiązującego w dniu wypłaty kursu waluty obcej, wartość kredytu przelano na bieżący, złotówkowy, rachunek bankowy Spółki. Spółka wystąpiła do Banku udzielającego kredytu z zapytaniem czy kredyt ten jest kredytem denominowanym czy też walutowym. Z udzielonej przez Bank odpowiedzi wynika, że udzielony Spółce kredyt był kredytem denominowanym ponieważ zarówno wypłata kredytu nastąpiła w złotych polskich, jak i sam cel inwestycyjny wyrażony był w walucie krajowej. W roku 2007 podjęta została decyzja o całkowitej spłacie ww. kredytu. Mechanizm spłaty polegał na tym, że inny Bank udzielił firmie kredytu złotówkowego w wysokości iloczynu pozostającego do spłaty kredytu wyrażonego w CHF i kursu negocjowanego. Następnie dokonano przewalutowania kredytu ze złotych na franki szwajcarskie i kwotę tą wyrażoną w CHF przelał na konto w Banku, który pierwotnie udzielił Spółce kredytu. W wyniku tej operacji kredyt został całkowicie spłacony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w ww. sytuacji powstają przychody lub koszty podatkowe w związku z występowaniem różnic pomiędzy kursem zastosowanym do przeliczenia w momencie wypłaty kredytu a kursem waluty w momencie spłaty kredytu.

Zdaniem wnioskodawcy w ww. sytuacji nie powstaną różnice kursowe stanowiące przychód lub koszt podatkowy. Spółka uważa, że art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) mają zastosowanie do kredytu walutowego a nie do kredytu denominowanego. Kredyt denominowany jest kredytem złotówkowym i w związku z tym nie ma podstawy do której można by było ustalić różnice kursowe niezależnie od tego, że spłata kredytu nastąpiła w walucie obcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl