IBPB2/415-337/07/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-337/07/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wartości prezentów, upominków przekazywanych przez przedstawicieli miasta m.in. dla wysokiej rangi urzędników państwowych lub samorządowych, artystów, twórców, policjantów, oraz osób zasłużonych dla miasta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wartości prezentów, upominków przekazywanych przez przedstawicieli miasta m.in. dla wysokiej rangi urzędników państwowych lub samorządowych, artystów, twórców, policjantów, oraz osób zasłużonych dla miasta.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań realizowanych przez Gminę Miejską przy pomocy Urzędu Miasta należy między innymi promocja gminy a także współpraca z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. W ramach realizacji ww. zadań sporadycznie przekazywane są przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta prezenty oraz upominki o wartości powyżej 100 zł m.in. dla wysokiej rangi urzędników państwowych lub samorządowych, artystów, twórców, policjantów, osób zasłużonych dla miasta oraz innych gości. Osobami obdarowywanymi mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak również obcokrajowcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych prezenty, upominki o wartości powyżej 100 zł przekazywane przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta dla wysokiej rangi urzędników państwowych lub samorządowych, artystów, twórców, policjantów, osób zasłużonych dla Miasta oraz innych gości (osobami obdarowywanymi mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak również obcokrajowcy).

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku, gdy prezent, upominek otrzyma osoba będąca m.in. wysokiej rangi urzędnikiem państwowym lub samorządowym, artystą, twórcą, gościem zaproszonym przez Pana Prezydenta, jego Zastępców, Przewodniczącego Rady Miasta oraz osób zasłużonych dla miasta i przedmiotowy prezent, upominek jest sfinansowany ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 wartość otrzymanego prezentu, upominku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie czy osobą obdarowaną jest Polak czy obcokrajowiec. W związku z powyższym osobom obdarowanym nie należy sporządzać informacji (deklaracji PIT-8C) o wysokości otrzymanych prezentów i upominków.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Jak wynika z powyższego przepisu, dla skorzystania z tego zwolnienia niezbędnym jest aby wartość ww. świadczeń sfinansowana była ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ale wyłącznie w ramach rządowych programów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prezenty, upominki otrzymują ww. osoby i że są one finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże świadczenia powyższe nie są przekazywane w ramach rządowych programów, co uniemożliwia skorzystanie z ww. zwolnienia. W związku z tym wartość prezentów i upominków nie może podlegać zwolnieniu na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość prezentów i upominków może być zwolniona jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, który stanowi że wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. W przypadku przekroczenia kwoty 100 zł opodatkowaniu podlega cała wartość prezentów.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wartość prezentów i upominków przekracza kwotę 100 zł, a zatem wartość ta stanowić będzie dla otrzymujących przychód z innych źródeł, o którym mowa w cyt. powyżej art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (PIT-8C).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl