IBPB2/415-280/07/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-280/07/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. P. Spółkiz o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (wpływ do tut. BKIP- 22 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2007 r. (wpływ dotut. BKIP - 27 listopada 2007 r.) oraz pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. (wpływ do tut. BKIP- 31 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowegow części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu polisy ubezpieczenia medycznego dla pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu polis ubezpieczenia medycznego dla pracowników - uzupełniony pismami: z dnia21 listopada 2007 r. (wpływ do tut. BKIP - 27 listopada 2007 r.), z dnia 7 grudnia 2007 r. (wpływ do tut. BKIP - 31 grudnia 2007 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest głównie działalność edycyjna w zakresie oprogramowania oraz działalność geodezyjna i kartograficzna. Realizując zlecenia wnioskodawca wysyła pracowników na delegacje zagraniczne, głównie do Norwegii, wykupując im polisy ubezpieczenia medycznego, które wnioskodawca zalicza bezpośrednio do kosztów podatkowych i nie dolicza do pozostałych przychodów pracowników podlegających "oskładkowaniu" i opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszt zakupu polisy należy doliczyć do pozostałych przychodów pracowników podlegających "oskładkowaniu" i opodatkowaniu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż:

Zdaniem wnioskodawcy wykupienie polis ubezpieczenia medycznego stanowi dla Spółki wydatek zabezpieczający zdrowie pracowników w czasie odbywania podróży służbowych i Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami pracownika w przypadku nagłej choroby i koniecznością zwrotu kosztów leczenia, które mogą być wielokrotnie wyższe niż koszt ubezpieczenia.Wykupienie dla pracowników polis ubezpieczenia medycznego nie spowoduje podwyższenia przychodu pracowników. Zdaniem wnioskodawcy zakup przez pracodawcę polis ubezpieczenia medycznego jako wydatek związany z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych poza granicami kraju zalicza się bezpośrednio do kosztów podatkowych i nie należy go doliczać do pozostałych przychodów pracowników podlegających "oskładkowaniu" i opodatkowaniu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, a także za czas podróży osób niebędących pracownikami do wysokości określonej w przepisachw sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowejz tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) z tytułu podróży służbowej, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1.

diety;

2.

zwrot kosztów:

* przejazdów i dojazdów,

* noclegów,

* innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Wykupienie polis ubezpieczenia medycznego dla pracowników przez Spółkę nie stanowi dla pracowników wydatku, i tym samym nie przysługuje im z tego tytułu zwrot kosztów. Jednocześnie stosownie do § 12 ww. rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, w razie choroby powstałej podczas podróży, pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Zwrot ww. kosztów następuje ze środków pracodawcy. Wykupienie przez pracodawcę polisy ubezpieczenia medycznego w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracownika, nie stanowi zwrotu wynikającego z cytowanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłati świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlopi wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zatem jeżeli Spółka wykupiła ubezpieczenie medyczne dla pracowników odbywających podróż służbową poza granicami kraju oraz opłaca składki należne od tych świadczeń, lecz nie jest uprawniona do otrzymania świadczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, to wartość składek płaconych przez pracodawcę na powyższe ubezpieczenie stanowi przychód pracowników w rozumieniu cytowanego art. 12 powołanej ustawy. W związku z powyższym kwota składek opłacanych przez pracodawcę z tytułu ubezpieczenia medycznego pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami kraju stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeniaw przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl