IBPB2/415-267/08/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-267/08/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 27 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Wspólnoty środków pieniężnych z tytułu pożytków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Wspólnoty środków pieniężnych z tytułu pożytków.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 12 lutego 2006 r. wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 27 lutego 2008 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Wspólnotę Mieszkaniową stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie posiada własnego majątku. Zarządza ona jedynie majątkiem swoich członków w takim zakresie, w jakim wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej, na podstawie ustawy o własności lokali.

Wniesione wpłaty członków Wspólnoty Mieszkaniowej na:

* wspólnie ponoszone koszty związane z utrzymaniem danej nieruchomości wspólnej,

* centralne ogrzewanie,

* wodę i ścieki,

* nieczystości stałe

po zakończeniu roku kalendarzowego podlegają rozliczeniu z poszczególnymi członkami Wspólnoty. Jeżeli we Wspólnocie Mieszkaniowej powstanie różnica między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami, która po zakończeniu roku powinna być rozliczona z członkami Wspólnoty, to różnica ta w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych traktowana jest jako dochód (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.). Dochód ten jest wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem po zakończeniu roku rozliczone zaliczki pobrane na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów i zwrócone właścicielom nadwyżki wnioskodawca traktuje jako wydatek na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych. Wspólnota Mieszkaniowa dokonując zwrotu zaliczek za miniony rok, pomniejsza swoje przychody, nawet jeżeli zwrot nastąpił w następnym roku podatkowym, gdyż będąc zobowiązana do zwrotu, nie mogła dysponować zwracanymi środkami jako właściciel.

Wspólnota osiąga również przychody z tytułu pożytku tj. wynajmu części elewacji na umieszczenie reklamy, który traktuje jako dochód z gospodarki pozamieszkaniowej, odprowadzając należny podatek dochodowy. Rozliczając rocznie wniesione zaliczki członków Wspólnoty w trybie art. 12 ustawy o własności lokali dochód przeznaczony na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Wspólnoty jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast przeznaczenie tego dochodu do wypłaty na rzecz właścicieli jest objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymujący ten dochód właściciel jest zobowiązany do jego ujawnienia w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, natomiast na Wspólnocie Mieszkaniowej spoczywa obowiązek wypełnienia informacji PIT-8C o wysokości otrzymanych kwot przez poszczególnych właścicieli.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zwrot dochodu właścicielom z tytułu pożytków jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy zwrot właścicielom dochodu z tytułu uzyskanego pożytku jest związany z koniecznością ujęcia go w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych i wystawieniem przez Wspólnotę PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika natomiast, że jednym ze źródeł przychodów są "inne źródła".

Za przychody z innych źródeł, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania "w szczególności". Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika. Świadczeniodawca wyrażając wolę nieodpłatnego przekazania świadczenia świadczeniobiorcy i w konsekwencji świadczenie to przekazując, powoduje, że świadczeniobiorca osiąga korzyść majątkową. Przysporzenie ma jednak konkretny wymiar finansowy nie tylko w momencie wypłaty, ale i w momencie zmniejszenia zobowiązania jakie musiałoby być zapłacone, gdyby nie przekazane świadczeniobiorcom środki pieniężne.

Tak też dzieje się w przedstawionym stanie faktycznym. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymuje bowiem przychód w postaci środków pieniężnych z tytułu pożytków w postaci należności z tytułu wynajmu części elewacji na umieszczenie reklamy a następnie rozliczając rocznie wniesione zaliczki członków Wspólnoty przeznacza ten dochód do wypłaty na rzecz właścicieli. Środki przekazane właścicielom stanowią zatem przychód członków Wspólnoty, gdyż są dla nich realnym przysporzeniem w majątku.

Ponieważ otrzymane przychody nie mieszczą się w katalogu zwolnień wymienionym w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, podlegają one opodatkowaniu, a na Wnioskodawcy w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl