IBPB2/415-369/07/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-369/07/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pracownicy, których przychód jest mniejszy niż kwota przysługujących im kosztów uzyskania przychodu, mają na liście płac stosowane koszty uzyskania pomniejszone do wysokości przychodu. W informacji PIT - 11 koszty uzyskania są wykazywane w kwocie faktycznie zastosowanej, zwykle jest to wartość mniejsza niż miesięczne zryczałtowane koszty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej kwocie należy prawidłowo wykazywać koszty uzyskania przychodu w informacjach PIT - 11. Czy w kwocie faktycznie zastosowanej (obniżonej), czy pełnej chociaż przychód jest mniejszy.

Zdaniem wnioskodawcy zakład pracy w informacjach PIT - 11 wykazuje kwotę faktycznie zastosowanych kosztów uzyskania przychodu zgodnie z dokumentacją płacową. Nie jest to iloczyn pełnych kosztów oraz miesięcy, za które pracownik uzyskał przychód. Pracownik w rozliczeniu rocznym (zeznaniu) ma możliwość zastosowania pełnych kosztów. Taki sposób postępowania powoduje, że informacja PIT - 11 jest zgodna z dokumentacją płacową.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Ustawodawca wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy określił w sposób zryczałtowany w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Przepisy powyższej ustawy nie przewidują możliwości obniżenia miesięcznej kwoty kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy nawet w sytuacji, gdy koszty te przewyższają wysokość miesięcznego wynagrodzenia.Zatem w miesiącu, w którym koszty uzyskania przychodów przewyższają przychód z tytułu stosunku pracy, dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym nie wystąpi.Koszty uzyskania przychodów za miesiąc, w którym wystąpił przychód z tytułu stosunku pracy w kwocie niższej od zryczałtowanej kwoty kosztów uzyskania, płatnik zobowiązany jest jednak do wykazania w informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 w pełnej wysokości, a nie w wysokości wynikającej z dokumentacji płacowej prowadzonej przez wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl